JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Brottsförebyggande arbete / Medborgarlöften

Medborgarlöften

Laholms kommun deltar i polisens arbete med medborgardialoger avseende upplevd trygghet och framtagandet av medborgarlöften. Kommunernas deltagande är frivilligt, men Laholms kommun har valt att delta och numera är samverkan så stor att arbetet drivs av båda parter.

Under hösten 2022 fick kommuninvånarna återigen möjlighet att svara på en kort enkät om den upplevda tryggheten. Denna gång var det mer fokus på en digital version av enkäten, men den  fanns även i pappersform på kommunens samtliga bibliotek samt i receptionen i Stadshuset samt i receptionen på Stadshuset samt i Polishuset.

Mer än 1500 personer svarade på enkäten, vilket innebär att 5,1 % av kommunens invånare valde att vara delaktiga i att påverka det brottsförebyggande arbetet.

Syftet med enkäten var att få fram underlag till de medborgarlöften som skulle avges till kommunens medborgare från Polisens och kommunens sida. Löftena är kopplade till konkreta aktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till att förebygga brott, att invånare i Laholm ska känna sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Ur den den gemensamma lägesbilden som framkom drog polisen och kommunen slutsatsen att arbete med ungdomar i åldern 13-24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område.

Medborgarna upplever Campus Laholm, med tillhörande verksamheter inom skola, fritidsverksamhet och affärsverksamhet (området utanför Coop) som de mest otrygga i kommunen. Utöver detta upplevs centrala Laholm inklusive Stadsparken, området kring Glänningesjö och Altonaområdet som otryggt. Dessa områden är frekvent besökta av kommunens invånare. Därför är ovan nämnda områden prioriterade under 2023 i samverkan mellan kommun och polis.

De aktiviteter som utlovas i medborgarlöftet för att höja invånarnas upplevda trygghet är:

 Polisen lovar att:

- synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena,

- trafikövervaka med inriktning på hastighetsöverträdelser,

- genomföra brottsförebyggande åtgärder och insatser kopplade till de utpekade områdena,

- samverka med kommunens skolor och arbeta förebyggande med kommunens ungdomar,

- besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar genom positiv kommunikation.

Kommunen lovar att:

- kontinuerligt arbeta med all växtlighet i kommunen i ett trafiksäkerhets-, trygghets- och allmänt säkerhetsskapande syfte,

- samverkan mellan förvaltningarna i kommunen, föreningsliv och andra aktörer ska stärkas i arbetet med barn och unga,

- det hälsofrämjande, trygghetsskapande, förebyggande och uppsökande arbete med barn och unga ska bibehållas i kommunen eftersom konsekvenserna av en lägre ambitionsnivå får stora negativa konsekvenser. Prioritet ska geografiskt ligga i området kring Campus Laholm.

- skapa en dialog med invånarna kring möjligheter att utveckla aktiviteter och mötesplatser. Fokus ska ligga på grupper som inte har tillgång till detta, framför allt i syfte att skapa en ökad integration.

Polis och kommun lovar tillsammans att:

- samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år,

- samverka och agera utifrån den gemensamma lägesbilden,

- gemensamt arbeta med brottsförebyggande frågor och den upplevda tryggheten,

- förmedla en relevant mediabild,

- stötta grannsamverkan och andra idella brottsförebyggande verksamheter,

- motverka användandet av narkotikaklassade preparat i kommunen,

- kontinuerligt diskutera möjligheterna till kamerabevakning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Frindberg
Sidan uppdaterad den 13 januari 2023