JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brandskydd / Brandskydd och säkerhet på företag och arbetsplatser / Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvaret för brandskyddet är ditt  

Den som äger eller bedriver verksamhet är skyldig att vidtaga åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är även ägare/nyttjanderättshavare som har ansvar att göra de åtgärder som behövs för att lyckas förebygga en brand. 

Arbetet kring att ha ett bra brandskydd på sina fastigheter och/eller arbetsplatser ska ske systematiskt och koninuerligt. Själva arbetet brukar kallas för systematiska brandskyddsarbete (SBA). Arbetet behöver anpassas utifrån aktuell byggnad/verksamhet. Det kan innebära att vissa behöver dokumentera sitt arbete, medan andra kan sköta det utan dokumentation. De största kraven ställs på objekt som har många besökare, sovande gäster, personer som inte kan utrymma självständigt, stor risk för brand eller att en brand ger stora konsekvenser på omgivningen. 

Syftet med ett systematiskt brandskyddsarbete är att ägare/innehavare och all personal ska förstå vikten av ett brandskydd, hur det förebyggande brandskyddet fungerar och att alla ska kunna åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att ägare/innehavare av en anläggning aktivt arbetar med sitt brandskydd genom en fungerande internkontroll. Enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) allmänna råd kan nedanstående punkter vara lämpliga att ha med i brandskyddsarbetet.

 • Skriftlig dokumentation av brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet.

 • Namngiven brandskyddsansvarig.

 • Utbildning och övning av personal.

 • Regelbunden kontroll och uppföljning av brandskyddet.

Under dokument till höger finns en modell för de frågor som man bör kunna svara på i sitt arbete.

Dokumentation av brandskydd

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument.

 • Beskrivning av brandskyddet t.ex. tekniska brandskyddsåtgärder.

 • Beskrivning av verksamheten och dess risker.

 • Plan för utbildning och övning.

 • Brandskyddsregler och aktuella tillstånd t.ex. brandfarlig vara.

 • Ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation.

 • Checklista för brandskyddskontroller. Genomförda kontroller av brandskyddet.

 • Rutiner för information, uppföljning och revision av dokumentationen.

Beroende på riskerna i anläggningen ställs olika krav på dokumentationens omfattning. Brandförsvaret har utifrån rådet tagit fram tre nivåer på systematiskt brandskyddsarbete - hög, mellan och låg. Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem skall ses som riktlinjer. Avvikelser förekommer i de enskilda fallen.

Under länken  "Fiktiva exempel på systematiskt brandskyddsarbete" finns olika exempel som passar just er verksamhet. Här finns även en generell checklista att använda vid egenkontrollen av brandskyddet.

Vem gör vad?

Ägare/Nyttjanderättshavare

 • Verksamhetsansvariga skall i möjligaste mån själva arbeta med att upprätta dokumentationen, men större verksamheter kan behöva hjälp av en brandkonsult.

 • Ansvara för att personalen får den utbildning de behöver

 • Utför internkontroll av sitt brandskydd

 • Redovisar sitt brandskyddsarbete för räddningstjänsten vid tillsyn

Räddningstjänsten

 • Informera om regelverk, föreskrifter och allmänna råd.

 • Rådgivning kring brandskyddsdokumentationer. Räddningstjänsten upprättar dock inga dokumentationer.

 • Erbjuder olika former av brandskyddsutbildningar.

 • Erbjuder utbildningar kring systematistk brandskyddsarbete.

Utbildning inom brandskyddsarbete

Om du känner att du vill ha en utbildning inom brandskyddsarbete och 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 16 september 2020