JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-06-18 Ahla

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

2022-06-18 Ahla

Mötesdatum: 2022-06-18

Plats: i tält vid boulebanan i Ahla           

Antal deltagare: 17 personer inklusive kommunal medverkan av Knut Slettengren och Reino Jacobsson.

Dagens mötespunkter:

 • Välkomna
 • Kommunens landsbygdsutveckling
 • Enkätens svar
 • Avrundning

Välkomnande

Byalagets ordförande Ingvar Birgersson hälsade alla välkomna och presenterade kommunens landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka beslut och annat, samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling.

Deltagarna rekommenderades att gärna använda kommunens funktion för att lämna synpunkter och göra felanmälan till kommunen.

(Direktlänk: https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=laholms%20kommun).

Enkätens svar

12 personer besvarade enkäten som innan byalagsträffen skickats ut till alla hushåll i och runt Ahla.

Fördelningen mellan kvinnor och män var 50/50.

Vi fick ett svar i åldersgruppen 16-25 år. I åldersgruppen 26-50 var det 3 personer, 51-65 3 personer och 5 personer från 66 år och uppåt.

Bäst med att bo i och kring Ahla är främst naturen, landet och närheten till Laholm. Men även bybornas sammanhållning, lugnet, skolan och gc-väg hade flera nämnt.

Som svar på vad som är största utmaningen eller negativt hade flest noterat höga hastigheter och dålig trafiksäkerhet.

Glädjande nog svarade flera att de inte upplever något direkt negativt med att bo i Ahla.

Annat som fler än en person svarade var bilberoende, kommunikationer och återvinningscentralen.

Vad som främst behövs för barn & unga ansågs vara en mötesplats/fritidsgård följt av kommunikationer, Internet kapacitet och att man borde utnyttja skolans möjligheter mer.

När Ahla byalag får tillgång till möteslokal kan förhoppningsvis även aktiviteter för barn och unga arrangeras där.

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra tyckte man med stor tydlighet att skolan ska bevaras och utvecklas.

Planera villatomter och bygga bostäder, vägbelysning, aktivitetsmöjligheter och stöd till näringslivet tyckte man var andra viktiga uppgifter för kommunen.

På förslag som invånarna själva kan bidra med framkom tydligast att engagera sig och delta i lokala aktiviteter.

Bland vad man tyckte kunde gynna näringslivet föreslogs kommunalt stöd och bra bredband.

Utöver de återkommande frågorna vid alla byalagsträffar kan respektive byalag ha med egna frågor och Ahla byalag ville få förslag på aktiviteter man ska anordna. Flera olika förslag lämnades och flest ”röster” fick i turordning tipspromenader, firande av olika slag, loppis och studiecirklar.

Avrundning

Vi tillfällen under dagens möte togs olika frågor upp varav följande tagits med här i mötesanteckningarna:

 • När gc-väg utmed Ahlavägen anlades blev vägen så smal över bron att bilar inte kan mötas. Detta skapar dåligt flöde och har snarare ökat olycksrisken än trafiksäkerheten.
  Reino ska fråga ansvariga om möjligheter att bredda vägen eller på annat sätt förbättra trafikflödet, och sedan återkoppla till byalaget.  
 • Det sägs att VA-kapaciteten i Ahla nyttjas till nästan max, så att etableringar hämmas.
  Reino lovade att förhöra sig om detta med Laholmsbuktens VA och återkoppla till byalaget.
 • Transporter till och från återvinningscentralen skräpar ner mycket utmed vägarna. Vägen in till centralen städas emellanåt av kommunen, men Ahlavägen städas sällan eller aldrig annat än av Ahla byalag. Invånarna efterfrågar större ansvarstagande av kommunen.
  Reino lovade att ta upp frågan med kommunens avfallsenhet.
 • Kommunen anses inte ha tagit fullgott ansvar för sitt uppdrag med vägföreningars vägunderhåll.
  Får Reino besked om vilka diarienummer ärendena har hos kommunen, så att handlingarna kan spåras, och annan relevant dokumentation, ska han prata med ansvariga och återkomma med eventuell ny information.

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med flera tack och ett löfte om återseende.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson och avstämda med ordförande Ingvar Birgersson)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 21 juni 2022