JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-04-20 Knäred

2023-04-20 Knäred

Mötesdatum: 2023-04-20  

Plats: Knäreds bygdegård 

Antal deltagare: cirka 35

Dagens mötespunkter

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Översiktsplan
  • Aktuella planer
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Avrundning

Inga-Lill Cedergren hälsade välkomna, inledde träffen och introducerade landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson. Reino började med att presenterade sig och samhällsutvecklingschef Mila Sladic samt dagens mötespunkter.
Från kommunen närvarade även Ove Bengtsson (C) och Annika Kharraziha, verksamhetschef på kultur och utvecklingsförvaltningen.

I vanlig ordning hade invånarträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Knäredsområdet och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, i stora drag hur det förhåller sig politiker och tjänstemän emellan, och hur man som kommuninvånare kan påverka.

Den kanske viktigaste kanalen till kommunens politiker och tjänstemän är via laholm.se och funktionen för felanmälan och synpunkter. Det finns även en app till funktionen som med stor fördel kan laddas ned och användas. Använd funktionen för felanmälan och synpunkter, uppmanade Reino!

Översiktsplan 2050

Samhällsutvecklingschef Mila Sladic berättade om det pågående arbetet med en ny översiktsplan. Det är en lång process och den nya planen förväntas vara klar och antagen 2025.

Mila redogjorde kortfattat vad en översiktsplan är, processen och hur man kan påverka den.

Aktuella planer

Mila visade tidsplan och pratade om Markarydsbanan och planerade tågstopp. Deltagare undrade var mötesspår ska förläggas och viss osäkerhet verkar i nuläget råda om den exakta placeringen.
Knäred berörs just nu av två detaljplaneärende, fortsatte Mila. Björkered 2:96 har pausats av fastighetsägaren. Samt Knäred 1:50 och 1:93 som först ska utredas om markförhållanden är lämpliga.

Enkätens svar

Det har kommit in 51 enkätsvar varav hälften i åldersgruppen över 66 år. 61 % av respondenterna var kvinnor.

Bäst med att bo i/kring Knäred

Bäst med att bo i och kring Knäred är naturen (42), utbud & service (17) och lugnt, tryggt (10).

Största utmaningen med att bo i/kring Knäred

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara kollektivtrafiken (20), att tågstopp dröjer (13) och bilberoende (10).

Kollektivtrafik

Här pausade vi enkätsvaren och pratade lite om kollektivtrafik.

Linje 223 och den nya linjen 325 upplevs enligt enkätsvaren vara otillräckligt eller bristfälligt.

När vi tittar på statistik för antal påstigande visar det att flera turer har få passagerare, varvid mötet diskuterade behov och tillgång, och vad som kan vara rimlig balans och förväntan.
Reino sa som han emellanåt gör på byalagsträffar – det bästa sättet att påverka och visa behovet av fler turer är nog att åka mer med de turer som faktiskt finns och att lämna synpunkter på Hallandstrafikens hemsida.

Enkätens svar, forts

Åter till enkätsvaren.

Vad behövs för de unga invånarna

Svaren visar tydligt att en fritidsgård eller liknande behövs, följt av ”osportsliga” fritidsaktiviteter. I diskussionen deltog även Ove Bengtsson (C) och Annika Kharraziha. Diskussionen gled från att det är ett rent kommunalt ansvar till en delad angelägenhet, inte minst med tanke på de begränsade skattefinansierade resurserna som ska täcka behoven över hela kommunen. Frågan avrundades med att samhällsföreningen/Inga-Lill åtog sig att undersöka förutsättningar för ideell medverkan till fritidsgårdsverksamhet i Knäred och prata mer om detta med Annika.

När kollektivtrafiken diskuterades lyfte en deltagare frågan om varför inte pensionärer kunde få åka gratis på liknande sätt som förekommer i en del andra kommunen. Nu när ungdomarna diskuterades framkom synpunkter på att i stället prioritera så unga ska få åka gratis. Oavsett är det något som politikerna i så fall får ta ställning till.

Ove Bengtsson (C) berättade att sporthallen har lediga tider för aktiviteter och intresserade är välkomna att boka tider för rimlig kostnad.

Det konstaterades att det är svårt att engagera ungdomar i föreningsliv och till att medverka på möten. Ett förslag som kan vara värt att pröva är möjlighet till digitalt deltagande.

Invånarnas förslag till kommunen att prioritera

Tydligast vill man att kommunen säkerställer och påskyndar tågstopp i Knäred. Bland svaren kan noteras även att kommunen bör stötta företag och främja etableringar, samt ordna (billiga) bostäder.

Statkrafts kraftverksprojekt kan komma att frigöra byggnader med stor potential och fråga lyftes om kommunen kan påverka att dessa kulturvärden bevaras. Det är tidigt i processen och återstår att se.

Reino framförde en hälsning och information från Laholmshems vd Peter Johansson:

  Smedjebacken
Projektering pågår av en ny förskola (5 avd) samt renovering av kök och fastighetens tekniska bitar. Kommunen har även beställt en förstudie kring korttidsplatser i Smedjebacken som vi jobbar med.

  Lägenheter på Kyrkvägen
Laholmshem sålde under 2022 av sina lägenheter på Kyrkvägen till Bra Bostad AB.

  Skolan
Renoveringsarbete beställt av Laholms kommun bland annat kring kök och matsal. Ungdomshus: Laholmshem har köpt tomt på Stationsvägen mitt i Knäred. Tanken är att kunna bygga ett ungdomshus med 4 lägenheter likt de som byggts i Laholm och Våxtorp.

  Exploateringsområde
Detaljplanearbete pågår kring marken vid Blomstervägen för att i framtiden kunna skapa möjlighet för lägenheter på denna mark längs med Lagan.

  Dalavägen
Laholmshem håller på eller kommer påbörja takbyte samt fönsterbyte på ett av husen på Dalavägen.

Förslag på vad invånarna själva kan göra

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom exempelvis; engagera sig, delta (10), handla lokalt (9), gör mycket redan (8), samarbete föreningar (5).

Det underströks hur viktigt föreningslivet är på flera olika plan. Stort tack till alla som engagerarar sig!

Gynna näringslivet

Bland förslagen på hur näringslivet skulle kunna gynnas hade många förslag givits bland enkätsvaren; tågstopp, kollektivtrafik (22), gynna företagen, handla lokalt (6), mark, lokaler (5), kommunal prioritering (5), utveckla turismen (3) samt bostäder (3).

Knäred har ett historiskt starkt och livaktigt näringsliv som behöver bevaras och utvecklas!

Avrundning

Innan avrundning lovade Reino att meddela Trafikverket att det saknas skyltning om företräde vid bron strax väster om Ahla.

Inga-Lill avslutade träffen med önskemål om att få deltagarnas nedskrivna tips på postit-lappar om önskade aktiviteter för samhällsföreningen att engagera sig i, och att tacka alla som bidragit till ett väl genomfört möte.

För mer information om enkätsvaren se ”Sammanfattning enkätsvar Knäred 2023” eller kontakta Reino för den kompletta rapporten.

 

(Anteckningarna är skrivna av Lars Lindström och Reino Jacobsson, och avstämda med Mila Sladic och Inga-Lill Cedergren)

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 3OC
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 25 april 2023