JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser

Kvalitet och jämförelser

Laholms kommuns verksamhet ska kännetecknas av god ekonomi och hög kvalitet. Verksamheten ska utvecklas med invånare och användare i fokus. Det har kommunfullmäktige slagit fast i sina principer för styrning.

En grundläggande del av styrningen är uppföljning, utvärdering och omprövning av verksamheten. Det sker kontinuerliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet.

Vilken kvalitet som ska gälla i kommunens service och verksamheter bestäms av nämnderna.

Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer beskriver den service, hjälp och stöd som Laholms kommun erbjuder. Med kvalitetsdeklarationer får du en tydlig bild av kommunens ambitionsnivå och vad personal och politiker har att förhålla sig till i sitt arbete.

Nyckeltal

Nyckeltal finns för att snabbt kunna få en bild av hur det går i kommunens verksamheter. Nyckeltal används för att följa upp mål och verksamhet. Många av de nyckeltal som kommunen använder i sin uppföljning finns publicerade i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen).

Kommunens kvalitet i korthet

Laholms kommun är med i ett nätverk som heter Kommunens kvalitet i korthet. Nätverket drivs av Sveriges kommuner och regioner och omfattar ca 260 kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg som är inriktat på mått som beskriver kommunens kvalitet ur ett invånarperspektiv. På ett enkelt och tydligt sätt ska måtten ge svar på de vanli­gaste frågeställningarna som förtroendevalda får från invånarna och vara ett stöd i invånardialogen. Samtidigt kan måtten användas för den interna utvecklingen av kommunens kvalitet.

Medborgarundersökning

Laholms kommun vill erbjuda laholmarna en så bra kommun som möjligt och vi vill vi bli fler, bättre och starkare, det är en del av kommunens vision. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Laholm ser på sin kommun.

Under hösten 2021 kommer 1 200 personer att få chansen att svara på en medborgarundersökning som görs genom Statiska centralbyrån. Syftet med medborgarenkäten är att undersöka hur laholmarna upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut. I Laholm genomförs undersökningen vartannat år.

Brukarundersökningar och jämförelser

För att utveckla service, utbud och kvaliteten i verksamheterna genomför många av nämnderna brukarundersökningar. Verksamheterna ska utvecklas med brukarna i fokus och därför är det viktigt att känna till brukarnas synpunkter. Läs mer om de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar, undersökningar och enkäter via länkarna.

Nationella jämförelser

Laholms kommuns resultat jämförs med andra kommuner i ett antal offentliga databaser. Öppna jämförelser ger medborgare och brukare möjligheter till att jämföra sin egen kommun i förhållande till andra. De öppna jämförelserna används också av kommunen som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 16 augusti 2019