JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Så jobbar Lagaholmsskolan med extra anpassningar samt åtgärder mot kränkande behandling

Så jobbar Lagaholmsskolan med extra anpassningar och åtgärder mot kränkande behandling

Publicerad 20 maj 2022

Skolinspektionen gör regelbundet tillsyn på kommunens skolor och har nyligen gjort en tillsyn på Lagaholmsskolan där elever, lärare, elevhälsa samt skolledning intervjuats. Planer och policys på skolan har också samlats in. Tillsynen har utmynnat i en rapport där tre av fem områden är utan anmärkning.

Laholms kommun kommer att vidta åtgärder inom de två områden där Skolinspektionen funnit brister. Ett sådant arbete är också inlett sedan en tid tillbaka.

- Skolinspektionens rapport bekräftar den bild som vi själva också har och där vi redan har ett pågående arbete sedan en längre tid, säger Richard Mortenlind skolchef i Laholms kommun.

Ett av områdena som kommunen ska arbeta vidare med är arbetet med extra anpassningar för elever vid Lagaholmsskolan.

- För att detta ska fungera fullt ut behöver vi fortsätta med vårt pågående utvecklingsarbete med arbetslagen och skolans organisation säger Maria Plenell, rektor på Lagaholmsskolan.

Elevhälsoteam och stödpedagog stöttar i arbetet med extra anpassningar

En del av det arbete som pågår på Lagaholmsskolan just nu är att man har förtydligat arbetslagens roll och fokus ligger på elevhälsoarbetet, vilket gynnar eleverna och måluppfyllelsen. Det pågår också arbete med förberedelse för och implementering av de nya kursplanerna och en del i detta är arbete med extra anpassningar. Skolans elevhälsoteam är också fulltaligt sedan en tid tillbaka med dubbla kuratorer och specialpedagog. Specialpedagogen stöttar lärarna i arbetet med extra anpassningar.

- Vi ser att många lärare redan idag arbetar aktivt med extra anpassningar vilka ger bra resultat. Lärare vänder sig till specialpedagog och får stöttning och handledning bland annat i arbetet med extra anpassningar, säger Maria Plenell.

Tre nya förstelärare har utsetts under våren. Skolan har sedan tidigare ytterligare en förstelärare. De fyra förstelärarna på skolan har under våren utsetts för att driva pedagogisk skolutveckling tillsammans med arbetslagen. Via statsbidrag för likvärdig skola satsar skolan också på att skapa samsyn och samarbete som stöd till både arbetslag och ämneslag. Detta arbete fortsätter under läsåret 22/23.

Från och med i höst är Lagaholmsskolan också med i ett forskningsprojekt via Uppsala universitet, IBIS, som ska skapa förutsättningar för att elever ska lyckas.

- IBIS är ett skolövergripande program med syfte att främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla, utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter samt förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva tillvägagångssätt. Vi ser mycket fram emot att vara en del av detta forskningprojekt, säger Tarja Kemppainen, biträdande rektor på Lagaholmsskolan.

Aktivt arbete för att motverka kränkande behandling

Lagaholmsskolan behöver också förstärka arbetet med att motverka kränkande behandling.

- Vi har arbetat aktivt med hela registret av disciplinära åtgärder som vi har till hands. Vid incidenter vidtar skolan omedelbara åtgärder samt tar fram plan i samarbete med elevhälsoteam och mentor, säger Tarja Kemppainen. Det finns ingen acceptans för exempelvis slagsmål. Skolan har även ett nära samarbete med polisen och socialen. Vi har en handlingsplan för hur samverkan mellan skola, socialen och polisen sak se ut, säger Tarja Kemppainen.

Sedan i våras har skolan också en elevcoach på plats för att bygga relationer med eleverna.

- Vår elevcoachs arbete börjar nu bära frukt. I uppdraget ingår främst det sociala arbetet som att  bygga relationer med elever och vid behov ha kontakt med vårdnadshavare. Det är viktigt att all vår personal är ute bland eleverna och skapar relationer, men elevcoachen förstärker det arbetet, säger Maria Plenell.

På skolan pågår också ett värdegrundsarbete, till exempel i samband med polisens utbildningsmaterial ”Är det delbart?”.

- Det fokuserar på etik, moral och vad som är tillåtet i sociala medier, nu behöver vi bli ännu bättre på att även systematisera vårt värdegrundsarbete utöver de konkreta aktiviteterna, säger Maria Plenell.

Tre av fem områden är utan anmärkning

Tre av fem områden är utan anmärkning i Skolinspektionens beslut, undervisning och lärande, bedömning och betygssättning samt grundläggande förutsättningar för skolenheten.

- Det är mycket glädjande att läsa att skolans utbildning inom dessa tre områden är helt utan anmärkning, det ger oss bra förutsättningar att arbeta vidare med under kommande läsår, säger Richard Mortenlind.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 20 maj 2022