JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-03-07 Skottorp

2023-03-07 Skottorp

Mötesdatum: 2023-02-07  

Plats: Skottorpsskolans matsal               

Antal deltagare: 30

Dagens mötespunkter

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Ny översiktsplan
  • Fördjupad översiktsplan kusten
  • Detaljplan Haga
  • Detaljplan Församlingshemmet
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Avrundning


Under en inledande fika hälsade byalagets Caroline Persson alla välkomna och introducerade landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson. Reino presenterade sig, dagens mötespunkter och kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson.

Övriga medverkande från kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen var Sofie Frankzén, Rebecca Nerman och Nils Christensson, som presenterade sig senare i samband med deras punkter.

I vanlig ordning hade byalagsträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Skottorp och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, i stora drag hur det förhåller sig politiker och tjänstemän emellan, och hur man som kommuninvånare kan påverka.

Den kanske viktigaste kanalen till kommunens politiker och tjänstemän är via laholm.se och funktionen för felanmälan och synpunkter. Använd den, uppmanade Reino!

Översiktsplan 2050

Planarkitekt Sofie Franzén berättade om det pågående arbetet med en ny översiktsplan. Det är en lång process och den nya planen förväntas vara klar och antagen 2025.

Sofie redogjorde kortfattat vad en översiktsplan är, processen och hur man kan påverka den.

Fördjupad översiktsplan

Planarkitekt Nils Christensson tog över och redogjorde för Skottorps del i den pågående fördjupade översiktsplanen för kusten. Flest frågor och mest engagemang visade man rörande idén om ny anslutningsväg för tung trafik och mer mark för verksamhetsetableringar mellan nuvarande Skottorps industriområde och Skummeslövs kyrka.
En av flera utmaningar innan det kan se verklighetens ljus är de många fornlämningar som finns i området. Och såklart behöver Trafikverket vara med på noterna.

Detaljplan Haga

Planarkitekt Rebecca Nerman arbetar med detaljplanen för Haga. Här är det tänkt att hållbarhet ska vara extra tydligt i genomförandet. Rebecca tar gärna emot tankar och idéer, inte minst när det gäller gångstråk och vad det kan bli av Hagagården.

Enkätens svar

Det har kommit in 28 enkätsvar varav hela 71 % i åldersgruppen 26-50 år. 61 % av respondenterna var kvinnor.

Bäst med att bo i/kring Skottorp

Bäst med att bo i och kring Skottorp är närheten till mycket, vilket främst E6:an skapar (25), litenheten (9), skola, förskola (9) och att det känns lugnt och tryggt (8).

Största utmaningen med att bo i/kring Hishult

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara bilberoende och skral kollektivtrafik (10), bristande trafiksäkerhet (10), ljud från E6:an (6) och klent serviceutbud, främst saknas mataffär (6).

Kollektivtrafik

Här pausade vi enkätsvaren och pratade lite om kollektivtrafik.

Linje 226 har ganska få avgångar och det finns mer att önska för anslutning till tågtrafiken.

Om busstrafiken och antal turer ska påverkas är bästa sättet att faktiskt åka med de turer som finns och att framföra önskemål och synpunkter till Hallandstrafiken på hallandstrafiken.se/kontakta-oss.

Enkätens svar, forts

Åter till enkätsvaren.

Vad behövs för de unga invånarna

Som i de flesta andra av kommunens orter önskas fler eller bättre platser för unga att aktivera sig på eller bara kunna ”hänga”. Vi ser med nyfikenhet och förväntan fram mot vad idrottsplatsens klubbhus samt Haggården kan komma att tillgodose.

Det lyftes synpunkter om dåligt skick på lekplatsen utanför skolan. Den har under lång tid varit undermålig med gammal och sliten utrustning, gropar i sanden och stockar (giftiga?) som avgränsning.

Det framfördes också önskemål om lekplats/lekyta som skulle kunna attrahera ett bredare åldersspann.
Rebecca tar med det i sin fortsatta planering av Haga.

Invånarnas förslag till kommunen att prioritera

Bland vad man tycker kommunen bör prioritera var det ingen gemensam bild. Inget enskilt förslag hade nämnts mer än av 5-6 svarande. Byalagets styrelse får tillsammans med landsbygdsutvecklaren titta vidare på vilka insatser som eventuellt bör prioriteras inom ramen för kommunens tätortsåtgärder.

Förslag på vad invånarna själva kan göra

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast att fixa aktiviteter och delta (10), att stötta och engagera sig i byalaget (6) och att sköta om sina fastigheter (3).

Gynna näringslivet

Bland förslagen på hur näringslivet skulle kunna gynnas var det ganska glest. Matbutik (3) och lokaler/mark för verksamhet (3) nämndes av några.

För mer information om enkätsvaren se ”Sammanfattning enkätsvar Skottorp 2023” eller kontakta Reino för den kompletta rapporten.

Avrundning

Byalagsträffen avslutades i god anda och deltagarna uppmanades att ta för sig av de kvarvarande frallorna och morotskakorna.

 

(Anteckningarna är skrivna av Reino Jacobsson och avstämda med Caroline Persson, Sofie Frankzén, Rebecca Nerman och Nils Christensson)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 10 mars 2023