JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-05-19 Genevad

2022-05-19 Genevad

Mötesdatum: 2022-05-19

Plats: Eriksbergsgatan 2    

Antal deltagare: 10 personer inklusive kommunal medverkan av Reino Jacobsson och stundom en yngre men kommande förmåga.

Dagens mötespunkter:

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Lekplats- och skötselplaner offentlig miljö
  • Avrundning

Välkomnande

Byalagets ordförande Joakim Jensen hälsade alla välkomna och presenterade kommunens landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och annat, samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

Bland annat diskuterades kommunens inriktning att landsbygdsutvecklarens uppdrag ”utgår från varje bygds förutsättningar” kontra ”samma förutsättningar för alla orter/bygder”.

Deltagarna rekommenderades att gärna använda kommunens funktion för att lämna synpunkter och göra felanmälan till kommunen.

(Direktlänk: https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=laholms%20kommun).

Enkätens svar

12 personer besvarade enkäten som skickats ut till alla hushåll i och runt Genevad innan byalagsträffen.

Fördelningen mellan kvinnor och män var 67/33.

Inga unga hade svarat. Åldersgrupper under 26-50 var det 5 personer, 51-65 4 personer och 66- 3 personer.

Bäst med att bo i och kring Genevad är främst att det är nära till mycket. Men även att det finns bra bykänsla och en vacker omgivning.

Som svar på vad som är största utmaningen eller negativt var det lika fördelat mellan kommunikationerna, att kommunen glömmer bort Genevad och att Genevad ger ett ovårdat intryck.

Vad som främst behövs för barn & unga ansågs vara mötesplats/fritidsgård och större aktivitetsutbud.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra tyckte flest att slingan/-or ska fixas, följt av trafiksäkerheten och att husägare ska påverkas att snygga till sina fastigheter.

Genevadsslingan diskuterades ingående och tydligt är att kommunens ambitionsnivå är betydligt lägre än vissa invånares.

På förslag som invånarna själva kan bidra med framkom tydligast att hålla ordning följt av att engagera sig.

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet föreslogs att det skulle planeras mark för etableringar, aktivitets- och kulturmöjligheter, samt ökat serviceutbud.

Kollektivtrafik

Reino förmedlade information från Hallandstrafiken samt underströk att bästa sättet att försöka påverka busstrafiken till och från Genevad är att åka mer med de bussar som faktiskt går och uttrycka behov och synpunkter direkt till Hallandstrafiken (hallandstrafiken.se/kontakta-oss) och till de politiker som arbetar med planeringen.

Lekplats- och skötselplaner offentlig miljö

Driftenheten håller på att göra tydliga skötselplaner för kommunens grönytor och liknande. Varje plats eller yta ska delas in i olika kategorier och ha definierade ambitionsnivåer för exempelvis besiktning, gräsklippning och underhåll. Detta betyder inte per automatik att den totala budgeten ökar, men pengarna kan delas upp så att vissa ytor får mer resurser och andra mindre inom respektive ort.

På frågan om Genevad ska klassa en speciell plats som A-läge enades inte mötet om en sådan plats.

Driftenheten gör även en översyn och upprustning av lekplatser där man bland annat tittar på standard och avstånd till andra lekplatser. Syftet är att klassificera lekplatserna i tre nivåer och rusta upp dem (eller eventuellt avveckla några) för att få dem godkända och moderna.

För Genevads del håller den ena lekplatser god klass och den andra är i behov av renovering vilket kan förväntas ske inom de närmaste åren.

Avrundning

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med flera tack och ett löfte om återseende.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson och avstämda med ordförande Joakim Jensen)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 25 maj 2022