JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Organisation / Samhällsbyggnads-förvaltningen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planering och bygglov för nya bostäder är en av huvuduppgifterna för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som bildades den 1 janauri 2021, vilar på tre verksamhetsben: räddningstjänst, samhällsservice och samhällsutveckling. 

Grundpelarna i förvaltningen består till stor del av den verksamhet som tidigare hanterades av miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret. Nu är dessa inlemmade i den nya förvaltningen samtidigt som ny funktioner tillkommit – räddningstjänst, drift (park, gator och vägar), avfall (återvinningscentral, källsortering), måltid (kostverksamhet skolor och äldreboende) samt transport och fordon.

Tillkommande verksamhet låg tidigare under kommunstyrelsens vingar.

Den bärande tanken med samhällsbyggnadsförvaltningen är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.

Verksamhet samhällsutveckling

Verksamhet består av tre enheter: driftenhet, miljöenhet och byggnadsenhet.

Direkt under verksamheten ligger översiktlig planering, mark- och exploatering, trafikplanering samt hållbarhetsplanering.

Förutom nämnda områden jobbar medarbetarna också med kommunens stora övergripande utvecklingsfrågor. Ett exempel på detta är persontrafik på Markarydsbanan med  tågstopp i Veinge och Knäred.

Driftenhet

Driftenhetens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för skötsel och underhåll av kommunens gator, gatubelysning och offentliga miljöer. Det handlar om närmare 100 mil vägar, gator samt gång- och cykelvägar, cirka 8 000 lyktstolpar och 136 hektar gräsmattor som ska klippas.

Enheten har också ansvar för tillstånd knutna till offentliga miljöer.

Till dess att det finns etablerade vägföreningar för det enskilda vägnätet, ansvarar enheten för drift av enskilda vägar, kontakt med vägföreningar och utbetalning av driftsbidrag till de föreningar som själva ombesörjer drift av vägen.

Enheten ska projektleda och arbetsleda underhålls- och utbyggnadsprojekt inom samhällsbyggnadsområdet.

Enheten administrerar nyttjandet av offentlig plats samt felanmälningar och synpunkter som rör enhetens uppgifter.

Miljöenhet

Enhetens huvuduppgift är att på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden bedriva tillsyn, prövning samt rådgivning med stöd av cirka 15 lagstiftningar däribland livsmedelslagen, miljöbalken, alkohol- och tobakslagen samt hälsoskyddslagstiftningen.

Som tillsynsmyndighet möter enheten många företag och enskilda personer. En bra kontakt och ett korrekt bemötande, med allt vad det innebär, är naturligtvis viktigt.

Kontoret besöker varje år cirka 800 lantbruk, industrier, livsmedelsverksamheter, skolor och privata fastighetsägare mm.

Dessutom handläggs ett stort antal ärenden som exempelvis prövning av värmepumpsanläggningar, enskilda avlopp, renhållningsärenden, vissa anmälningspliktiga mindre industriverksamheter, offentliga lokaler samt klagomål av olika slag exempelvis på vedeldning, buller och lukt.

En viktig uppgift för enheten är att delta i kommunens planeringsprocess så att miljöfrågorna kommer med i planeringen och att kommunens mål och vision uppnås.

Byggnadsenhet

Till enhetens sakområden hör att på samhällsbyggnadsnämndens uppdrag utföra plan- och bygglagens uppgifter, vilket innebär att enheten svarar för den fysiska planeringen, kommunens kart- och mätverksamhet samt kommunens bygglovshantering.

Enhetens plangrupp handhar detaljplaneärenden. Planerna kan handla om allt från att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde eller verksamhetsområde till att justera förutsättningarna för en enskild bostadsfastighet.

Mätgruppen framställer kommunens alla kartor, utför husutsättningar, svarar för adressättningen inom kommunen och GIS-verksamheten.

Enhetens bygglovgrupp handlägger bygglov, rivningslov, marklov, startbesked och svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen. Under ett år handläggs cirka 500 lovärenden och 350 startbesked.

Bostadsanpassning ingår också i enhetens uppgifter.

Verksamhet räddningstjänst

Verksamhetens uppgift är att skapa en trygg och säker kommun genom att förebygga risker för brand och andra olyckor. När larmet går finns 20 deltidsbrandmän i beredskap dygnet runt. Genom tillsyn och utbildningsinsatser skyddas liv och egendom. 

Verksamhet samhällsservice

Verksamheten består av tre enheter: avfallsenhet, måltidsenhet samt transport och fordonsenhet

Avfallsenhet

Enheten ansvarar för hanteringen av kommunalt avfall. Arbetet är inriktad på att minska avfallsmängden, öka återvinningen och återanvändningen av produkter samt förbättra och utveckla avfallshanteringen.

Verksamheten omfattar:

  • Insamling av avfall från villa- och fritidshushåll, flerbostäder och verksamheter
  • Drift av avfallsanläggningen i Ahla som omfattar återvinningscentral, omlastningsstation och deponi
  • Information till hushåll och verksamheter om avfallshantering
  • Kundtjänstmottagning som hanterar fakturor, abonnemang och bemöter frågor kring avfall

 

Måltidsenhet

Enheten strävar efter att servera näringsrika och hållbara måltider, allt från producent- till mottagarled, och att skapa glädje och förväntningar kring en måltid.

Verksamheten omfattar:

  • Planering och daglig uppföljning av den mat som serveras, i förskola, skola, äldreboende och till personer som har hemtjänst och andra verksamheter i Laholms kommuns regi
  • Olika insatser för att minska matsvinnet, satsningar på en hållbar och miljöanpassad konsumtion av livsmedel samt åtgärder som kortar producentledet från jord till bord

Transport och fordonsenhet

Transporter utförs på uppdrag av kostenheten mellan tillagningskök och mottagningskök för skola, förskola och äldreomsorg.

Enheten ser till att Laholms kommuns fordonspark är miljövänlig med målet att denna ska vara fossilfri år 2030.

Centralförrådet servar olika förvaltningar med bland annat inköp och håller lager för diverse ändamål.

Verksamheten omfattar:

  • Hantering av flertalet fordon i Laholms kommuns förvaltningar avseende olika former av service och tillsyn  
  • Vid utbyte/utökning av fordon ges rekommendationer om fordon utifrån olika krav
  • Översyn av inköp och insatser för centralisering av utkörning av material till olika förvaltningar
  • Samordning av mattransporterna i kommunen på ett ekonomiskt, miljömässigt och säkert sätt

Organisationsbild

Klicka på dokumentet på denna sida så ser du hur samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad.

Politisk styrning

Vill du veta vem som styr i samhällsbyggnadsnämnden klickar du på länken "Samhällsbyggnadsnämnden" på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 16 februari 2021