JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-05-16 Hasslöv

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

2023-05-16 Hasslöv

Mötesdatum: 2023-05-16  

Plats: Hasslövs bygdegård

Antal deltagare: 32

Dagens mötespunkter

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Ny översiktsplan
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Lugnarohögen
  • Avrundning

Under en inledande fika hälsade byalagets ordförande Ameli Karlsson alla välkomna och introducerade Annika Kharraziha, Lina Dahlqvist och Gudrun Pettersson från kommunens kultur och utveckling samt landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

I vanlig ordning hade byalagsträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Hasslöv och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, hur det förhåller sig politiker och tjänstemän emellan och hur man som kommuninvånare kan påverka.

Den kanske viktigaste kanalen till kommunens politiker och tjänstemän är via laholm.se och funktionen för felanmälan och synpunkter. Använd den, uppmanade Reino!

Översiktsplan 2050

Reino berättade kortfattat om det pågående arbetet med en ny översiktsplan och möjligheter att påverka under processen. Det är en lång process och den nya planen förväntas vara klar och antagen 2025.

Enkätens svar

Det har kommit in 54 enkätsvar (bra!) varav 44 % i åldersgruppen 26-50 år, 37 % i åldersgruppen 51-65.
57 % av respondenterna var kvinnor.

Bäst med att bo i/kring Hasslöv

Bäst med att bo i och kring Hasslöv är miljön och naturen (36), närheten till… (23), lugnt & tryggt (23) och byns storlek och gemenskap (12).

Största utmaningen med att bo i/kring Hishult

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara kollektivtrafik (31), brist på cykelvägar och trafiksäkerhet (28) och klent serviceutbud (10).

Kollektivtrafik

Här pausade vi enkätsvaren och pratade lite om kollektivtrafik.

Hasslöv saknar fast busslinje. Anropsstyrda turer finns för linje 826 vilket några av deltagarna har provat på med blandad nöjdhetsgrad.

Om busstrafiken och antal turer ska påverkas är bästa sättet att faktiskt åka med de turer som finns och att framföra önskemål och synpunkter till Hallandstrafiken på hallandstrafiken.se/kontakta-oss.

Enkätens svar, forts

Åter till enkätsvaren.

Vad behövs för de unga invånarna

Bland svaren hittar vi främst aktiviteter, föreningen (14), fritidsgård (12) och cykelvägar (9), som förslag.

Invånarnas förslag till kommunen att prioritera

Bland vad man tycker kommunen bör prioritera var bilden tydlig. Cykelbanor och då främst till Östra Karup (34). Men flera nämnde även tomter, bygga bostäder (11) och kollektivtrafik (10).

Reino redogjorde nuläget för cykelvägen till Östra Karup där nästa steg är en i höst väntad offert från Trafikverket rörande förarbete. Sedan väntar politiska ställningstaganden.

Förslag på vad invånarna själva kan göra

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast att fixa aktiviteter och delta (13) och att engagera sig aktivt (7). Flera tyckte att man gör mycket redan exempelvis i byalaget (5).

Gynna näringslivet

Bland förslagen på hur näringslivet skulle kunna gynnas var även här cykelvägar det vanligaste svaret (9). Tätt följt av kollektivtrafik (7).

 Lugnarohögen

Lina Dahlqvist från kultur och utvecklingsförvaltningen berättade om vision Lugnarohögen och vad som är på gång.

Enkätens svar, forts

I enkäten hade byalaget kompletterat med egna unika frågor.

Brukar du läsa byabladet?

46 av 54 hade svarat Ja, oftast, vilket får anses som ett fantastiskt bra resultat!

Förslag på förbättringar av byabladet

Här tyckte 15 att det är bra som det är. 4 att det kan kompletteras med en digital version via mejl. 3 att belysa kommunfrågor och påverka.

Aktivitetstips till byalaget

Vanligast förekommande förslag var grillkvällar (11), bra redan (6), cykelfest (6), pubkvällar (6) och Tomten i skogen (4).

Avrundning

Reino lovade att framföra en påminnelse om att driftenheten behöver se över lekplatsen som är sliten.

Flera av deltagarna har gjort felanmälningar och lämnat synpunkter på kommens funktion för detta men inte fått återkoppling alls eller inom rimlig tid. Reino ska framföra detta till ansvariga.

Förslag om att vägsamfälligheter ska få nyttja Laholms Föreningsråds tjänster på motsvarande sätt som idrottsföreningar och liknande. Annika tar med sig önskemålet och återkommer med svar till byalaget.

Deltagare föreslog att fritidsenheten undersöker möjligheter att använda bygdegårdarna i Hasslöv och Våxtorp för att ha fritidsledare på plats i en samverkan mellan orterna. Även vuxna lokalinvånare borde kunna hjälpa till med vissa uppgifter. Annika tar med sig förslaget till sin berörda personal för prövning.

Ameli och Reino tackade för ett engagerat möte.

 

För mer information om enkätsvaren se ”Sammanfattning enkätsvar Hasslöv 2023” eller kontakta Reino för den kompletta rapporten.

 

(Anteckningarna är skrivna av Reino Jacobsson och avstämda med Ameli Karlsson)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 22 maj 2023