JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-03-29 Våxtorp

2022-03-29 Våxtorp

Mötesdatum: 2022-03-29  

Plats: Våxtorps bygdegård

Antal deltagare: cirka 40 personer inklusive kommunal medverkan av Reino Jacobsson, Veronica Hjelm och Anna-Lena Karlsson.

Dagens mötespunkter:

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Flyktingmottagning
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Destinationsutveckling
  • Idrott & bad
  • Lekplats- och skötselplaner offentlig miljö
  • Avrundning

Välkomnande

Byalagets ordförande Dag Gustavsson hälsade alla välkomna, berättade om byalagets verksamhet och presenterade kommunens landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Flyktingmottagning

Veronica Hjelm från kultur- och utvecklingsförvaltningen berättade om aktuell flyktingmottagning med anledning av kriget i Ukraina.

Enkätens svar

Imponerande 92 personer besvarade enkäten som skickades ut till alla hushåll i och runt Våxtorp innan byalagsträffen.

Fördelningen mellan kvinnor och män var ganska jämn men med något fler kvinnor.

Bäst med att bo i och kring Våxtorp är främst utbud och service följt av att det är nära till mycket, goda aktivitetsmöjligheter, stort föreningsliv och fin natur & landsbygd. Man uppskattar även att det finns skola F-9 och att det upplevs lugnt och tryggt med bra gemenskap.

Som svar på vad som är mest utmanande eller negativt angavs i första hand bilberoende och dålig kollektivtrafik samt brist på gång- & cykelvägar.

Vad som främst behövs för unga ansågs vara mötesplats/fritidsgård följt av mer attraktiva tider i idrottshall.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra tyckte flest att det ska byggas fler cykelvägar. Därefter att verkställa planerna för förskola och äldreboende, bygga mer idrottshall, skötsel offentliga miljön, ordna bättre kollektivtrafik och säkrare trafiklösningar.

På förslag som invånarna själva kan bidra med framkom tydligast att engagera sig ideellt, samverka, ordna aktiviteter och att hålla rent och snyggt.

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet föreslogs bland annat att handla lokalt, bättre kollektivtrafik, plats för etableringar och kommunalt engagemang.

Kollektivtrafik

Reino förmedlade statistik och information från Hallandstrafiken samt underströk att bästa sättet att försöka påverka busstrafiken till och från Våxtorp är att åka mer med de bussar som faktiskt går och uttrycka behov och synpunkter direkt till Hallandstrafiken (hallandstrafiken.se/kontakta-oss) och till de politiker som arbetar med planeringen.

Destinationsutveckling

Anna-Lena Karlsson från kommunens näringslivsenhet pratade om Våxtorp som viktigt nav för besöksnäringen, cykelprojekt och annat aktuellt för ”minidestination” Våxtorp/Hallandsås/Hasslöv.

Idrott & bad

Fritidschef Mats Altemyr skickade hälsning och beklagade att han inte kunde vara med ikväll. Reino förmedlade information från Mats

- Det kommer göras en översyn på kommunens idrottshallar/-anläggningar i syfte att öka samverkan och optimera nyttjandet. Även lokalernas utrustning kommer ses över och uppdateras. Det finns dock inte budgeterat för någon ny byggnation i dagsläget.

- Öppettiderna för badet i Våxtorp ska ses över. Sannolikt kommer inte säsongen påverkas men kanske en viss ökning av öppethållande kan bli aktuellt. Folkhälsocenter kommer renoveras och hålla stängt juni-augusti.

- Imorgon torsdag är det idrottsforum för kommunens idrottsföreningar.

Deltagare på mötet hade synpunkt/fråga om badplatsen i Sjöaltesjön och varför kommunen inte längre lägger i och tar upp bryggan. Reino lovade att försöka informera sig och återkoppla till byalaget.

På synpunkten att väghållaren för vägen till badplatsen inte får bidrag visade det sig i påföljande diskussion att vägen är för kort enligt regelverket för vägbidrag.

Lekplats- och skötselplaner offentlig miljö

Driftenheten håller på att göra tydliga skötselplaner för kommunens grönytor och liknande. Varje plats eller yta ska delas in i olika kategorier - exklusiv, kultur och natur - och ha definierade ambitionsnivåer för exempelvis besiktning, gräsklippning och underhåll. Detta betyder inte per automatik att den totala budgeten ökar, men pengarna kan delas upp så att vissa ytor får mer resurser och andra mindre inom respektive ort.

Frågeställningen tydliggjorde att det finns starka känslor vad gäller skötseln av kommunens grönytor. Dessutom upplevs en oklarhet om vad ett A-läge kan vara – ett helt område eller en enskild rabatt?

På frågan om Våxtorp ska klassa en speciell plats som A-läge enades inte mötet om en sådan plats.

Deltagare hade synpunkt på att gräs kapades med trimmer så nära rönnarna att barken skadas. Reino lovade att framföra detta till driftenheten. (Not. Detta är felanmält och har ärendenummer 3247836)

Driftenheten gör även en översyn och upprustning av lekplatser där man bland annat tittar på standard och avstånd till andra lekplatser. Syftet är att klassificera lekplatserna i tre nivåer och rusta upp dem (eller eventuellt avveckla några) för att få dem godkända och moderna.

På frågan om boulebanan vid Violvägens lekplats används rådde osäkerhet.

Reino redogjorde för processen för utsmyckning i rondellen. Mötet var eniga om att prioritera ”ogräskant” runt ängsytan om det finns utrymme i budget för tätortsåtgärder.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med flera tack och ett löfte om återseende.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson och avstämda med ordförande Dag Gustavsson)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 1 april 2022