JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Rester av bekämpningsmedlet DMS i Veinge vattenverk - ingen fara att dricka vattnet

Rester av bekämpningsmedlet DMS i Veinge vattenverk - ingen fara att dricka vattnet

Publicerad 19 oktober 2022

LBVA har hittat rester av bekämpningsmedel i vattentäkter kopplade till Veinge vattenverk i Laholms kommun. Upptäckten har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

Under 2022 har LBVA informerats om att man i Skåne har påträffat rester av bekämpningsmedel i några vattentäkter. Analyserna omfattade fler substanser än de som ingår i kommunens provtagning.  Efter dessa resultat har LBVA valt att analysera bekämpningsmedelsanalyser med dessa substanser i kommunens samtliga vattentäkter och funnit halter av DMS (N,N-dimetylsulfamid) och desfenylkloridazon i Veinge vattentäkt. Det är VA-huvudmannens skyldighet att informera konsumenterna när gränsvärden överskrids vid dricksvattenproduktion.

Var kommer föroreningarna ifrån?

DMS bildas när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Tolylfluanid bryts ner.  Ämnet har tidigare använts som växtskyddsmedel mot svampsjukdomar i bär, frukt, potatis, kål och tomater samt använts i träskyddsmedel och utomhusmålarfärg. Ämnet förbjöds i Sverige 2007.

Vad händer nu?

Livsmedelsverket har bedömt att Veinges dricksvatten är ofarligt att dricka med anledning av att de halter av DMS som har uppmätts är mycket låga. Därför kommer dricksvattnet fortsatt att levereras som vanligt. LBVA övervakar kontinuerligt eventuella förändringar gällande halter och ska utreda möjligheten sänka halterna under gränsvärdet med hjälp av reningssteg. Utökad provtagning hos konsumenter kan bli aktuellt.

Värden och gränsvärden

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:3) anges gränsvärden för när ett vatten ska anses otjänligt att dricka. Gränsvärdet för ett enskilt bekämpningsmedel är 0,1 µg/l (0,0001 mg/l) och för summan av flera bekämpningsmedel 0,5 µg/l (0,0005 mg/l).

Gränsvärdet är inte satt efter om ämnet är hälsomässigt farligt, utan EU har bestämt att det ska vara samma låga värde för alla bekämpningsmedel eftersom man inte anser att dricksvatten ska bidra till exponeringen av bekämpningsmedel som andra livsmedel gör.

Livsmedelsverket har gjort en riskbedömning av DMS ur ett hälsoperspektiv, dvs utifrån ämnets giftighet. Tabellen nedan innebär att det är först vid halter över 133 µg/l ämnet kan börja bli hälsofarligt för ett spädbarn.

Riskbedömningen visar att de uppmätta halterna i Veinge vattenverk ligger strax över Livsmedelsverkets gräns för godkänt vatten och att halterna inte innebär någon hälsorisk för den som dricker vattnet, varken akut eller på lång sikt.

Läs mer

Livsmedelsverkets fördjupade information om gränsvärden - Bekämpningsmedel fördjupning (livsmedelsverket.se)

Text: Maria Schibli Lundahl, LBVA

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 19 oktober 2022