JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Ekonomi / Budget / Populär version för budget 2019

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Budget med oförändrat skatteuttag

Ekonomiskt kärvare tider väntar för Laholms kommun. För att möta dessa krävs ökad samverkan mellan verksamheterna, besparingar och effektiviseringar.  Med dessa insatser kan nuvarande skattesats på 20,58 kronor bibehållas. Om det rådde stor enighet när kommunfullmäktige på tisdagen klubbade 2019 års budget.

Laholms kommun har ett par starka ekonomiska år bakom sig, där överskottet i stort sett legat i nivå med målsättningen – två procent av nettobudgeten. För 2017 års bokslut innebar det ett plus på 29,4 miljoner kronor. Budgeten för 2019 landar på en blygsammare siffra – plus 3,8 miljoner kronor.

Till 2019 års budget hör också ekonomisk plan för åren 2020-2021. För dessa år väntar besparingar på 14 miljoner kronor respektive 28 miljoner kronor. 

Bred samsyn

Med förestående kärvare tider poängterade därför ledamöterna i fullmäktige ökad samverkan mellan verksamheterna som en viktig punkt för att hantera situationen. Samsynen kring detta var odiskutabel och spände över blockgränsen. Därmed hade inte det borgerliga styret, Samverkan Laholm bestående av (C), (M), (L), (KD), (MP) och (TP), några problem att få igenom sin budget trots bristen på majoritet i fullmäktige. Konstellationen har 20 av 41 mandat i församlingen.

Att kommunen tvingas dra åt tumskruvarna beror främst på, underströk kommunrådet Erling Cronqvist (C), kommunens starka befolkningsökning, vilken nu kräver stora investeringar i välfärden. Avsaknad av regering, och därmed osäkerhet gällande statliga anslag till kommunsektorn, bidrar också till att kommunen måste hålla i pengarna, resonerade han.

Samsynen över blockgränsen gällde dock inte synen på formen för statsbidrag, generella eller riktade. Oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) pläderade för riktade statsbidrag till olika verksamheter, medan Erling Cronqvist ansåg att dessa på sikt genererar ökade kommunala utgifter.

Bibehållen skattesats

Efter drygt fyra timmars diskussion, med uppehåll för mat och fika, klubbades budgeten och den ekonomiska långtidsplanen med oförändrat skatteuttag, 20,58 kronor per intjänad hundralapp. Endast Bertil Johansson (LAP) drev kravet på höjd kommunalskatt med en krona, vilket skulle ha tillfört budgeten cirka 48 miljoner kronor om året.

Budget på 1,4 miljarder kronor

2019 års nettobudget för nämndernas och fullmäktiges verksamhet landar på drygt 1,4 miljarder kronor med följande fördelning:

 • kommunfullmäktige 2,5 miljoner
 • kommunstyrelsen 163,2 miljoner
 • kultur- och utvecklingsnämnden 229,3 miljoner
 • miljö- och byggnadsnämnden 15,2 miljoner
 • barn- och ungdomsnämnden 503,9 miljoner
 • socialnämnden 497,7 miljoner.

Noterbart är att barn- och ungdomsnämnden från och med 2019 passerar socialnämnden resursmässigt. Skälet till det är främst de senaste årens befolkningsutveckling med många barn inom förskole- och skolverksamheten och därmed stigande kostnader.

Därtill ska läggas kostnadseffekten av förskolans nya läroplan. För införandet kompenseras nämnden med ett ökat budgetanslag på 2,0 miljoner kronor. Med läroplanen på plats förstärks anslaget av förskolepengen med 1 600 kronor per barn. 

Satsningarna i nästa års budget sker i huvudsak genom att kommunens kärnverksamheter kompenseras ekonomiskt för fler barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola samt inom äldreomsorgens verksamhet där behoven ökar.

En annan del går till ökade lokalkostnader och insatser till infrastruktur för att tillgodose kommunal service som en följd av befolkningstillväxten. Det handlar exempelvis om större anslag till färdtjänst och enskilda vägar samt avskrivning och räntekostnader för kommunens investeringsbudget.

60 miljoner kronor mer

Jämförs 2019 års budget för nämndernas verksamheter med fjolårets får de närmare 60 miljoner kronor mer att röra sig med. Nedan visas fördelningen i miljoner kronor.

 • kommunstyrelsen 8,4
 • kultur- och utvecklingsnämnen 8,9
 • miljö- och byggnadsnämnden 0,5
 • barn - och ungdomsnämnden 30,0
 • socialnämnden 11,8

Därutöver tilldelas kommunfullmäktige ett anslag på 300 000 kronor för utbildning av nya politiker som kom in de politiska församlingarna efter höstens val.

Omfattande investeringar

Under flera år har Laholms kommun satsat stora belopp på investeringar, såväl på den skattefinansierade verksamheten som den avgiftsfinansierade (vatten och avlopp samt renhållning). Så sker även framöver.

Under planperioden 2019-2021 ligger investeringarna på drygt 320 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar på gator och vägar, gång- och cykelvägar, Markarydsbanan med tillhörande ortsutveckling i Knäred och Veinge och utbyggnad av exploateringsområden.

Kommunen har lagt stora summor på avfallshanteringen under innevarande år. Kommande år slutförs investeringarna och därefter har inga pengar avsatts för ytterligare investeringar i verksamheten.

Inom va-verksamhetens område har tyngdpunkten övergått från investeringar i anläggningar till ledningsåtgärder i form av nya ledningar och förnyelse av befintligt ledningsnät.

Av de drygt 320 miljonerna i investeringar uppgår de avgiftsfinansierade delarna till cirka 173 miljoner kronor varav vatten och avlopp tar 130 miljoner i anspråk och avfall 43 miljoner.

Text: Lars Ingemarson, Kristoffer Dehlin

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Gerd Danielsson
Sidan uppdaterad den 25 juli 2019