JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-04-07 Vallberga

2022-04-07 Vallberga

Mötesdatum: 2022-04-07  

Plats: Walldias klubblokal

Antal deltagare: 32 personer inklusive kommunal medverkan av Reino Jacobsson och Roland Norrman.

Dagens mötespunkter:

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Enkätens svar
  • Trafiksäkerhet
  • Kollektivtrafik
  • Lekplats- och skötselplaner offentlig miljö
  • Avrundning

Välkomnande

Byalagets ordförande Marita Björk hälsade alla välkomna och presenterade kommunens landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och annat, samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

Deltagarna rekommenderades att gärna använda kommunens funktion för att lämna synpunkter och göra felanmälan till kommunen.

(Direktlänk: https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=laholms%20kommun).

Enkätens svar

43 personer besvarade enkäten som skickats ut till alla hushåll i och runt Vallberga innan byalagsträffen.

Fördelningen mellan kvinnor och män var 60/40.

Åldersgruppen 26-50 (24 stycken) dominerade följt av 51-65 år (13 stycken).

Bäst med att bo i och kring Vallberga är främst att det är nära till mycket och att det finns ett bra serviceutbud. Men även att det finns skola, bra gemenskap med grannar och ett rikt föreningsliv & fritidsutbud.

Som svar på vad som är största utmaningen eller negativt angavs i första hand trafiksäkerhet och kollektivtrafik/bilberoende.

Vad som främst behövs för barn & unga ansågs vara mötesplats/fritidsgård närmast följt av bättre lekplats/utveckling av grushålan och trafiksäkerhet inklusive belysning.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra tyckte flest att trafiksäkerheten är viktigast tätt följt av promenadstråk. Men flera enkätsvar tyckte att även belysning av cykelbanor, utveckling av grushålan och nya tomter är viktigt.

När det gäller promenadstråk dämpade Reino förhoppningarna om någon sådan i Vallberga på grund av att kommunen inte äger lämplig mark för ändamålet och det mindre lyckade LONA-projektet för några år sedan som inte fick gehör hos berörda markägare.

För belysning av cykelbanor i Vallberga-området finns i dagsläget ingen insats planerad, men enligt uppgift från planeringsenheten är generellt sett cykelvägar prioriterade i kommunens utveckling och man kommer titta närmare på detta i belysningsplaneringen.

Deltagare berättade om försänkningar och hål i cykelbanan mellan Vallberga och Ränneslöv som byalaget anmält till kommunen i april 2021 men utan åtgärd. Reino åtog sig att kolla upp detta med driftenheten.

På förslag som invånarna själva kan bidra med framkom tydligast att engagera sig och ordna aktiviteter, att hålla ordning & rent både generellt likväl som på sina egna fastigheter.

Utveckling grushålan är högt prioriterat av vallbergaborna. Viktigast är tak över grillplatsen, upprustning av lekplatsen (inklusive lång rutschkana och fler leksaker) och miljön däromkring, trappa samt belysning vid utegymmet.

Marita berättade den positiva nyheten att byalaget blivit beviljade 10 000 kr från SR Energys vindbonus till belysning av utegymmet. (Spontanapplåd!)

Reino gav förhoppningar om att insatser inom ramen för kommunens tätortsåtgärder borde vara möjliga för grushålan och vill att byalaget utser en kontaktperson som bollplank i fortsatt dialog.

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet föreslogs att det skulle ordnas lokaler och mark för etableringar.

Trafiksäkerhet

Reino berättade om sina kontakter med Trafikverket och visade utfall från senaste trafikmätningen från september 2021, som bekräftade att många kör för fort genom Vallberga. Mötet var emellertid eniga i att om mätningen skett längre från huvudkorsningen hade resultatet visat betydligt grövre hastighetsöverträdelser.

Trafikverket har många orter och många önskemål att ta hänsyn till, men deras resurser räcker inte ”på långa vägar” till allt.

Även om de kan upplevas svårflirtade är det inte omöjligt att påverka. Exempelvis är det inte osannolikt att den uppvaktning vallbergaborna enträget gjort tidigare resulterade i åtgärderna vid skolan.

Dock känner vi inte till om Trafikverket planerar några nya insatser för Vallberga, det närmast sammanfattande besked vi fått är ”Vi har inte gått vidare med ATK då det är 40 km/timme och inte alarmerande hastighetsöverträdelser.” (Not. ATK = automatisk trafiksäkerhetskontroll, alltså fartkamera)

Den lokala polisen är vidtalad om problemen och känner till att det önskas mer hastighetskontroller i Vallberga.

Kollektivtrafik

Reino förmedlade statistik och information från Hallandstrafiken samt underströk att bästa sättet att försöka påverka busstrafiken till och från Vallberga är att åka mer med de bussar som faktiskt går och uttrycka behov och synpunkter direkt till Hallandstrafiken (hallandstrafiken.se/kontakta-oss) och till de politiker som arbetar med planeringen.

Lekplats- och skötselplaner offentlig miljö

Driftenheten håller på att göra tydliga skötselplaner för kommunens grönytor och liknande. Varje plats eller yta ska delas in i olika kategorier och ha definierade ambitionsnivåer för exempelvis besiktning, gräsklippning och underhåll. Detta betyder inte per automatik att den totala budgeten ökar, men pengarna kan delas upp så att vissa ytor får mer resurser och andra mindre inom respektive ort.

På frågan om Vallberga ska klassa en speciell plats som A-läge enades inte mötet om en sådan plats.

Driftenheten gör även en översyn och upprustning av lekplatser där man bland annat tittar på standard och avstånd till andra lekplatser. Syftet är att klassificera lekplatserna i tre nivåer och rusta upp dem (eller eventuellt avveckla några) för att få dem godkända och moderna.

En deltagare undrade om möjligheter finns att återskapa en nedlagd lekplats. Mötet menade att det är nog är bättre att fokusera ordentligt på en lekplats snarare än att dela upp resurserna på flera.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med flera tack och ett löfte om återseende.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson och avstämda med ordförande Marita Björk)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 12 april 2022