Du är här: Start / Om kommunen / Kommunfakta

Kommunfakta

Nedan presenteras några korta fakta om Laholms kommun. De är på intet sätt heltäckande men ger ändå en liten bild av kommunen, dess befolkning, sysselsättning, kommunikationer, ekonomi och politisk sammansättning.

Sidan innehåller följande delar:

 • Geografi
 • Befolkning
 • Näringsliv och sysselsättning
 • Kommunikationer
 • Skattesatser
 • Kostnader för kommunens verksamheter
 • Kommunfullmäktiges sammansättning

Geografi

Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Staden har anor från 1200-talet.

Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är 887 kvadratkilometer, varav cirka 250 kvadratkilometer är jordbruksmark. Naturtyperna skiftar. Hav och strand i väster, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.

Befolkning

Den siste december 2017 hade kommunen 25 147 invånare, fördelade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Av bebyggelsen är cirka 8 500 småhus och 2 600 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 200 fritidshus, varav cirka 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och Skummeslövsstrand).

Laholm är kommunens centralort med drygt en fjärdedel av invånarna. Knappt  7000 bor på landsbygden, medan övriga är bosatta i någon av övriga 13 tätorter. Nedan redovisas tätorternas och landsbygdens invånarantal samt förändringen mellan december 2015 och december 2017.

Som ovan sagts avser förändringarna helår. Kommunens målsättning att bli 25 000 invånare år 2025 nåddes emelelrtid redan under oktober 2017.

Tätort201520162017FörändringFörändring %
Laholm 6507 6643 6688 181 2,8
L:a Tjärby 893 918 932 39 4,4
Mellbystrand 2222 2343 2362 140 6,3
Våxtorp 1000 1019 1014 14 1,4
Hasslöv 242 249 250 8 3,3
Skottorp 503 520 529 26 5,2
Skummeslövsstrand 1198 1235 1444 246 20,5
Hishult 318 337 342 24 7,5
Ränneslöv 462 444 453 -9 -1,9
Vallberga 672 654 711 39 5,8
Ysby 280 281 287 7 2,5
Knäred 1195 1230 1279 84 7,0
Genevad 611 599 641 30 4,9
Veinge 1262 1300 1318 56 4,4
Landsbygd 6806 6869 6882 76 1,1

Under 1990-talet ändrades befolkningssammansättningen i kommunen. Orsaken härtill var att fler äldre flyttade in än ut samtidigt som födelsetalen sjönk. Även den höga medellivslängden i kommunen jämfört med riket har lett till en åldrande befolkning.

Procentuell åldersfördelning av Laholms kommuns befolkning jämfört med länet och riket. (Siffrorna avser förhållandet 2017)

ÅlderRiketLänet  Kommunen
0 1,2 1,1 1,1
1-5 6,0 5,9 5,8
6 1,2 1,2 1,0
7-12 7,1 7,5 6,9
13-15 3,3 3,6 3,5
16-18 3,2 3,4 3,3
19-64 58,1 55,8 53,9
65-79 14,7 15,9 18,5
80- 5,1 5,6 6,0

Näringsliv och sysselsättning

Jordbruket har fortfarande en viktig roll, betydligt större än i riket. Likaså tillverkningsindustrin. En annan betydelsefull faktor är de över 700 småföretagen, som utgör ryggraden i kommunens näringsliv. Nedan visas procentuell fördelning av arbetsplatserna och sysselsättning inom olika branscher. Med dagbefolkning avses de som arbetar inom kommunens geografiska gränser. Med nattbefolkning avses de som är folkbokförda i kommunen.   

Andel anställda 16-64 år efter näringsgren och kön 2014   
    Riket Dagbefolkning Nattbefolkning
jordbruk, skogsbruk och fiske  män 1,21 10,42 7,66
kvinnor 0,43 2,71 2,19
tillverkning och utvinning  män 19,13 28,42 25,58
kvinnor 6,23 9,87 9,49
energiförsörjning; miljöverksamhet  män 1,66 2,19 1,93
kvinnor 0,55 0,27 0,53
byggverksamhet  män 11,90 16,68 14,96
kvinnor 1,22 1,39 1,72
handel  män 13,36 14,69 16,19
kvinnor 11,67 13,20 12,98
transport och magasinering  män 7,58 8,49 8,76
kvinnor 2,37 1,78 2,05
hotell- och restaurangverksamhet  män 3,13 1,60 1,72
kvinnor 3,82 3,61 4,04
information och kommunikation  män 5,36 0,71 1,17
kvinnor 2,41 0,60 0,66
finans- och försäkringsverksamhet  män 2,00 0,94 0,97
kvinnor 2,24 1,39 1,37
fastighetsverksamhet  män 1,77 1,88 1,78
kvinnor 1,23 1,89 1,50
företagstjänster  män 12,31 4,17 6,55
kvinnor 10,03 4,62 5,76
offentlig förvaltning och försvar  män 5,21 2,01 3,10
kvinnor 7,14 4,05 4,55
utbildning   män 5,47 4,35 3,80
kvinnor 16,89 20,53 17,22
vård och omsorg; sociala tjänster  män 6,19 0,58 3,34
kvinnor 28,76 28,98 31,39
övrigt  män 3,73 2,87 2,49
kvinnor 5,01 5,11 4,53

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande kommuner i fråga om arbetsplatser. Av antalet förvärvsarbetande har 11 335 sin bostad
i kommunen och 8 658 sin arbetsplats i kommunen. 4 478 pendlar till
arbetsplatser utanför kommungränsen och 1 801 pendlar till kommunen.
Det ger en nettoutpendling på 2 677 personer.

 Kommunikationer

Genom Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, driver Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstrafikbolag i sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. För Laholm innebär detta att tågen på vardagar går varje timme såväl mot Köpenhamn som Göteborg.

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste, riksväg 15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Blekinge och riksväg 24 Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Till de större trafiklederna hör även länsvägarna 115 och 585. Den förstnämnda går mellan Våxtorp och Torekov på Bjärehalvön och den sistnämnda mellan Tjärby och Östra Karup vid Skånegränsen.

Busstrafiken i kommunen omfattas av nedanstående linjer och drivs av Hallandstrafiken AB. Kollektivtrafiken är under ständig utveckling. Turtätheten har successivt förbättrats mellan Laholm och Halmstad och numera finns snabbuss mellan orterna med tre turer i timmen, klockan 5.20-9.00, och lika många klockan 14.20-18.20. Så kallad närtrafik finns också i kommunen.

Linjetrafik

I Laholms kommun och till grannkommunerna finns följande linjer:

 • Snabbuss Laholm-Halmstad
 • Laholm-Veinge-Halmstad
 • Laholm-Veinge by-Halmstad
 • Laholm-Knäred
 • Laholm-Mellbystrand-Skummeslövsstrand-Båstads station
 • Laholm-Vallberga - Skottorp - Båstad-Laholm
 • Laholm-Ysby-Hishult
 • Laholm-Vallberga-Ränneslöv-Våxtorp
 • Laholms busstation-Laholms järnvägsstation, via Sofiero, Glänningeleden, L P Hanssons väg och Västerleden

Alla samhällsbetalda persontransporter samordnas av Hallandstrafiken. Genom omfördelning till mindre, efterfrågestyrda fordon, kan bättre kollektivtrafik erbjudas kommuninvånare som bor på landsbygden och i mindre tätorter. Trafiken styrs inte enbart till fasta linjesträckningar, utan kan betjäna en geografisk yta och kallas i Laholms kommun Närtrafik.

Skattesatser

För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommunalskatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 10,82 kronor blir den totala skattesatsen 31,40 kronor. 

Kostnader för kommunala verksamheter

Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader 2016 för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokostnad minus intäkter i form av avgifter och taxor.

 Miljoner (Kr)Procent
Förskola 120,0 11
Grundskola 251,0 23
Gymnasieskola, Vuxutbildning 109,1 10
Individ- och familjeomsorg   65,5  6
Teknisk verksamhet 43,6 4
Äldreomsorg 240,1 22
Funktionshindrade 98,2 9
Kultur och fritid  43,6 4
Övrigt 120 11
Summa  1 067,4  100

Under punkten övrigt ingår bland annat central administartion och räddningstjänst. 

Finansiering av kommunens verksamheter

 • Kommunalskatt 62 procent
 • Statsbidrag 24 procent
 • Avgifter, hyror 9 procent
 • Övrigt 5 procent

Kommunfullmäktiges sammansättning

Efter valet 2018 fick fullmäktige i Laholm nedanstående mandatfördelning. 

Samverkan Laholm, bestående av de sex partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokratiska partiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet styr kommunen. Fram till fullmäktigemötet den 18 december är Elisabet Babic (M) kommunstyrelsens ordförande. Då väljs en ny ordförande för mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktiges ordförande är däremot utsedd. Församlingen leds av Jonas Hellsten (M).

PartiMandat
Moderata samlingspartiet (M) 7
Centerpartiet (C) 7
Liberalerna (L) 2
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 8
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 1
Sverigedemokraterna (SD) 7
Laholmspartiet (LAP) 3
Trygghetspartiet (TP) 1
Medborgerlig samling (MED) 2
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 19 november 2018