JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandskydd / Brandskydd och säkerhet på företag och arbetsplatser / Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare till vissa byggnader och anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter som behövs för denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Syftet med skriftlig redogörelse

Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes ansvar för brandskyddet, ska den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen.

Den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till räddningstjänsten är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av Statens räddningsverks (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)föreskrift SRVFS 2003:10 samt allmänna råd SRVFS 2004:4.

Om du äger en byggnad eller en anläggning med någon av nedanstående verksamheter omfattas du av kravet.

Vård, omsorg och kriminalvård m.m.

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har behov av hjälp vid en utrymning i händelse av brand.
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.
 • Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än fem funktionshindrade barn eller ungdomar med behov av hjälp vid en utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

 • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst nio gäster eller har minst fem gästrum.
 • Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler m.m.

 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
 • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
 • Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.

Industrier

 • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.
 • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m².
 • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
 • Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

 • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
 • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
 • Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand.
 • Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.

 • Garage med minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m².
 • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.

Upplägg för skriftlig redogörelse

Den skriftliga redogörelsen består av två delar. Den första avser byggnaden eller anläggningen och den andra avser verksamheten som bedrivs i byggnaden eller på anläggningen.

För en byggnad eller anläggning med flera olika verksamhetsutövare upprättas redogörelsen med en första gemensam del för byggnaden, del 1, och sedan en del var för de olika ingående verksamheterna, del 2. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren till byggnaden eller anläggningen, bör upprättandet av den skriftliga redogörelsen ske i samverkan mellan ägare och verksamhetsutövare.

Hur lämnas en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Fyll i formulären Del 1 byggnad och Del 2 verksamhet som finnes i höger spalt, och skicka den samlade redogörelsen med e-post som bifogade filer till raddningstjansten@laholm.se

Innan du fyller i formulären - högerklicka först på respektive länk och välj "spara mål som" så kan du behålla en kopia själv.

Räddningstjänsten ser helst att redogörelsen lämnas i digital form, men saknas denna möjlighet kan formulären fyllas i för hand och skickas per post till:

Räddningstjänsten Laholm

Stämmovägen 1

312 80 Laholm

 

Observera att det är du som fastighetsägare som ska skicka den samlade redogörelsen till räddningstjänsten. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren ska nyttjanderättshavaren ge ägaren de uppgifter som behövs.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 14 december 2017