JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2020-10-14 Mästocka

2020-10-14 Mästocka

En av byalagsträffens höjdpunkter i Mästocka var ett inspirationsmaterial för badplatsen med bland annat kojor, likt fågelholkar i träden, för övernattning.

Ett tjugofemtal personer intog bygdegården och med corona-avstånd mellan borden diskuterades utveckling av badplatsen, bristen på kollektivtrafik, kommunens möjlighet att snygga till hus, bland mycket annat.

Under intagande av hemsmörade frallor och nybryggt kaffe fick vi även ta del av enkätsvaren som några av invånarna lämnat i det webbformulär som föregick byalagsträffen.

Representanter från kommunens fritidsenhet redogjorde för ett inspirationskoncept som arkitekt- och designstudenter tagit fram för badplatsen och dess omgivning.

Anteckningar från mötet enligt följande:

Dagens mötespunkter

  • Välkomnande och introduktion
  • Invånardialog/enkätsvar
  • Badplatsen
  • Avrundning

 Välkomnande och introduktion

Ordförande Christer Nyström hälsade alla välkomna och presenterade landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Kommunens styrning och vägar att påverka

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och annat, samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

Invånardialog/enkätsvar

Inkomna svar på enkäten som föranledde denna byalagsträff presenterades och diskuterades.

Det har kommit in tio enkätsvar varav åtta var i åldersgruppen +50 år. Sju kvinnor och tre män svarade.

Bäst med att bo i och kring Mästocka är naturen och lugnet, men även badplatsen och gemenskapen hade flera nämnt.

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara bilberoendet och avsaknad av kollektivtrafik, samt bristfällig mobiltäckning och fiber.

Vad som främst behövs för unga är kommunikationer ansåg man.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra stod kollektivtrafik, behålla bokbussen och satsa på badplatsen högst på önskelistan.

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast att engagera sig lokalt, främst då i samhällsföreningen och bygdegården.

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet var fiberutbyggnad.

Hur man vill att badplatsen ska utvecklas beskrivs lite längre ner i anteckningarna.

Kollektivtrafiken

Reino förmedlade information från Hallandstrafiken om mål och uppdrag och en förklarande hälsning från trafikutvecklare Carl Schalén.

Ett förslag från deltagare att förbättra kommunikationerna är att låta andra få åka med skolbussen i mån av plats. I påföljande diskussion ansågs att detta var prövat och sannolikt bortprioriterat på grund av försäkrings- och betalningsfrågor.

Alla som har synpunkter på Hallandstrafiken uppmuntras att skriva det i deras kontaktformulär på:

www.hallandstrafiken.se/kontakta-oss

Utveckling badplatsen

I enkäten som förekom byalagsträffen gavs förslag på vad man vill ska utvecklas vid badplatsen. Viktigast ansågs vara parkeringsmöjligheter och underhåll av byggnader med mera. Men även lekmöjligheter samt tillgänglighet och mer av vindskydd, bord och grönytor togs upp.

Här lämnade Reino över pratandet till Wiveca Ekeblad som är kommunens avdelningschef för kultur och fritid.
Wiveca berättade om hur ett inspirationsmaterial för badplatsen tagits fram av Studio Holmberg och dxdy design, tillika arkitekt- och designstudenter på Halmstad högskola.

Från fritidsenheten medverkade även Pernilla Kjellson och Christer Johansson.

Pernilla kommer i samråd med samhällsföreningen ta fram ett utvecklingsförslag.

Övrigt

Deltagarfråga; vilka möjligheter har kommunen att påverka utbyggnaden av bredband?
I Laholms kommun är det främst entreprenören IP-Only som arbetar med detta och i takt med marknadsintresse, markfrågor (fastighetsägare och Trafikverket), grävning med mera styr det mesta själva. Kommunen har mycket begränsad möjlighet att påverka.

Flera deltagare anser att hastighetsbegränsningar inte respekteras och vill se åtgärder. Extra riskfyllt när väg 567 med 50 km/h används för parkering till badplatsen och bland annat barn springer ut i gatan.
Hastighetsöverträdelser är polisens ansvar att övervaka. Om samhällsföreningen vill skriva och begära åtgärder erbjöd Reino sig att vara behjälplig.
Som väghållare är det Trafikverket i första hand som sätter fartgränser.

Det ansågs vara alltför dåligt underhåll på några hus i byn och frågan ställdes om kommun kan göra något åt det.
Som boende i Sverige har man stor frihet att hantera sitt eget hus (inom ramen för eventuell detaljplan). Det är först när huset/tomten kan anses farlig, exempelvis för miljö- eller personskador, som kommunen har möjlighet att agera.
Det finns såklart möjligheter för grannar och samhällsförening att uppvakta och göra berörda husägare uppmärksamma på synpunkterna och kanske till och med erbjuda hjälp.

Det önskas vägbelysning i Mörkhult, vägen förbi bygdegården upp till Mörkhult. Frågan kan med fördel ställas till väghållaren. Om samhällsföreningen vill skriva till Trafikverket erbjöd Reino sig att vara behjälplig.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med löfte om återseende.

 - - - - -

Önskas mer information om mötet, exempelvis kopia på bildspel, kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se.

(Anteckningarna renskrivna av Reino Jacobsson i samråd med Wiveca Ekeblad och Christer Nyström)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 5 november 2020