JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-02-07 Hishult

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

2023-02-07 Hishult

Mötesdatum: 2023-02-07  

Plats: Hishultsskolans matsal                 

Antal deltagare: ca 45

Dagens mötespunkter

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Ny översiktsplan
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Enkätens svar, forts
  • Bostadsbyggande
  • Enkätens svar, forts
  • Avrundning

 

Under en inledande fika hälsade byalagets Carina Wickander alla välkomna och introducerade kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kjell Henriksson, som båda presenterade sig till allas beskådan. Därefter tog kvällens moderator Reino Jacobsson över ordet.

Reino började med att berömma invånarnas engagemang – nästan 50 anmälda till mötet och ungefär lika många svar på enkäten, det är jättebra i förhållande till antalet invånare!

I vanlig ordning hade byalagsträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Hishult och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, i stora drag hur det förhåller sig politiker och tjänstemän emellan, och hur man som kommuninvånare kan påverka.

Den kanske viktigaste kanalen till kommunens politiker och tjänstemän är via laholm.se och funktionen för felanmälan och synpunkter. Använd den, uppmanade Reino!

Översiktsplan 2050

Kommunen har startat arbetet med en ny översiktsplan. Det är en lång process och den nya planen förväntas vara klar och antagen 2025.

Reino, med inpass av Ove och Kjell, redogjorde kortfattat vad en översiktsplan är, processen och hur man kan påverka den.

Enkätens svar

Det har kommit in 43 enkätsvar varav nästan hälften i åldersgruppen 26-50 år. 63 % av respondenterna var kvinnor.

Bäst med att bo i/kring Hishult

Bäst med att bo i och kring Hishult är naturen, landet (33), utbud, service (20), lugnt, tryggt, tyst (18), skola, förskola (14) och grannar, sammanhållning (13).

Största utmaningen med att bo i/kring Hishult

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara bilberoende och dålig kollektivtrafik samt långa avstånd.

Kollektivtrafik

Här pausade vi enkätsvaren och pratade om kollektivtrafik.

Linje 228 har få avgångar på vardagarna och inga alls under helgerna. Det är också väldigt få som åker med bussen när den går. I september var det i genomsnitt från nästan ingen alls upp till runt 10 påstigningar på de olika turerna, och då är det framför allt skolungdomar som åker.

Det är väldig få som nyttjar beställningstrafiken (anropsstyrd trafik). En anledning tros vara att det inte är många som känner till att det finns, så det behöver marknadsföras bättre.

Om busstrafiken och antal turer ska påverkas är bästa sättet att faktiskt åka med de turer som finns och att framföra önskemål och synpunkter till Hallandstrafiken på hallandstrafiken.se/kontakta-oss.

Enkätens svar, forts

Åter till enkätsvaren.

Vad behövs för de unga invånarna

Som i de flesta andra av kommunens orter önskas fler eller bättre platser för unga att aktivera sig på eller bara kunna ”hänga”. Det vore även bra om fritidsledare kan komma till Hishult, exempelvis till byalagets hus.

Invånarnas förslag till kommunen att prioritera

Bland vad man tycker kommunen bör prioritera hade de flesta tagit upp bygga lägenheter, bygga skola och förbättra kollektivtrafiken.

Att skolans baracker står kvar istället för att ersättas med riktig utbyggnad av skolan ifrågasattes kraftfullt.

Bostadsbyggande

När vi pratade om bostadsbyggande visade samlingen extra mycket engagemang och uttryckte både synpunkter och tips på åtgärder. Ove och Kjell deltog i diskussionerna och försökte besvara så mycket som möjligt.

Reino framförde en hälsning från Laholmshems vd Peter Johansson; ”Laholmshem håller på att skissa och räkna på att bebygga gamla Granhems tomten. Priserna har stigit ofantligt mycket på nyproduktion av bostäder. För att få rimlig hyra behöver upphandlingen tajmas väl. Laholmshem återkommer med mer information när de vet mer.”

Diskussionerna avrundades med att Ove lovade att ta med frågan och försöka framföra synpunkterna till berörda personer vid lämpliga tillfällen.

Enkätens svar, forts

Återigen tillbaka till enkätsvaren.

Förslag på vad invånarna själva kan göra

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom ”Fixa aktiviteter och delta” tydligast, men också att stötta byalaget, som man tycker fungerar på ett föredömligt sätt.

Gynna näringslivet

Förslag på hur näringslivet skulle kunna gynnas tyckte man att kollektivtrafiken kunde förbättras och att orten skulle marknadsföras mer samt att berörda och potentiella företag ska uppmuntras oftare.

För mer information om enkätsvaren se ”Sammanfattning enkätsvar Hishult 2023” eller kontakta Reino för den kompletta rapporten.

Avrundning

Byalagsträffen avslutades i god anda och deltagarna uppmanades att ta med sig de kvarvarande frallorna och kärleksmumsen, vilket många gladeligen gjorde.

 

(Anteckningarna är skrivna av Reino Jacobsson och avstämda med Carina Wickander)

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: GHM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 14 februari 2023