Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för Laholm kommuns utveckling och attraktionskraft. Inte minst då 75 procent av kommunens invånare bor utanför tätorten Laholm och på landsbygden produceras många av de varor och tjänster som de flesta är beroende av.

Det lokala engagemanget som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. Landsbygdsutveckling handlar om att utveckla landsbygden och öka möjligheterna att kunna bo, verka och försörja sig där. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas. Vad som är landsbygd av Laholms kommun är definierat som ”alla områden/orter/byar förutom Laholms tätort”.

Vy över Genevad

Kommunens arbete med landsbygdsutvecklingen genomsyrar mer eller mindre alla verksamheter. För att underlätta kontaktvägar och samordning finns en landsbygdsutvecklare inom näringslivsenheten med huvudinriktning att:

  • vara kontaktperson och lots för att underlätta kontakter för landsbygden till/från kommunen,
  • planera möten med byalagsrådet, arrangera byalagsträffar och skapa invånardialog samt
  • stödja och initiera lämpliga projekt.

Landsbygdsutvecklingen i Laholms kommun ska utgå från varje bygds förutsättningar och ta tillvara på dem för att bidra till bygdens utveckling. Lite extra fokus ska det vara på insatser som underlättar för näringslivet på landsbygden och som stöttar nya idéer.

Det lokala engagemanget är viktigt och blir ledande för kommunens prioritering. Ju större lokalt engagemang det finns desto mer kan man förvänta sig av kommunen.

 (Mer om uppdraget under rubrik Dokument och Uppdrag landsbygdsutveckling)

Byalag och samhällsföreningar

I de flesta av kommunens tätorter finns byalag, samhällsföreningar eller liknande som verkar för lokal utveckling och samordning. Den viktigaste framgångsfaktorn är deras eldsjälars engagemang. Dessa hjältar som vill, hinner och orkar är kraften som gör skillnad och är direkt avgörande för framgångarna.

Landsbygdsdialog och byalagsträffar

Invånarnas inflytande och möjlighet att påverka är en viktig del i kommunens gemensamma resultatmål. Invånarna och kommunens medarbetare ska känna sig delaktiga i det som händer i kommunen. Därför finns flera olika sätt att påverka de kommunala verksamheterna och utvecklingen av den ort där de bor.

(Mer om "Så kan du påverka" under Länkar).

Laholms kommun arrangerar tillsammans med byalag och samhällsföreningar kontinuerligt olika träffar. För att alla invånare på landsbygden ska ges goda möjligheter att vara delaktiga har kommunen delats in i fjorton områden där främst tätorter och postnummerområden styrt indelningen. Minst vart annat år är det tänkt att hålla byalagsträff med respektive område.

Inför byalagsträffar är det speciellt intressant att få veta hur man ser på sin närmiljö och hur den kan utvecklas, därför genomförs ofta enkäter eller liknande. I landsbygdsdialogen får medborgarna möjlighet att direkt påverka de kommunala verksamheterna i samverkan med kommunens representanter.

Process byalagsträff

Tätortspeng

Varje år får en av tätorterna en extra resurs, cirka en halv miljon kronor, genom den så kallade tätortspengen. Det är kommunens sätt att skapa extra utrymme för något som behöver åtgärdas på orten. Det kan handla om en motionsslinga, uppfräschning av ett grönområde eller något helt annat. Det är upp till invånarna på orten att tillsammans med kommunen komma överens om vad pengen ska användas till. Det finns en tidsplan att förhålla sig till när tätortspengen är aktuell för respektive tätort.

Även här spelar byalagen en viktig roll då de hjälper till att samordna bybornas önskemål att landa i ett gemensamt beslut om vad som ska prioriteras.

Byalagsrådet

I byalagsrådet ingår representanter från byalag och andra lokala organisationer, som aktivt verkar för en samordning och utveckling av landsbygden och dess tätorter. Rådet planerar att ha två egna möten per år. Mötena planeras från gång till gång och värdskapet roterar mellan byalagen.

Byalagsrådet träffar kommunledningen en till två gånger per år. För att bland annat ta upp de aktuella frågor som diskuterats på byalagsrådet planeras mötena med kommunledningen tidsmässigt så de sker några veckor efter.

Projekt

Laholm kommuns näringslivsenhet och landsbygdsutvecklare har hygglig kunskap om stödformer som finns att söka nationellt och inom EU för landsbygdsutveckling. Laholms kommun har bland annat ett nära samarbete med LLUH - Lokalt Ledd Utveckling Halland. (Läs mer om LLUH under rubriken Länkar)

Kontakta vår landsbygdsutvecklare för kostnadsfri vägledning och stöd gällande landsbygdsfrågor.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 1 november 2019

Kontaktperson

Enhetschef för medborgar- och kontorsservice samt landsbygdsutvecklare

Reino Jacobsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 07
Mobil: 070-517 71 77
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar