JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2020-03-10 Skummeslövsstrand

2020-03-10 Skummeslövsstrand

Då många hade anmält sig till träffen blev det lokalbyte från Skoskumsgården till aulan på Campus Laholm.

Trots byte av möteslokal och uppmärksamheten kring coronaviruset deltog cirka 85 skummeslövsbor i byalagsträffen.
Mycket information och diskussion blev det innan avslut vid 21.30-tiden. Vi fick bland annat veta att man trivs mycket bra med att bo i eller i närheten av Skummeslövsstrand. Att utvecklingen går i rasande fart. Och det planeras ännu mer.

Dagens mötespunkter

 • Välkomnande och introduktion
 • Invånardialog/enkätsvar
 • Bygg- & planering
 • Vägar, belysning
 • Fritid
 • Kollektivtrafik
 • Avrundning

Välkomnande och introduktion

Ordförande i Skummeslövs Badortsförening, Kristian Petersson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Visst manfall kunde konstateras, inte minst beroende på bytet av lokal och nuläget av coronaviruset. Inte desto mindre var cirka 85 deltagare på plats av 125 anmälda.

Landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson övertog mikrofonen och presenterade kvällens agenda.

 Hänt senaste åren

Mycket har hänt i Skummeslövsstrand de senaste åren. Skummeslövsstrand är sannolikt den ort i kommunen med störst tillväxt just nu. Delar som nämndes var Allarpsområdet, Båstad station (ibland kallad ”Laholm södra”), stor lekplats vid Stora Strandvägen, badbrygga, centrumutveckling runt korsningen Stora Strandvägen och Södra/Norra Kustvägen, och rent allmänt den stora inflyttningen.

Kommunens styrning och vägar att påverka

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och liknande samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

Invånardialog/enkätsvar

Inkomna svar på den enkät som föranledde denna byalagsträff presenterades och diskuterades.

Det har kommit in 73 enkätsvar från alla åldersgrupper varav de flesta i åldersgruppen 26-50 år. Ungefär lika många kvinnor som män svarade.

Bäst med att bo i och kring Skummeslövsstrand är närheten till det mesta av vad man behöver och vill ha. Naturen och havet prisas också högt följt av bland annat bra serviceutbud och att det är lugnt och tryggt.

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara brist på skolor och skolplatser och kollektivtrafiken med dålig matchning av tider för bussar och tåg.

Mest överraskande var nog att på tredje plats ansåg man att allt är bra, att man inte såg några utmaningar med att bo i eller i närheten av Skummeslövsstrand.

När det handlar om förslag på vad man tycker kommunen ska göra toppades listan av mer möjligheter till sport, träning och friluftsliv. Högt på listan hittar vi även byggande av skolor, ökat utbud & service på stranden och mer belysning.

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast att öka gemenskapen, samverka och delta i aktiviteter, tätt följt av att hålla rent och snyggt samt att handla lokalt.

Vad man tyckte mest kunde gynna näringslivet var att förenkla för etableringar, skapa fler affärslokaler, p-platser och industritomter.

I enkäten efterfrågades också vad man anser viktigast för att de yngre. Tydligast är att tillgodose behovet av aktivitet och motion. Många hade skrivit förslag som multihall, utegym, skateramp, basketplan, lekplatser, faciliteter på stranden och liknande fysiska byggen och anläggningar.

Men det önskades även aktivitetshus för fester, teater och andra sammankomster.

Och för att komma till och från aktiviteterna behövs bättre kommunikationer och mer busstrafik.

Bygg- & planeringsprojekt i kommunen

Efter en fikapaus med extra många frallor och vaniljhjärtan till deltagarna redogjorde planeringschef Linda Svederberg för vad som pågår och planeras i kommunen och framför allt i Skummeslövsstrand.

Laholms kommuns vision säger att vi ska bli fler och det blir vi verkligen i Skummeslövsstrand. Statistiken visar en mycket brant uppåt kurva för antal invånare.
En av de större utmaningarna är åldersstrukturen, det är en särskilt stor andel i åldern + 65, och hur samhällsplaneringen ska anpassas.

Deltagare hade observerat att stranden vid Allarp har benämnts ”Allarps strand” i någon handling, vilket resulterade i en intressant diskussion. Linda förklarade att Allarps strand hade använts som projektnamn vid tillfälle när idéer för strandens utveckling beskrevs på papper.

Vägar och belysning

Linda fortsatte å driftenhetens vägnar med att prata om drift av gator och visade en preliminär plan för utbyggnad av gatubelysningen.

Det blev en intressant diskussion kring väghållare, vägföreningar och ansvar. Frågan är eftersatt och komplex. Laholms kommun har tagit tag i uppgiften att reda ut begreppen och göra en plan för ansvar och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Exakt när något är redo att presenteras är oklart men behovet är tydligt och Badortsföreningen och övriga berörda förväntar sig få ta del av planen så snart som möjligt och få möjlighet att påverka den.

Kultur och fritid

Byalagsträffen gästades av Jonas Olsson som arbetar på Region Halland med utveckling av besöksnäringen. Han visade bilder och berättade om bland annat Kattegattleden och vilka goda förutsättningar vi har för vandring utmed kusten och en pågående förstudie för Hallands kustled.

Fritidschef Christer Johansson pratade om motionsslingor och statusen för slingan i Svarvareskogen och skötselavtalet med Badortsföreningen.

Kultur och utvecklingsverksamheten har inrättat en ny tjänst för destinationsutveckling som Nathalie Sandberg har tillträtt. Nathalie berättade om sitt uppdrag och pågående arbete. Bland annat om en ny mountainbikeled tillsammans med Båstad kommun som kommer att gå på befintliga vägar och stigar mellan Skummeslövsstrand, Hökafältet och Båstad. Den 13/9 kommer en cykeltävling arrangeras på landsvägar i kommunerna Båstad, Ängelholm, Örkelljunga och Laholm. Nathalies verksamhet kommer också medverka till att fler aktiviteter ska ske på stranden.

Kollektivtrafiken

Tiden rann iväg och punkten kollektivtrafik fick begränsat med utrymme.

Reino förmedlade information från Hallandstrafiken om resandestatistik och kollektivtrafikplanens komplexitet.

I december varje år justerar Trafikverket tågtiderna och det finns förhoppning om ändringar så att de oftare kan få samma återkommande tider per halv- och heltimmar, vilket skulle ge bättre förutsättningar för Hallandstrafiken att finslipa busstiderna. Sedan januari pågår samtal mellan Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Båstad kommun och Laholms kommun för att tillgodose bättre matchning av tåg- och busstidtabellerna. Fortfarande är det flera faktorer att ta hänsyn till; anslutningsbussar i Laholm, skolskjutsar, Laholms tågstation, Båstad tågstation samt optimering av bussar och chaufförer.

Deltagarna fick avslutningsvis läsa en förklarande hälsning från trafikutvecklare Carl Schalén om hur Hallandstrafiken planerar trafiken och hur man som resenär bäst kan påverka.

Alla som har synpunkter på Hallandstrafiken uppmuntras att skriva det i deras kontaktformulär på:

www.hallandstrafiken.se/kontakta-oss

Övrigt

Under mötets gång noterades dessutom följande från deltagare:

 • Skylt med ”Skummeslövsstrand” på Kattegattleden står för långt in i kommunen, bör stå vid kommungränsen.
  Reino har efter mötet konstaterat att det finns en skylt med ”Skummeslövsstrand” vid kommungränsen, där Kattegattleden korsar Allarpsvägen.
  Om något ytterligare bör förtydligas eller åtgärdas ombeds man ta kontakt med Reino.
 • Förslag att stolpar på väg/stig i naturreservatet vid reningsverket ska tas bort.
  Reino behöver mer information om exakt plats för att kunna förmedla förslaget vidare till berörda.
 • Förslag att offentlig toalett på stranden är öppen året om.
  Reino kommer förmedla förslaget vidare till Driftenheten.
 • Busskurerna vid hållplats Skummeslövsstrand har benämnts ”Skummeslöv”. Det bör ändras till ”Skummeslövsstrand”.
  Reino kommer förmedla synpunkten vidare till berörda.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med önskan om snart återseende.

 - - - - - 

Önskas mer information om mötet, exempelvis kopia på bildspel, kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se.

(Anteckningarna renskrivna av Reino Jacobsson i samråd med bland annat byalagsrepresentant)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 5 november 2020