JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Så ligger Laholms kommun till i arbetet med Agenda 2030

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Så ligger Laholms kommun till i arbetet med Agenda 2030

Publicerad 11 april 2023

Laholms kommun har tagit fram en nulägesanalys för att se hur kommunen ligger till i sitt arbete med Agenda 2030. Analysen ska ligga till grund för beslut till vad kommunens verksamheter ska jobba med och prioritera. På så sätt kan kommunens arbete med hållbar utveckling utvecklas och förbättras.

Vad är Agenda 2030?

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny, ambitiös agenda: Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för att vi till år 2030 ska uppnå en hållbar utveckling över hela världen. Målet med Agenda 2030 är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och egen makt samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 täcker på så sätt in alla tre områden som behövs för en hållbar utveckling: det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Kommunerna har här en viktig roll och ett stort ansvar i att påverka de globala målen lokalt.

Utgångspunkten för kommunens arbete

Laholms kommuns ambition är att de globala målen i Agenda 2030 ska vara en del av hela kommunorganisationen. Detta betyder att allt som kommunen gör ska bidra till att vi uppnår de globala målen. Våren 2021 beslutade därför kommunens ledningsgrupp att ta fram en nulägesanalys av målen i Agenda 2030. Projektledare är Melissa Maxter, hållbarhetsstrateg för det ekologiska området av hållbarhet.

 – Utgångspunkten var att vi behöver veta hur vi ligger till i nuläget för att veta vad vi behöver göra i framtiden. Med nulägesanalysen blir det tydligare hur arbetet med hållbarhet ser ut i hela kommunorganisationen - vad gör vi egentligen? Vad behöver vi göra mer av? Vad borde vi göra? berättar Melissa Maxter.

Nulägesanalysen är avgränsad till Laholms kommuns egen organisation men förhoppningen är att invånarna och verksamma i kommunen blir inspirerade. Nulägesanalysen innehåller inte en bedömning av om kommunen ligger bra eller dåligt till för att nå målen, utan kastar ljus på vad kommunen gjort nyligen som bidrar till Agenda 2030, vilka utmaningarna är och var det finns utvecklingsmöjligheter.

 – Nulägesanlysen av målen i Agenda 2030 hjälper kommunen att hålla fokus på att fortsatt utveckla och förbättra kommunens hållbarhetsarbete, säger Linda Erlandsson, hållbarhetsstrateg för det sociala området.

Alla kan vara med och bidra till att målen nås

För att målen ska uppnås behöver alla bidra och med nulägesanalysen blir det tydligare för kommunen vad vi behöver göra. Kommunen kan inte göra allt som behöver göras, men kan fortfarande vara med och påverka och bidra till att målen nås. Det är viktigt att se Agenda 2030 som en helhet eftersom man genom att arbeta med ett mål ofta kan påverka ett eller flera andra mål samtidigt.

Det fortsatta arbetet

Nulägesanalysen ska ligga till grund för planeringsförutsättningarna som nämnderna sen ska utgå ifrån när de tar fram nämndsplaner. Planeringsförutsättningarna innehåller information om nuläget och olika trender i omvärlden och den egna verksamheten. Genom att ha koll på planeringsförutsättningarna blir det lättare att planera för framtiden. När nämndsplanerna är klara ska arbetet med Agenda 2030 genomföras i de olika förvaltningarna. Här kommer Melissa Maxter och Linda Erlandsson att bistå som stöd utifrån sina expertområden, för att hjälpa till att bland annat hitta lämpliga åtgärder som bidrar till att målen uppfylls.

Resultatet av nulägesanalysen håller vi nu på att arbeta in i planeringsförutsättningarna. Det är det dokument som politiken utgår från när de tar fram sina nämndsplaner. På tur står att hålla i olika utbildningstillfällen och workshops hos både de politiska nämnderna och ute på förvaltningarna, säger Melissa Maxter.

 – I samband med att kommunen följer upp arbetet med Agenda 2030 ska kommunen ta fram ett hållbarhetsbokslut. Där ska kommunen redovisa åtgärder som vi gjort det senaste året, och hur åtgärderna bidragit till uppfyllande av de globala målen. Uppföljningen och hållbarhetsbokslutet ska även innehålla en behovsanalys som ska ligga till grund för hur kommunen ska prioritera de kommande åren.

Vill du läsa hela analysen kan du göra det här:  https://www.laholm.se/globalassets/upload/samhallsbyggnadsnamnd/plan--och-exploateringsenheten/laholms-kommun.-2023.-agenda-2030-nulagesanalys-2022.pdf

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 april 2023