JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Fonder och stiftelser

Fonder och stiftelser

Laholms kommun förvaltar sex fonder ur vilka allmänheten har möjlighet att söka bidrag. Fonderna är: Hilding Sevedsgårds bidragsstiftelse, Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse, Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet, Laholms kommuns sociala samfond, Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond samt Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond.

Hilding Sevedsgårds bidragsstiftelse

Fonden ska främja vård av behövande handikappade personer samt vård, fostran och utbildning av handikappade barn och ungdomar. Fonden avser företrädesvis - men ej ovillkorligen - personer som är bosatta inom tidigare Knäreds och Veinge kommuner samt Laholms landskommun. Ändamålet avser handikapp av alla slag såväl fysiska som psykiska.

Bidrag kan utgå till såväl privatpersoner som handikappföreningar och till skolklasser med handikappade barn.

Ansökan

Genom annonsering i Hallandsposten tillkännages att bidrag kan sökas från fonden. Ansökan ska ske på särskild blankett, som tillhandahålls av Medborgarservice i Stadshuset i Laholm. Blanketten kan också laddas ner från denna sida.

Hilding Sevedsgårds bidragsstiftelse
Kommunledningskontoret
312 80 Laholm

Beslut

Beslut om bidrag fattas en gång om året av stiftelsens styrelse.

Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse

Stiftelsens syfte är att dess avkastning årligen ska användas som bidrag för lantbrukskolelever från Laholm och Ysby församlingar samt för förskönande av Laholms stad och bevarande av dess fornminnen. Med lantbrukskolelever avses elever på ungdomsgymnasium inom naturbruks-programmet inriktning lantbruk och djur.

För förskönande av Laholms stad och bevarande av dess fornminnen lämnas bidrag från stiftelsen till insatser som syftar till att göra staden vackrare och i övrigt öka dess attraktionskraft för invånarna och besökare. Detta kan bestå av olika slag av offentliga utsmyckningar, nyanläggningar inom den offentliga miljön och bevarande av kulturhistoriska värden.

Bestående värde

De insatser som bidragen ska finansiera ska ha ett bestående eller åtminstone långsiktigt värde. Utbetalning sker efter att de kostnader bidra¬gen avser har styrkts av bidragsmottagaren.

Ansökan om bidrag sker skriftligen. För bidrag till lantbruksskolelever finns särskild blankett på denna sida. Ansökan ställs till:

Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse
Kommunledningskontoret
312 80 Laholm

Samfond inom skolområdet

Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet är en sammanslagning av ett antal äldre donationsfonder. Fonden är gemensam för samtiga skolor i Laholms kommun.

För att komma ifråga för bidrag krävs att eleven måste gå i någon av skolorna i Laholms kommun. Således kan inte bidrag sökas av elev som går i skola i annan kommun även om denne är folkbokförd i Laholms kommun.

Ändamål

Den disponibla avkastningen får användas till följande ändamål:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning.
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av material eller andra saker

Ansökan

Ansökan ska ske på särskild blankett, som tillhandahålls av Medborgarservice i Stadshuset i Laholm eller laddas ner från denna sida.

Ansökan lämnas före den 1 april till:
Laholms kommun
Barn- och ungdomskontoret
312 80 Laholm

Beslut

Beslut om utbetalning fattas av  Laholms kommuns utbildningschef på delegation av nämnden.

Social samfond

Laholms kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av 33 fonder.

Bidrag ur fonden utbetalas endast till personer som är folkbokförda i Laholms kommun. Bidrag kan sökas för ändamål som gäller:

 • Extraordinära merutgifter och särskilt betungande egenavgifter vid utbildnings-, rehabiliterings- och rekreationsresor.
 • Extra ordinära kostnader vid särskilda behandlingar och utbildningar.
 • Kostnader i samband med vänfamiljsverksamhet.
 • Projekt med förebyggande verksamhet för ungdomar som står utanför föreningar och fritidsnämndens utbud, t ex kanotläger eller annan liknande verksamhet.
 • Projekt som riktar sig mot handikappgrupper i den del som inte täckes av projektmedel från annat håll t ex ridning för handikappade barn.
 • Utbildning för resurspersoner i samtliga ovan uppräknade aktiviteter. Även andra liknande behov kan komma i fråga förutsatt att det gäller något ändamål som inte kan bli föremål för socialbidragsbedömning.

Det finns en särskild broschyr om stadgarna för den sociala samfonden.

Ansökan

Genom annonsering i ortspressen, Hallandsposten och Laholms Tidning, tillkännages att ansökningar om bidrag kan inlämnas. Ansökan ska ske på särskild blankett, som tillhandahålls av Medborgarservice i Stadshuset i Laholm. Blanketten kan också laddas ner från denna sida.

Sista dag för ansökan är den 30 april varje år. Den årliga utbetalningen är endast ett litet belopp.

Ansökan lämnas till:
Laholms kommun
Socialkontoret
312 80 laholm

Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond

Fonden är avsedd för behövande äldre personer boende i Veinge och Tjärby församlingar. Bidrag lämnas fortlöpande under året.

Ansökan

Ansökan görs genom personligt brev och skickas till:
Laholms kommun
Socialkontoret
312 80 Laholm

Beslut

Beslut om bidrag fattas av socialchefen.

Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond

Fonden är avsedd för behövande äldre personer på särskilda boenden inom Laholms kommun. Bidrag lämnas löpande under året.

Ansökan görs genom personligt brev och skickas till:

Laholms kommun
Socialkontoret
312 80 Laholm

Information

Medborgarservice står till tjänst med ytterligare information kring fonderna och stiftelserna. Medborgarservice tillhandahåller även ansökningsblanketter för Hilding Sevedsgårds bidragsstiftelse och Laholms kommuns social samfond. Personalen ger också upplysningar om vem som handlägger respektive fond.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 oktober 2020