JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-03-01 Veinge

2022-03-01 Veinge

Byalagsträffen samlade ett femtiotal veingebor och ett tiotal kommunala representanter. Kvällen till ära startade med föreningens allra första föreningsstämma. 

Nedan följer anteckningar från mötet.

Plats: Matsalen Veinge skola                  

Antal deltagare: cirka 60 personer inklusive kommunal medverkan av Reino Jacobsson, Roland Norrman, Niklas Wilsson, Amadeus Henriksson, Johanna van Hirtum, Robert Pragler, Peter Johansson, Svante Dellve, Mats Altemyr och Kjell Henriksson.

Dagens mötespunkter:

 • Välkomna
 • Föreningsstämma (separat protokoll)
 • Kommunens landsbygdsutveckling
 • Utveckling Veinge
 • Detaljplan Vessinge 2:54 m.fl.
 • Bostadsbyggande
 • Enkätens svar
 • Skötselplaner offentlig miljö
 • Lekplatsplan
 • Avrundning

Välkomnande

Byalagets vice ordförande Annika Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade Roland Norrman, förordad mötesordförande till föreningsstämman, och Reino Jacobsson, landsbygdsutvecklare.

Föreningsstämma

Kvällen startade med Veinge byalags första föreningsstämma och byalaget fick formellt stadgar, valda ledamöter, ordförande, revisorer och valberedning. Medlemsavgiften beslutades efter förslag från deltagare att vara 100 kr per hushåll.

För protokoll och mer information om föreningsstämman kan Veinge byalags styrelse kontaktas.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och annat, samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

För intresserade rekommenderade Reino att läsa mer på kommunens hemsida laholm.se, där det bland annat finns en utmärkt funktion för att lämna synpunkter och felanmälan till kommunen.

Utveckling Veinge

Samhällsförvaltningschef Niklas Wilsson redogjorde för kommunens plansystem med översiktsplan, detaljplaner och liknande, innan han gick vidare med Veinges spännande utvecklingsprogram för bland annat tågstopp och befolkningsökning. Senaste budet för tågstopp att komma igång är 2027-28.

Veinges utvecklingsprogram finns att ladda ner från https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/utveckling-veinge-knared/

Detaljplan Vessinge 2:54 m.fl. och Bostadsbyggande

Planarkitekt Amadeus Henriksson berättade om pågående detaljplanarbete för växthustomten och det blivande stationsområdet.

På växthustomten planeras det för runt 75 lägenheter, några av dem i enplanshus avsedda för ungdomar men flertalet i fyra flerfamiljshus med 3-4 våningar. Stationsområdet ska, utöver att göras attraktivt med aktivitets- och mötesytor, främja tillgänglighet, säkerhet och trygghet.

Allt kommer inte att byggas samtidigt, men det förväntas stå färdigt i samband med att tågen börjar stanna.

På frågan om platserna på förskola och skola kommer räcka när det växer fick vi veta att tjänstemän diskuterar vad man kan göra för att öka kapaciteten på skolan och förskolan.

På fråga om kommunens politiker och tjänstemän verkligen tror på att passagerartågen kommer börja stanna 2027 försäkrade både närvarande kommunråd och tjänstemän att det gör man. Sedan diskuterades varför tidpunkten för tågstoppen har skjutits upp flera gånger och att det främst är stora kostnader och rikspolitiska beslut som är orsaken.

Detaljplanen omfattar även Solhemmet och möjlighet att bygga på höjden. Det skulle behövas cirka 60 platser där för att det ska bli bra och effektivt. Idag finns det 32 platser.

Enkätens svar

Som komplement till enkäten genomfördes den 14 februari en byavandring i Veinge för att bland annat samtala om pågående detaljplanändring, offentlig miljö, trygghet & säkerhet och fritidsutbud. En handfull veingebor deltog tillsammans med representanter från byalaget och planarkitekt Amadeus Henriksson, säkerhetschef Karin Martini, polis Kristian Nilsson, driftschef Robert Pragler samt landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Noteringar från byavandringen:

 • Det ansågs viktigt att det blir täppor till marklägenheterna när det byggs nya flerfamiljshus. Detta förmedlades vidare till Laholmshems vd Peter Johansson som menade att det är tänkt bli så.
 • Solhemmet behöver renoveras. Även denna synpunkt fick Peter till sig men kunde inte ge besked om det i så fall blir aktuellt innan eventuell utbyggnad sker.
 • Under diskussion om trygghet och säkerhet betonades vikten av att alla som kan bidra samverkar och inte bara pekar på någon annan att ansvara, inte minst viktigt är föräldraskapet och att vuxna är ute och rör sig på aktuella platser så mycket som möjligt.

86 veingebor besvarade enkäten som skickades ut till alla veingehushåll innan byalagsträffen, varav glädjande många i åldersgruppen upp till 15 år.
Fördelningen mellan kvinnor och män var ganska jämn.

Bäst med att bo i och kring Veinge är främst närhet till mycket, men även lugnt & tryggt, lagom stort och förskola/skola var flitigt förekommande i kommentarerna.

Som svar på vad som är mest utmanande eller negativt angavs mest inget/vet inte/är nöjd. Därefter kom otryggt/bus/skadegörelse och brist på aktiviteter/mötesplatser tätt följt av bilberoende/för lite kollektivtrafik.

Vad som främst behövs för unga ansågs vara mötesplats/fritidsaktiviteter, följt av lekplatser, fritids-/ungdomsgård och utegym.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra tyckte flest tågstopp/stationsområdet och utegym. Därefter belyst motionsslinga och utveckling av Veingebadet.

På förslag som invånarna själva kan bidra med framkom tydligast att ordna events, engagemang och hålla ordning/plocka skräp.

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet var tågstopp/station och events vanligaste förslagen, följt av inflyttning och att ortsborna ska försöka handla lokalt.

På frågan hur mycket man använder lekplatserna i Veinge blev rangordningen Bankgatan, Äringsvägen, Hagagatan, Ågrens väg och minst Solrosvägen.

Om man ska välja någon plats som A-läget i Veinge blev ytan mellan gamla stationen, kiosken och ICA mest förordat.

Byalaget ville få invånarnas samtycke att bland sina uppgifter prioritera att få till ett utegym och en grillplats. Det fick man med råge. 84 % av svarande på enkäten bekräftade detta medan 8 % tyckte annat bör värderas först eller är tveksamma och 7 % hade ingen åsikt i frågan.

 (Utförligare sammanfattning av enkätsvaren presenteras på undersida till denna webbsida)

Skötselplaner offentlig miljö

Driftchef Robert Pragler och stadsträdgårdsmästare Anne van Hirtum berättade om sitt pågående arbete med att göra tydliga skötselplaner för kommunens grönytor och liknande. Varje plats eller yta ska delas in i olika kategorier - exklusiv, kultur och natur - och ha definierade ambitionsnivåer för exempelvis besiktning, gräsklippning och underhåll. Detta betyder inte per automatik att den totala budgeten ökar, men pengarna kan delas upp så att vissa ytor får mer resurser och andra mindre inom en ort.

Lekplatsplan

Robert och Anne redogjorde även för en pågående översyn och upprustning av lekplatser. (Det var skälet till den specifika frågan om lekplatserna i enkäten.)
Lekplatserna delas in i kategorier; 0-7 år, 7-12 år och områdeslekplats.

Övrigt

Mötesdeltagare undrade var de resterande 50 000 kronorna blev av när föreningen till Nebotornet lades ner. De lovades då att pengarna skulle öronmärkas till insatser i Neboparken men inget tycks ha hänt. Reino lovade försöka ta reda på mer om detta och återkoppla till byalaget.

Fritidschef Mats Altemyr presenterade sig.

Barn och ungdomsförvaltningens lokalstrateg Svante Dellve presenterade sig.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med flera tack och ett löfte om återseende.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson i samverkan med Linda Andersson)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 8 mars 2022