JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2022-11-22 Lilla Tjärby

2022-11-22 Lilla Tjärby

Plats: klubblokalen, idrottsplatsen          

Antal deltagare: ca 35

 Dagens mötespunkter:

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Enkätens svar
  • Lekplatsplan
  • Enkätens svar, del 2
  • Avrundning 

Under en inledande fika hälsade byalagets Linda Karlstrand alla välkomna och introducerade kvällens moderator Reino Jacobsson.

Reino började med att berömma invånarnas engagemang – nästan 40 anmälda till mötet och 96 svar på enkäten är jättebra i förhållande till antalet invånare!

I vanlig ordning hade byalagsträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Lilla Tjärby och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, i stora drag hur kommunen fungerar och hur man som kommuninvånare kan påverka politiker och tjänstemän.

Den kanske viktigaste kanalen till kommunens politiker och tjänstemän är via laholm.se och funktionen för felanmälan och synpunkter. Använd den, uppmanade Reino!

Flera deltagare uttryckte starkt missnöje över att man inte alltid fått bekräftelse eller svar från funktionen felanmälningar och synpunkter trots att man begärt det, och inte heller på frågor ställda i vanliga brev/mejl till kommunen. Ska systemet fungera bra är det en förutsättning. Reino lovade föra detta vidare till berörda.

Det har hänt mycket i Lilla Tjärby senaste åren, kanske mest av alla kommunens orter tillsammans med Skummeslövsstrand. Mest utmärkande är nog inflyttning och nybyggda villor, men även sådant som naturstig, utegym, cykelbana, efterlängtat farthinder med mera.

Enkätens svar, del 1

96 inkomna svar är en stor andel av invånarna. Nedan sammanfattas svaren på de olika frågorna.

Bäst med att bo i/kring Lilla Tjärby

Av invånarnas engagemang och svar i enkäten framgår att man trivs i Lilla Tjärby och är förhållandevis nöjda med det mesta.

Mest uppskattar man närheten till det mesta, inte minst till stan och naturen. Det är också lugnt & tryggt och sannolikt bidrar ortens litenhet till det likväl som sammanhållning och goda grannar. Värt att nämna är även bra kommunikationer, vilket sällan framhävs i övriga orters motsvarande enkätundersökningar.

Största utmaningen med att bo i/kring Lilla Tjärby

Fortkörning och bristande trafiksäkerhet hamnar högst på listan, precis som det gjorde bland svaren för tre år sedan. Nytt farthinder på Tjärbyvägen har hjälpt i norra delen men de upplevda problemen kvarstår för övrigt i orten.

Glädjande kan konstateras att många respondenter inte kunde komma på några direkta utmaningar med att bo i Lilla Tjärby.

Dock skulle utbudet av caféer, restauranger, butiker och annan service kunna vara större.

Vad behövs för de unga invånarna

Som i de flesta av kommunens orter önskas fler eller bättre platser för unga att aktivera sig på eller bara kunna ”hänga”. Även fler/bättre lekplatser för de yngsta behövs.

Lekplatsplan

Här tog mötet en paus från Reinos redovisning av enkätsvaren för att ge kommunens stadsträdgårdsmästare Anne (Johanna van Hirtum) utrymme att berätta om pågående lekplatsplan för upprustning av de lekplatser som ska prioriteras och utvecklas.

Anne vill se på lekplatsfrågor i bredare perspektiv, som lekmiljöer och mötesplatser, snarare än begränsat som traditionella lekplatser. För att ge en fingervisning vad hon menar vistas lekande barn cirka 20 procent på lekplatser och 80 procent i andra lekmiljöer.

Två viktiga kriterier för en bra lekplats anses vara variation och frihet, vilket också ska prägla utvecklingen av gamla och nya lekplatser.

Laholms kommun har en ganska bra geografisk spridning av lekplatser i förhållande till invånare och barntäthet. Men antalet lekplatser håller på att minska till förmån för modernisering och utveckling av lekplatser till att i högre grad vara mötesplatser.

Aktuellt för Lilla Tjärby är utveckling av lekplatsen vid Sjövägen och under mötets diskussion framkom idé om att samordna planeringen med vad som ska ske med och vid gamla tennisbanan och ”hålan”. För att aktivt starta den samordnade planeringen förväntas byalaget representera invånarna och bjuda in Anne och Reino till möte.

Mötesdeltagare undrade vad som blivit av Söderlägets åtagande att bygga en publik lekplats. Anne undersöker saken.

Enkätens svar, del 2

Invånarnas förslag till kommunen att prioritera

Högst på önskelistan hamnar slinga runt hela sjön. Reino klargjorde att så var tanken när slingan byggdes för snart tre år sedan men att markägare inte ville upplåta plats för det, därför blev slingans dragning som nu.

Bland enkätsvaren förekom även kommentarer om att slingan inte ser färdig ut. Reino menade att det sannolikt beror på den östra lilla del som är ”en upptrampad stig” och inte byggd som övriga delar. Detta på grund av att den går över privat mark var det inte gavs lov att anlägga slinga.

Att där dra slingan rakare ned mot sjön hade inneburit för brant lutning.

Men slingan anses av mötesdeltagarna ändå vara mycket fin och är flitigt använd.

 

Tvåa på förslagslistan är fler platser för aktiviteter följt av trafiksäkerhet och skötsel av grönytor. Trafiksäkerheten är i första hand väghållarens ansvar att tillgodose. Trafikverket har uppvaktats flera gånger med förslag på åtgärder. Ska mer uppvaktning göras gemensamt föreslogs att byalaget ska ta initiativ.

Laholms kommun är väghållare för vissa andra vägar och Reino kommer vidarebefordra detta mötes anteckningar till kommunens driftenhet som ansvarar för de vägarna.

Det finns även vägar där väghållare är samfälligheter eller enskilda markägare.

En detalj som engagerar mycket är refugen vid övergång på Tjärbyvägen och varför det inte är ett riktigt övergångsställe. Det rådde delade meningar om huruvida det varit övergångställe tidigare eller inte. Dock har Trafikverket uppvaktats om detta önskemål tidigare. Även om detta var det delade meningar vad Trafikverket svarat om varför de inte hörsammat önskemålet.

 

Några av enkätsvaren innehöll önskemål om badplats i Lilla Tjärbysjö. Reino ser det inte som sannolikt att Laholms kommun kommer uppfylla detta önskemål under överskådlig tid. Vill någon ha tydligare besked i frågan bör man vända sig direkt till kultur och utvecklingsnämnden som ansvarar för kommunens insjöbad.

 

På frågan om hundrastgård i Lilla Tjärby är det inte aktuellt att titta närmare på såvida inte byalaget tycker det skall prioriteras.

Det förekommer att hundbajspåsar slängs på marken på vissa ställen. Främst skulle en hundlatrin behövas vid cykelövergången Ahlavägen.

Deltagarna menade med tydlighet att även fler avfallskorgar behövs, inte minst i anslutning till de nybyggda områdena.

Anne lovade att ta med sig frågorna.

 

En deltagare undrade om kommunen vill se över och renovera boulebanan på kommunens mark vid Månelysvägen. Löpande tillsyn och småfix brukar boulespelarna själva sköta men nu kan behövas en lite större insats. Anne tar med frågan till driftenheten.

Det visade sig att kännedomen om boulebanans existens är begränsad – var den ligger och att den är öppen för alla invånare att spela på. Byalaget och boulespelarna fick uppgiften att i inbjudande ordalag sprida informationen. (Kanske en aktivitet för byalaget att arrangera och bjuda in alla byinvånare till? Reinos notering i efterhand)

Förslag på vad invånarna själva kan göra

Mest förekommande förslag handlade om att engagera sig, ordna aktiviteter/events och delta i de aktiviteter som ordnas.

Även att hålla ordning, rent och snyggt på egen fastighet likaväl som på allmänna platser, var det flera som föreslog.

Grannsamverkan, ”att sluta gnälla” och att hålla hastighetsgränser är också förslag värda att nämnas.

Gynna näringslivet

Här var det glesare med förslag men ett större butik- och serviceutbud borde gynna utvecklingen.

Att handla lokalt och närodlat föreslogs också, vilket borde vara enklare att uppfylla.

Enkätfrågorna enligt ovan brukar alltid vara med i alla orter/bygder i samband med byalagsträffar. Respektive byalag har möjlighet att ha med egna frågor i enkäten och här följer tre för Lilla Tjärby unika frågor.

Förslag på aktiviteter för byalaget att arrangera

Invånarnas önskemål om aktiviteter och events är i fallande ordning (fördefinierade alternativ) loppis, skräpplockardag, fest med tema, tipspromenad, gemensam fysisk träning, brännbollsturnering och studiecirkel. Och som öppna/fria alternativ fanns barnaktiviteter, quiz, drinkrunda, fotboll, odling och föräldraträffar.

Vad göra med gamla tennisbanan

För att inspirera och göra det enklare att hantera svaren angavs ett antal kryssbara alternativ och sedan en ”öppen fråga”. Mest ”röster” fick basket (33) tätt följt av bänkar och grillplats (32), tennisbana (29), flexibel användning (24), klätterplank (24), plank för bollspel (23), skateramp, boule, parcour, BMX-bana, grönyta och beachvolley. Bland de öppna svaren framstod padelbana tydligast.

Mötet gav byalagets styrelse mandat att diskutera frågan vidare med kommunen och fatta eventuella beslut å invånarnas vägnar.

Hjälpa till att röja ”hålan”

Byalaget ville förhöra sig om invånarnas intresse att hjälpa till att röja i ”hålan”. 24 svarade ja, 44 kanske och 23 nej.

För mer information om enkätsvaren se ”Sammanfattning enkätsvar Lilla Tjärby 2022” eller kontakta Reino för den kompletta rapporten.

Avrundning

Mötet varade ganska länge och några deltagare hade behövt lämna tidigare. För alla de som var kvar tackade Reino för visat stort engagemang och tålamod, innan Linda avrundade byalagsträffen.

 

(Mötesanteckningar av Reino Jacobsson och avstämda med Linda Karlstrand och Johanna van Hirtum)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 28 november 2022