JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Positivt beslut från Skolinspektionens tillsyn av Parkskolan

Positivt beslut från Skolinspektionens tillsyn av Parkskolan

Publicerad 28 april 2022

Skolinspektionen lämnar ett positivt beslut på den tillsyn som gjorts på Parkskolan. Tillsynen är omfattande och innefattar stora delar av skolans grunduppdrag gällande undervisning, trygghet och studiero samt målinriktat arbete mot kränkande behandling.

På områdena: undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd samt betyg och bedömning konstaterar Skolinspektionen att skolan uppfyller författningens krav.

-          Detta är som ett kvitto på att det arbete vi lagt ned på skolan för att säkerställa utbildningen för våra elever på Parkskolan de senaste åren gett resultat, säger Petra Filipsson, rektor på Parkskolan. 

Tillsyn av en skola är en omfattande process under 4 dagar som består dels av en granskning av inlämnat material, så som planer, dokument och rutiner, dels av intervjuer med lärare, skolans trygghetsgrupp, elevhälsan samt rektor men framför allt med elever för att få deras upplevelse av sin skolgång. 

I beslutet går att läsa att eleverna i intervjuerna beskriver att de får stöd i sin kunskapsinhämtning, att de upplever att deras kunskaper bedöms på olika sätt utifrån de nationella målen.

-          Detta visar till vår glädje att skolans elever känner att de har inflytande och får stöd i sin undervisning, säger Petra Filipsson. 

På en inspektionspunkt får skolan en anmärkning. Detta tilldelas vid mindre allvarlig överträdelse av vad som gäller för verksamheten. Anmärkningen gäller att skolan saknar tydlig rutin för att säkerställa att vikarier, resurspersonal och nyanställda direkt anmäler till rektor vid kränkande behandling. I beslutet går dock att läsa att kränkningarna utreds av ordinarie personal och att skolan har ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling. 

Det målinriktade arbetet med att förhindra kränkande behandling och diskriminering har gett resultat vilket både elever och lärare i intervjuerna beskriver genom att kränkningarna har minskat. Dock måste rutinen förtydligas så att det blir klarlagt att alla på skolan har direkt skyldighet att anmäla till rektor, när man får kännedom om att en kränkning kan ha skett.  

-          Vi är nöjda, men vi kommer inte att luta oss tillbaka och slå oss till ro med beslutet. Detta har gett oss ny kraft att fortsätta det ständiga arbete som vi har att skapa en trygg skola med god undervisning. Som ett första steg vidare är att implementera den nya rutinen för anmälan av kränkande behandling, för nyanställda, resurser och vikarier så att den blir befäst, säger Petra Filipsson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 28 april 2022