JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Uppföljningsmöte med vårdnadshavare på Lagaholmsskolan den 19 oktober

Uppföljningsmöte med vårdnadshavare på Lagaholmsskolan den 19 oktober

Publicerad 21 oktober 2022

Ett 50-tal föräldrar deltog på ett uppföljningsmöte på Lagaholmsskolan tillsammans med representanter från nämnd och förvaltning. 

Nämnden representerades av barn- och ungdomsnämndens ordförande Åke Hantoft, förste vice ordförande Anita Fast och andre vice ordförande Bo Tengqvist. Från barn- och ungdomsförvaltningen deltog Lagaholmsskolans rektorer Maria Plenell och Tarja Kemppainen, arbetslagsledarna Emelie Sandén, Jessica Olsson och Christina Rudhag Woldt och förvaltningschef Richard Mortenlind.

Syftet med mötet var att få till ett bra forum för dialog mellan skolan och vårdnadshavarna om nulägesbilden av skolan och hur vi tillsammans kan ta vidare steg i positiv riktning samt att ge svar på frågor som inkommit från ”samverkansgrupp för oroliga föräldrar på Lagaholmsskolan”.

Skolan har i höst inlett arbetet med att göra regelbundna mätningar av elevernas upplevelse av trygghet och studiero.  Rektorerna och arbetslagsledarna informerade på mötet om den senaste ”temperaturmätningen” som genomfördes med eleverna på skolan i måndags. Mätningen visar att andelen elever som känner sig trygga på skolan har ökat jämfört med förra mätningen medan upplevelsen av arbetsro på lektionerna ligger kvar på samma nivå.

Frågorna som inkommit till förvaltningen och nämnden från föräldrasamverkansgruppen delades in under följande rubriker:

  • Medarbetarkompetenser på skolan och lärarbehörigheten.
  • Arbetsmiljö på skolan för medarbetare.
  • Stöd till elever individuellt och i grupp/ hantering av hot-, våld- och kränkningssituationer.
  • Vad är en trygg skolmiljö?
  • Forum för samverkan mellan skola och hem.  

Under mötet gicks frågor och svar igenom för respektive rubrikområde.

Medarbetarkompetenser på skolan och lärarbehörighet

Rektorerna informerade om skolans kompetenser och hur lärarbehörigheten på skolan ser ut. De allra flesta av skolans lärare har lärarlegitimation och därmed formell behörighet att undervisa. Fullt behöriga lärare i alla skolans ämnen är det inte många skolor som har och inte heller Lagaholmsskolan.

Arbetsmiljö och trygg skolmiljö

Förvaltningschef Richard Mortenlind gick igenom hur skolans arbetsmiljöarbete är organiserat och betonade hur viktiga arbetslagen och elevhälsoteamet är för lärarnas och elevernas arbetsmiljö och för en trygg skolmiljö. En trygg skolmiljö får vi när elever och lärare har ett förtroendefullt socialt samspel, arbetsro i klassrummen och en bra fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön på Lagaholmsskolan kan helt klart förbättras.

Arbete för att förbättra inne- och utemiljö

Ordförande informerade om att nämnden arbetar för att på olika sätt förbättra både inne- och utemiljö. Detta är förknippat med kostnader som behöver hanteras tillsammans med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ledningsutskott har beslutat om att inleda en förstudie om byggnation av en ny högstadieskola i Laholm inom det område där Lagaholmsskolan ligger idag. Förstudien har inletts och barn- och ungdomsförvaltningen medverkar i denna.

Stöd till elever individuellt och i grupp

Rektorerna och arbetslagsledarna berättade om hur skolan organiserar insatserna för att ge rätt stöd till elever individuellt och i grupp genom extra anpassningar i klass- och grupprum, särskilt stöd, resursgrupper och disciplinära åtgärder enligt skollagen.

Skolan berättade även om hur man arbetar med vuxennärvaro på raster. Det finns ett system med lärare och andra medarbetare som är rastvärdar, elevcoach och elevhälsoteam som är aktiva bland eleverna på rasterna.

I varje klass finns två lärare som är mentorer och som fyller en väldigt viktig pedagogisk och social stödfunktion för eleverna och som även är kontaktpersoner för föräldrarna. Skolan betonade hur viktigt det är att föräldrar kontaktar sina barns mentorer eller rektorerna när det inträffar situationer som orsakar oro för sitt barns skolgång. Skollagens regler för disciplinära åtgärder och hur skolan arbetar i situationer där det inträffar kränkningar, hot eller våld gicks igenom av rektorerna.

Positiv utveckling på skolan under hösten

Under mötet framkom att både föräldrar och skolan upplever att utvecklingen har varit positiv under höstterminen och att vi alla måste jobba hårt tillsammans för att hålla i denna utveckling. Barn- och ungdomsnämnden har under en längre tid uppdaterats kontinuerligt av förvaltningsledningen om hur nuläget har utvecklats på Lagaholmsskolan. Detta kommer förvaltningen att hålla i även i fortsättningen.

Föräldrarna var positiva till att nämndens politiker medverkade vid kvällens möte. Nämndens politiker och förvaltning informerade om att nämnden tidigare haft kontaktpolitiker som i organiserade former besökt kommunens skolor. Tyvärr kom det en pandemi emellan som förhindrade politikerbesök under två års tid. Efter årsskiftet ska det åter finnas kontaktpolitiker som kommer att besöka skolorna regelbundet under mandatperioden och informera nämnden om intryck och observationer man gör under besöken.

Nu fortsätter vi arbeta framåt – tillsammans!

Mötet avslutades i positiv anda. Det är nu av största vikt att vi alla - skolan, förvaltningsledning, politiker och föräldrar- vårdar det nya förtroende som det känns att vi håller på att bygga upp för varandra. Det ska vi jobba hårt för tillsammans.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 oktober 2022