JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kommunfakta

Kommunfakta

Nedan presenteras några korta fakta om Laholms kommun. De är på intet sätt heltäckande men ger ändå en liten bild av kommunen, dess befolkning, sysselsättning, kommunikationer, ekonomi och politisk sammansättning.

Sidan innehåller följande delar:

 • Geografi
 • Befolkning
 • Näringsliv och sysselsättning
 • Kommunikationer
 • Skattesatser
 • Kostnader för kommunens verksamheter
 • Kommunfullmäktiges sammansättning

Geografi

Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Staden har anor från 1200-talet.

Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är 883 kvadratkilometer, varav cirka 221 kvadratkilometer är jordbruksmark. Naturtyperna skiftar. Hav och strand i väster, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.

Befolkning

Den sista december 2021 hade kommunen 26 319 invånare, fördelade på 14 tätorter. Nästan 85 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Av bebyggelsen är cirka 9 420 småhus och 2 000 lägenheter i flerbostadshus. Därutöver finns 250 bostadslägenheter för äldre och LSS-boende. Av de cirka 4 300 fritidshusen ligger drygt 2 700 i kustområdet - Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Laholm är kommunens centralort med drygt en fjärdedel av invånarna. Knappt  7 000 bor på landsbygden, medan övriga är bosatta i någon av övriga 13 tätorter. Nedan redovisas tätorternas och landsbygdens invånarantal samt förändringen mellan december 2019 och december 2021.

Befolkningstal uppdelat på tätort
Tätort 2019 2020 2021 Förändring Förändring %
Laholm 6 954 6 883 6 892 -62   -0,9
L:a Tjärby   989   995 1 059 70  7,1
Mellbystrand 2 440 2 434 2 545 105 4,3
Våxtorp 1 026 1 036 1 075 49 4,8
Hasslöv   272   273 261   -11 -4,0
Skottorp   549   555 564 15 2,7
Skummeslövs-strand 1 702 1 768 1 854 152 8,9
Hishult   334   329 342 8 2,4
Ränneslöv   446   460 440 -6 -1,3
Vallberga   744   749 750 6 0,8
Ysby   285   299 313 28 9,8
Knäred 1 200 1 209 1 209 9 0,8
Genevad 649   640 652 3 0,5
Veinge 1 357 1 360 1 332 -25 -1,8
Landsbygd 6 929 6 940 6 988 59 0,9

Under 1990-talet ändrades befolkningssammansättningen i kommunen. Orsaken härtill var att fler äldre flyttade in än ut samtidigt som födelsetalen sjönk. Även den höga medellivslängden i kommunen jämfört med riket har lett till en åldrande befolkning.

Procentuell åldersfördelning av Laholms kommuns befolkning jämfört med länet och riket. (Siffrorna avser förhållandet 2021)

Ålder

Riket

Halland

Kommunen

0

1,1 %

1,1 %

1,1 %

1-5

5,7 %

5,8 %

5,8 %

6-9

4,8 %

4,9 %

4,6 %

10-12

3,6 %

3,9 %

3,3 %

13-15

3,5 %

3,7 %

3,4 %

16-18

3,4 %

3,6 %

3,3 %

19-24

6,6 %

6,2 %

5,5 %

25-44

26,5 %

23,6 %

21,7 %

45-64

24,5 %

25,1 %

25,6 %

65-74

10,3 %

11,1 %

13,3 %

75-84

7,4 %

8,2 %

9,3 %

85-

2,6 %

2,9 %

3,1 %

Näringsliv och sysselsättning

Jord- och skogsbruk är en förhållandevis viktig näringsgren med större omfattning än i riket i stort. Sak samma gäller tillverkningsindustrin. En annan betydelsefull faktor är kommunens cirka 1 200 småföretag. Småföretag definieras här som verksamheter med F-skatt, är momspliktiga och betalar arbetsgivaravgift. Medianföretaget i kommunen har två anställda. Tio företag har mer än 50 anställda med Diab som största privata arbetsgivare – drygt 270 jobbar på Laholmsföretaget. Nedan visas procentuell fördelning av arbetsplatserna inom olika branscher.

Sysselsättning olika branscher
NäringsgrenRiketLaholm 
Jord- och skogsbruk  2  8
Industri och övrig tillverkning 12 18
Byggverksamhet  7  8
Handel och transport 16 16
Finansverks. företagstj. Fastig-hetsverk. info o kommunikat-ion 20  9
Utbildning 11 13
Vård och omsorg 16 16
Hotell- och restaurang, kulturella och personliga tjänster  8  7
Offentlig förvaltning  6  3
Övrigt  1  3

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande kommuner i fråga om arbetsplatser. I kommunen bor 12 458 förvärvsarbetande (uppgift från 2019-12-31). Av dessa har 7 172 sin arbetsplats i kommunen. 5 286 pendlar till arbetsplatser utanför kommungränsen och 2 189 pendlar till kommunen från andra kommuner. Det ger en nettoutpendling på 3 097 personer.

Kommunikationer

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste del, riksväg 15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Blekinge och riksväg 24 Laholm med Hässleholm. Till de större trafiklederna hör även länsvägarna 115 och 585. Den förstnämnda går mellan Våxtorp och Torekov på Bjärehalvön och den sistnämnda mellan Tjärby och Östra Karup vid Skånegränsen.

Genom Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, driver Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstrafikbolag i Sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. På vardagar går tåg varje timme såväl mot Köpenhamn som Göteborg från Laholms station. 

Öresundstågen trafikerar sträckan Göteborg – Halmstad – Malmö – Köpenhamn med uppehåll i Laholm. Pågatågen, som trafikerar sträckan Halmstad – Ängelholm – Helsingborg, stannar också i Laholm. Det gör emellertid inte SJ:s tåg.

Linjetrafik

Hallandstrafiken AB driver också busstrafiken i kommunen. Verksamheten förändras ofta. Nytt för 2020 var exempelvis stationspendeln, linje 1, som trafikerar sträckan Laholms bussterminal – Laholms järnvägsstation. Trafiken är anpassad till tågens alla ankomst- och avgångstider.

Mellan Laholm och Halmstad går även snabbussar med avgång en gång i timmen från klockan 05.50 på morgonen till klockan 18.50 på kvällen.

I Laholms kommun och till grannkommunerna finns följande linjer:

 • 1     Laholms bussterminal – Laholms järnvägsstation
 • 223 Laholm - Ahla - Skogaby - Knäred
 • 225 Laholm - Mellbystrand - Skummeslöv – Båstads järnvägsstation
 • 226 Laholm - Skottorp – Östra Karup - Båstad
 • 227 Laholm – Vallberga - Ränneslöv - Våxtorp
 • 228 Laholm - Ysby - Hishult
 • 320 Laholm - Halmstad (snabbuss)
 • 323 Laholm - Veinge - Öringe - Stjärnarp - Halmstad
 • 324 Laholm - Veinge – Genevad – Trönninge - Halmstad
 • 325 Halmstad – Veinge – Knäred - Markaryd
 • 826 Skottorp – Hasslöv (anropsstyrd linje)
 • 827 Edenberga – Ränneslöv (anropsstyrd linje)
 • 923 Knäred – Putsered
 • 928 Hishult - Björnhult

Närtrafik

Som komplement till den linjelagda kollektivtrafiken finns närtrafik (anropsstyrda linjer). Alla samhällsbetalda persontransporter samordnas av Hallandstrafiken. Genom omfördelning till mindre, efterfrågestyrda fordon, kan bättre kollektivtrafik erbjudas kommuninvånare som bor på landsbygden och i mindre tätorter. Trafiken styrs inte enbart till fasta linjesträckningar utan kan betjäna en geografisk yta.

För mer information om tjänsten och bokning av resa, se Hallandstrafikens webbplats, hallandstrafiken.se.

Skattesatser

För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommunalskatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 11,40  kronor blir den totala skattesatsen 31,98 kronor. Till beloppet tilkommer kyrkoavgift, vilken varierar mellan församlingarna. 

Kostnader för kommunala verksamheter

Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader 2019 för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokostnad minus intäkter i form av avgifter och taxor.

Kostnadstabell verksamheter
 VerksamhetMiljoner (Kr)Procent
Förskola 194,7 13,5
Grundskola 313,3 21,8
Gymnasieskola, Vuxutbildning 139,7 9,7
Individ- och familjeomsorg  84,2 5,9
Teknisk verksamhet 48,0 3,3
Äldreomsorg 303,7 21,1
Funktionshindrade 149,7 10,4
Kultur och fritid  57,7 4,0
Övrigt 147,9 10,3
Summa  1 438,9  100,0

Under punkten övrigt ingår bland annat central administartion och räddningstjänst. Cirka 63 procent av kommunens utgifter är personalkostnader.

Finansiering av kommunens verksamheter

 • Kommunalskatt 57 procent
 • Utjämningsbidrag 22 procent
 • Riktade statsbidrag 7 procent
 • Avgifter, hyror 9 procent
 • Övrigt 5 procent

Kommunfullmäktiges sammansättning

Efter valet 2018 fick fullmäktige i Laholm nedanstående mandatfördelning. 

Samverkan Laholm, bestående av de sex partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokratiska partiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet styr kommunen. Kommunstyrelsen leds av Erling Cronqvist (C). Vice ordförande är Roland Norrman (M) och andre vice ordförande Kjell Henriksson (S).

Kommunfullmäktiges ordförande är Jonas Hellsten (M), förste vice ordförande Ove Bengtsson (C) och andre vice ordförande Siv Påhlsson (S).

Mandatfördelning kommunfullmäktige
PartiMandat
Moderata samlingspartiet (M) 7
Centerpartiet (C) 7
Liberalerna (L) 2
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 8
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 1
Sverigedemokraterna (SD) 7
Laholmspartiet (LP) 3
Trygghetspartiet (TRP) 1
Medborgerlig samling (MED) 2

 

1,1 %

1,1 %

1,1 %

5,7 %

5,8 %

5,8 %

4,8 %

4,9 %

4,6 %

3,6 %

3,9 %

3,3 %

3,5 %

3,7 %

3,4 %

3,4 %

3,6 %

3,3 %

6,6 %

6,2 %

5,5 %

26,5 %

23,6 %

21,7 %

24,5 %

25,1 %

25,6 %

10,3 %

11,1 %

13,3 %

7,4 %

8,2 %

9,3 %

2,6 %

2,9 %

3,1 %

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 4 maj 2022