JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Information från Barn- och ungdomsnämndens möte 21 september

Information från barn- och ungdomsnämndens möte 21 september

Publicerad 22 september 2022

Budgetuppföljning 2 för 2022

Barn- och ungdomsnämnden har vid dagens möte godkänt budgetuppföljning 2 för 2022. Budgetuppföljningens prognos visar att nämndens verksamhet ser ut att gå mot ett underskott på cirka 7 miljoner kronor vid årets slut.

Underskottet beror framför allt på:

 • Ökade kostnader för skolskjutsar till följd av högre drivmedelskostnader.
 • Fler elever i grundskolan som är i behov av särskilda stödinsatser.
 • Högre kostnader för barn och elever som går på fristående förskolor eller grundskolor eller i andra kommuner.

Tillsyn av fristående förskolor i kommunen

Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Därför gör barn- och ungdomsförvaltningen på nämndens uppdrag regelbunden tillsyn av de fristående förskolorna. Den här gången redovisades tillsyn av Grävlingens förskola, förskolan Nyckelpigan, Öringe Montessoriförskola och förskolan Möllan. Samtliga förskolor bedöms uppfylla lagkraven som ställs på verksamheten. Nämnden beslutade därför att avsluta tillsynen för den här gången utan vidare krav på förskolorna.

Information om skolans värdegrund och uppdrag samt trygghet och studiero

Förvaltningschefen Richard Mortenlind och verksamhetschefen för grundskolan Erik Thor informerade om skolans värdegrund och uppdrag.

Skolans värdegrund och uppdrag är beslutat av Sveriges riksdag och uttrycks i läroplanerna för förskolan och grundskolan.

Kärnvärdena för svensk skola är:

 • Skolväsendet ”vilar på demokratins grund”.
 • Barn och elever ”ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”.
 • Förskolan och grundskolan ”ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. 
 • ”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Trygghet och studiero i grundskolan regleras i skollagens 5 kapitel som styr vad skolan får göra för att se till att eleverna känner sig trygga i skolan och har studiero. I kapitlet beskrivs att skolan kan omhänderta mobiltelefoner och hur detta får gå till, att det ska finnas ordningsregler på en skola och vilka disciplinära åtgärder skolan kan genomföra när elever uppför sig på ett oacceptabelt sätt i skolan.

Studiestiuationen på kommunens högstadieskolor

Nämnden fick även information om hur förvaltning och rektorer uppfattar studiesituationen på kommunens högstadieskolor i nuläget:

 • Veingeskolan har nyligen fått nya elevskåp som är mycket uppskattat av eleverna på skolan. Ordningen på skolan uppfattas som i grunden bra. Skolan arbetar hårt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling så att eleverna ska klara kunskapskraven inom ämnena.
 • Våxtorpsskolan har många elever på skolan och det är trångt. Elever och personal på skolan hanterar detta så bra som någonsin är möjligt men inför nästa läsår behöver lokalsituationen förbättras. Ordningen på skolan uppfattas som i grunden bra.
 • Lagaholmsskolan har under vårterminen och inför höstterminen gjort flera förändringar för att förbättra trygghet och studiero på skolan.
  • Elevhälsoteamet har förstärkts, varje klass har två lärare som har mentorsansvar för eleverna, det finns en elevcoach som jobbar med att främja goda relationer på skolan och det finns resursgrupper för elever på skolan som behöver undervisning i mindre grupper.
  • Skolan har agerat kraftfullt i situationer där det har förekommit kränkningar mellan elever. Trots detta finns det elever och vårdnadshavare på skolan som inte känner sig trygga med skolsituationen. Skolan arbetar vidare för att alla elever på skolan ska känna sig trygga och uppleva en god studiero.
  • För att följa upp hur eleverna upplever trygghet och studiero genomför skolan nu en ”temperaturmätning” där alla elever på skolan får svara på frågor om detta. Den första mätningen är genomförd och ska redovisas för elever och vårdnadshavare. Mätningarna ska genomföras regelbundet på skolan.
  • Vårdnadshavarna på skolan kommer att bjudas in till ett uppföljningsmöte inom kort, där representanter för barn- och ungdomsnämnden, förvaltningsledning och rektorer kommer att delta. Syftet med mötet är att ge en nulägesbild av skolsituationen samt få till ett bra forum för dialog och samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna.
Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 september 2022