Du är här: Start / Om kommunen / Kommunfakta

Kommunfakta

Nedan presenteras några korta fakta om Laholms kommun. De är på intet sätt heltäckande men ger ändå en liten bild av kommunen, dess befolkning, sysselsättning, kommunikationer, ekonomi och politisk sammansättning.

Sidan innehåller följande delar:

 • Geografi
 • Befolkning
 • Näringsliv och sysselsättning
 • Kommunikationer
 • Skattesatser
 • Kostnader för kommunens verksamheter
 • Kommunfullmäktiges sammansättning

Geografi

Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Staden har anor från 1200-talet.

Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är 883 kvadratkilometer, varav cirka 221 kvadratkilometer är jordbruksmark. Naturtyperna skiftar. Hav och strand i väster, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.

Befolkning

Den sista december 2018 hade kommunen 25 491 invånare, fördelade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Av bebyggelsen är cirka 8 500 småhus och 2 600 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 200 fritidshus, varav cirka 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och Skummeslövsstrand).

Laholm är kommunens centralort med drygt en fjärdedel av invånarna. Knappt  7000 bor på landsbygden, medan övriga är bosatta i någon av övriga 13 tätorter. Nedan redovisas tätorternas och landsbygdens invånarantal samt förändringen mellan december 2016 och december 2018.

Som ovan sagts avser förändringarna helår. Kommunens målsättning att bli 25 000 invånare år 2025 nåddes emelelrtid redan under oktober 2017.

Tätort201620172018FörändringFörändring %
Laholm 6643 6688 6777 134 2,0
L:a Tjärby 918 932 963 45 4,9
Mellbystrand 2343 2362 2404 61 2,6
Våxtorp 1019 1014 1015 -4 -0,4
Hasslöv 249 250 266 17 6,8
Skottorp 520 529 538 18 3,5
Skummeslövsstrand 1235 1444 1564 329 26,6
Hishult 337 342 347 10 3,0
Ränneslöv 444 453 468 24 5,4
Vallberga 654 711 729 75 11,5
Ysby 281 287 289 8 2,8
Knäred 1230 1279 1239 9 0,7
Genevad 599 641 654 55 9,2
Veinge 1300 1318 1301 1 0,1
Landsbygd 6869 6882 6921 52 0,8

Under 1990-talet ändrades befolkningssammansättningen i kommunen. Orsaken härtill var att fler äldre flyttade in än ut samtidigt som födelsetalen sjönk. Även den höga medellivslängden i kommunen jämfört med riket har lett till en åldrande befolkning.

Procentuell åldersfördelning av Laholms kommuns befolkning jämfört med länet och riket. (Siffrorna avser förhållandet 2018)

ÅlderRiketLänet  Kommunen
0 1,1 1,1 1,1
1-5 6,0 5,9 5,8
6 1,2 1,2 1,2
7-12 7,2 7,6 6,9
13-15 3,4 3,6 3,5
16-18 3,2 3,4 3,6
19-64 57,9 55,5 53,2
65-79 14,8 16,0 18,7
80- 5,1 5,7 6,2

Näringsliv och sysselsättning

Jordbruket har fortfarande en viktig roll, betydligt större än i riket. Likaså tillverkningsindustrin. En annan betydelsefull faktor är de över 700 småföretagen, som utgör ryggraden i kommunens näringsliv. Nedan visas procentuell fördelning av arbetsplatserna och sysselsättning inom olika branscher.    

Näringsgren Riket Laholm 
Jord och skogsbruk 2 8
Industri och tillverkning 12 19
Byggverksamhet 7 8
Handel och transport 17 16
Finansiell verksamhet, företagstjänster och informationsverksamhet 18 7
Utbildning 11 13
Vård och omsorg 17 17
Hotell, restaurang och personella tjänster 8 7
Offentlig förvaltning 6 3
Övrigt 1 3

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande kommuner i fråga om arbetsplatser. I kommunen bor 11 813 förvärvsarbetande. Av dessa har 6 925 sin arbetsplats i kommunen. 4 888 pendlar till arbetsplatser utanför kommungränsen och 2 089 pendlar till kommunen från andra kommuner. Det ger en nettoutpendling på 2 799 personer.

Kommunikationer

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste, riksväg 15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Blekinge och riksväg 24 Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Till de större trafiklederna hör även länsvägarna 115 och 585. Den förstnämnda går mellan Våxtorp och Torekov på Bjärehalvön och den sistnämnda mellan Tjärby och Östra Karup vid Skånegränsen.

Genom Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, driver Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstrafikbolag i Sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. På vardagar går tåg varje timme såväl mot Köpenhamn som Göteborg från Laholms järnvägsstation.

Öresundstågen trafikerar sträckan Göteborg – Halmstad – Malmö – Köpenhamn med uppehåll i Laholm. Pågatågen, som trafikerar sträckan Halmstad – Ängelholm – Helsingborg, stannar också i Laholm. Det gör emellertid inte SJ:s tåg.

Åker man tåg från Laholm, norrut eller söderut, omfattar tågbiljetten även busstransport mellan järnvägsstationen och busstationen i Laholm.

Linjetrafik

Busstrafiken i kommunen omfattas av nedanstående linjer och drivs av Hallandstrafiken AB. Kollektivtrafiken är under ständig utveckling. Turtätheten har successivt förbättrats mellan Laholm och Halmstad och numera finns snabbuss mellan orterna med tre turer i timmen, klockan 5.20-9.00, och lika många klockan 14.20-18.20. Så kallad närtrafik finns också i kommunen.

I Laholms kommun och till grannkommunerna finns följande linjer:

 • 223 Laholm - Ahla - Skogaby - Knäred
 • 224 Busstationen - järnvägsstationen
 • 225 Laholm - Mellbystrand - Skummeslöv - Båstad station
 • 226 Laholm - Skottorp - Båstad (+ anslutning Skottorp - Hasslöv)
 • 227 Laholm - Ränneslöv - Våxtorp
 • 228 Laholm - Ysby - Hishult
 • 320 Laholm - Halmstad (snabbuss)
 • 323 Laholm - Veinge by - Halmstad
 • 324 Laholm - Veinge - Halmstad
 • 325 Markaryd – Knäred - Veinge - Halmstad

 

Alla samhällsbetalda persontransporter samordnas av Hallandstrafiken. Genom omfördelning till mindre, efterfrågestyrda fordon, kan bättre kollektivtrafik erbjudas kommuninvånare som bor på landsbygden och i mindre tätorter. Trafiken styrs inte enbart till fasta linjesträckningar, utan kan betjäna en geografisk yta och kallas i Laholms kommun Närtrafik.

Skattesatser

För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommunalskatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 10,82 kronor blir den totala skattesatsen 31,40 kronor. 

Kostnader för kommunala verksamheter

Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader 2017 för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokostnad minus intäkter i form av avgifter och taxor.

 Miljoner (Kr)Procent
Förskola 166,4 12,9
Grundskola 291,6 22,6
Gymnasieskola, Vuxutbildning 115,0 8,9
Individ- och familjeomsorg   72,7 5,6
Teknisk verksamhet 43,2 3,4
Äldreomsorg 294,4 22,9
Funktionshindrade 115,2 8,9
Kultur och fritid  46,5 3,6
Övrigt 143,4 11,1
Summa  1 0288,4  100

Under punkten övrigt ingår bland annat central administartion och räddningstjänst. 

Finansiering av kommunens verksamheter

 • Kommunalskatt 58 procent
 • Statens utjämningssystem 20 procent
 • Specialdestinerade statsbidrag 10 procent
 • Avgifter, hyror 8 procent
 • Övrigt 4 procent

Kommunfullmäktiges sammansättning

Efter valet 2018 fick fullmäktige i Laholm nedanstående mandatfördelning. 

Samverkan Laholm, bestående av de sex partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokratiska partiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet styr kommunen. Kommunstyrelsen leds av Erling Cronqvist (C). Vice ordförande är Roland Norrman (M) och andre vice ordförande Kjell Henriksson (S).

Kommunfullmäktiges ordförande är Jonas Hellsten (M), förste vice ordförande Ove Bengtsson (C) och andre vice ordförande Siv Påhlsson (S).

PartiMandat
Moderata samlingspartiet (M) 7
Centerpartiet (C) 7
Liberalerna (L) 2
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 8
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 1
Sverigedemokraterna (SD) 7
Laholmspartiet (LAP) 3
Trygghetspartiet (TP) 1
Medborgerlig samling (MED) 2
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 27 september 2019