JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Landsbygdsutveckling / Landsbygdsdialog / 2023-06-20 Ränneslöv

2023-06-20 Ränneslöv

Mötesdatum: 2023-06-20  

Plats: Björkvallen              

Antal deltagare: ca 45

Dagens mötespunkter

  • Välkomna
  • Kommunens landsbygdsutveckling
  • Översiktsplan
  • Enkätens svar
  • Kollektivtrafik
  • Förslag Smedjeån
  • Avrundning

Under en inledande fika hälsade byalagets ordförande Daniel Lindholm alla välkomna och introducerade landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson.

Från den kommunala organisationen medverkade även kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson, Pernilla Kjellson (fritidsenheten) och Johan Friman (praktikant driftenheten).

I vanlig ordning hade byalagsträffen föregåtts av en enkät till alla hushållen i Ränneslöv och invånarnas svar var centrala för kvällens agenda.

Kommunens landsbygdsutveckling

Reino berättade till att börja med om sitt arbete med landsbygdsutveckling, hur det förhåller sig emellan politiker och tjänstemän och hur man som kommuninvånare kan påverka.

Den kanske viktigaste kanalen till kommunens politiker och tjänstemän är via laholm.se och funktionen för felanmälan och synpunkter. Använd den, uppmanade Reino!

Översiktsplan 2050

Reino berättade kortfattat om det pågående arbetet med en ny översiktsplan och möjligheter att påverka under processen. Det är en lång process och den nya planen förväntas vara klar och antagen 2025.

Enkätens svar

Det har kommit in 51 enkätsvar (bra!) med tyngdpunkt i åldersgruppen 26-50 år och i åldersgruppen 51-65.
57 % av respondenterna var kvinnor.

Bäst med att bo i/kring Ränneslöv

Bäst med att bo i och kring Ränneslöv är naturen och miljön (35), lugnt & tryggt (24) och byns gemenskap (18).

Största utmaningen med att bo i/kring Ränneslöv

Mest utmanande eller negativt upplevs vara brist på serviceutbud, främst affär (24) och kollektivtrafik, bilberoende (13).

Reino sade att det är framför allt marknadskrafterna som styr etablering av affärer, serveringsställen och liknande. Kommunen ska dock försöka skapa rätt förutsättningar och underlätta för etableringar.

Kollektivtrafik

Här pausade vi enkätsvaren och pratade lite om kollektivtrafik.

Ränneslöv har fast busslinje med 20 turer i veckan. Under mars månad var det 8,75 resenärer i genomsnitt per vardag som klev på vid hållplatserna i Ränneslöv.

Om busstrafiken och antal turer ska påverkas är bästa sättet att faktiskt åka med de turer som finns för att visa behovet och att framföra önskemål och synpunkter till Hallandstrafiken på hallandstrafiken.se/kontakta-oss.

Flera deltagare menade att bussresandet hade fungerat mycket bättre om den centrala busstationen var vid tågstationen i stället för i stan. Reino lovade att försöka ta reda på vilka argument som var avgörande vid beslutet om busstationens placering och meddela detta till byalaget.

Deltagare tyckte det var dåligt att skolbarn som inte ”får” åka skolbuss inte kan få åka med till Våxtorp. Reino lovade framföra detta till kommunens trafikingenjör.

Enkätens svar, forts

Åter till enkätsvaren.

Vad behövs för de unga invånarna

Bland svaren hittar vi främst mötesplats, aktivitetscenter (15) och cykelvägar (7), som förslag.

Invånarnas förslag till kommunen att prioritera

Bland vad man tycker kommunen bör prioritera var bilden bred. Vanligaste förslagen handlade om kollektivtrafik (8), underhålla, utveckla offentliga miljön (8), cykelbanor och då främst till Sandvad/Våxtorp (7), mötesplats för unga (5) och slingor (5).

Idéer utveckling slingor

Ränneslövs byalag och Smedjeåns samfällighet presenterade förslag och önskemål om utveckling av naturstigar och slingor, och det var mötets tydliga önskemål att dessa ambitioner ska prioriteras.

Ränneslövs byalag och Smedjeåns samfällighet kommer tillsammans med kommunen prioritera och organisera samordnade insatser för förverkligande. Reino kollar upp hur eventuell strandskyddsdispens bör sökas och bjuder in föreningarna till projektplanering i augusti.

Enkätens svar, forts

Förslag på vad invånarna själva kan göra

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast att de gör mycket redan, inte minst byalaget (10), ordna träffar (7), utveckla rekreation, stigar (6), stötta byalaget (6), engagera sig, hjälpa till (6) och starta butik, café (4).

Här hakade ägarna till gamla skolhuset på och berättade om sina idéer och planer på att starta restaurang/pub/festvåning i sina lokaler, vilket orsakade spontana applåder. Renovering pågår och sedan ska det sökas tillstånd etc.

En riktigt trevlig nyhet!

Gynna näringslivet

Bland förslagen på hur näringslivet skulle kunna gynnas var det även här serviceutbudet, affär (8) som flest föreslog. Men även kollektivtrafik (5) och tillgång på verksamhetsmark, -lokaler (4) fanns med bland svaren.

Aktivitetsförslag till byalaget

Detta var en öppen fråga och det kom massor av olika förslag – tipspromenader (6) och grillkvällar (5) med mera. Byalaget har fått en komplett lista med förslagen att titta vidare på.

Placering hjärtstartare

Byalagets hjärtstartare är tänkt att få en plats utomhus och invånarna har möjlighet att påverka var. Flest röster fick Randerslund (30).

Avrundning och övrigt

Deltagare tipsade Reino att visa sina kontaktuppgifter i bildspelet i fortsättningen, vilket mottogs tacksamt.

Det framfördes önskemål om en bildkanon till Randerslund och möjlighet att koka kaffe. Reino ska vidarebefordra detta till berörda.

Det har gjorts flera felanmälningar, bland annat om potthål i cykelbanan till Vallberga, men det har inte skett någon återkoppling.

Även appen för felanmälan har använts, dock verkar det som att anmälaren inte har fått något ärendenummer, och inte heller återkoppling. Reino vidarebefordrar problemet till ansvariga.

 

För mer information om enkätsvaren se ”Sammanfattning enkätsvar Ränneslöv 2023” eller kontakta Reino för den kompletta rapporten.

 

(Anteckningarna är skrivna av Reino Jacobsson och avstämda med Daniel Lindholm)

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Reino Jacobsson
Sidan uppdaterad den 26 juni 2023