JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2020-10-29 Göstorp

2020-10-29 Göstorp

Ett tjugotal göstorpsbor trotsade coronaläget och samlades med så betryggande avstånd till varandra som möjligt i Ordenshuset.

Anteckningar från mötet enligt följande:

Dagens mötespunkter

  • Välkomna
  • Lars-Erik Magnusson, Hallands Botaniska Förening
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Invånardialog/enkätsvar
  • Kollektivtrafik
  • Studiebesök 12/11
  • Avrundning

Välkomnande

Vice ordförande Martina Strömberg hälsade alla välkomna och presenterade Lars-Erik Magnusson från Hallands Botaniska Förening.

Florapriset

Lars-Erik Magnusson från Hallands Botaniska Förening berättade om insatser mot invasiva arter och det årliga Florapriset. Priset gick år 2020 till Pia och Håkan Baltsér i Knäred samt till Göstorps trivselförening för formidabel rensning av Skunkkallan i Brostorpsån.
Martina mottog med stolthet priset.

Kommunens landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och annat, samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

Invånardialog/enkätsvar

Inkomna svar på enkäten som föranledde denna byalagsträff presenterades och diskuterades.

Det har kommit in tolv enkätsvar varav tio var i åldersgruppen +50 år. Sju kvinnor och fem män svarade.

Bäst med att bo i och kring Göstorp är främst naturen och gemenskapen.

Mest utmanande eller negativt upplevs mest vara bilberoendet och avsaknad av kollektivtrafik och service.

Vad som främst behövs för unga ansågs vara fritidsaktiviteter, utveckling av badplatsen och kommunikationer.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra stod satsningar på badplatsen högst. Det är också viktigt att beslutsfattare och andra inte glömmer Göstorp när man arbetar och planerar möten och liknande. Man vill också få hjälp med att sänka hastigheten genom bebyggelsen, motionsmöjligheter, kollektivtrafik och vägunderhåll.

På förslag som invånarna själva kan bidra med framkom tydligast att fortsätta engagera sig lokalt.

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet var fiberutbyggnad, mobiltäckning och vägunderhåll.

 (Utförligare sammanfattning av enkätsvaren presenteras på undersida till denna webbsida)

Kollektivtrafiken

Reino förmedlade information från Hallandstrafiken om mål och uppdrag och en förklarande hälsning från trafikutvecklare Carl Schalén.

Ett förslag från deltagarna för att förbättra kommunikationerna är att låta andra få åka med skolbussen i mån av plats. Det borde kunna ordnas tycker man. I påföljande diskussion framkom att det kanske inte är fullt så enkelt men kanske ändå värt att pröva, tillsammans med Mästocka, mot Hallandstrafiken och politiker.

Alla som har synpunkter på Hallandstrafiken uppmuntras att skriva det i deras kontaktformulär på:

www.hallandstrafiken.se/kontakta-oss

Utveckling badplatsen

Mötet diskuterade ytterligare om badplatsen vid Antorpa sjö och hur viktig den är, inte minst för barn och unga.
Högst på önskelistan är fyra nya bänk/bord-set och en flotte. Reino lovade att undersöka möjligheterna för kommunen att hjälpa till med det.

Studiebesök 12/11
Trivselföreningen informerade om ett kommande studiebesök för att titta på en privat samling av antika vagnar.

Övrigt

Det finns önskemål om en anslagstavla och efter diskussion om placering enades man om att väggen till Ordenshuset var lämpligt. Reino lovade försöka ordna en men behöver få passande mått först.

Avslutningsvis uppmuntrades mötet att på olika vis göra sin röst hörd genom till exempel och synpunkts- och felanmälan på kommunens hemsida, samt kroka arm med de andra byalagen i gemensamma frågor såsom exempelvis sophämtning och vattenprovstagning vid badplatser.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med löfte om återseende.

 - - - - -

Önskas mer information om mötet, exempelvis kopia på bildspel, kontakta landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, telefon 0430-156 07 eller mejl reino.jacobsson@laholm.se.

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson i samverkan med Jan Fagerholm)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 5 november 2020