JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter / Transport av farligt gods

Transport av farligt gods

På vägnätet i Sverige finns det vissa vägar och järnvägar som är utmarkerade för att användas av fordon som transporterar farligt gods. Det innebär att transporterna fraktar ämnen som kan vara skadliga för sin omgivning om det skulle komma ut vid t.ex. en olycka.

Transporter finns då ämnena behövs i olika processer och industirer, utan vissa ämnen hade många produkter inte kunnat utvecklas.

Även trafiknätet i Laholms kommun används för transportera av farligt gods. För att se vilka vägar och järnvägar som är aktuella, klicka här.

Vägtrafik

För vägtrafiken finns två indelningar av vägar.

  • Primära transportvägar – vägar som i första hand bör användas för genomfartstrafik med farligt gods.
  • Sekundära transportvägar – vägar som bör användas för lokala transporter mellan det primära vägnätet och mottagaren och leverantören.

Järnväg

Vad gäller järnväg har Trafikverket en strategi att det ska vara möjligt att transportera farligt gods på i princip alla banor.

Risker med transporter av farligt gods

Riskerna med farligt gods att ämnet/innehållet kan läcka ut och orsaka skada på människor och miljö. Olyckor sker då transporterna välter, krockar eller på annat sätt går sönder.

Risken för en olycka kan bli förhöjda när bebyggelse finns i nära anslutning till en väg eller järnväg, men även vid viss utformning av infrastrukturen. Vägens och järnvägens standard är viktigt för att minska olycksrisken.

Risken minskar eller ökar beroende på om vägarna/järnvägarna är mötesfira, hur korsningar/växlar är utformade samt hastigheten. T.ex. ger en högre hastigheter ett större krockvåld och större krockvåld medför större sannolikhet för läckage, vilket kan medföra svåra konsekvenser.

Planering vid transportleder av farligt gods

Det är viktigt att vid planering och utveckling av kommunens ytor ta hänsyn till transporter med farligt gods. Det gäller t.ex. placering av olika typer av verksamheter och boende. 

Utgångspunkten är att hänsyn ska tas 150 meter från en transportled med farligt gods.

Det kan innebära att en viss typ av bebyggelse inte kan befinna sig inom området eller att åtgärder behöver vidtas, alt. att en riskanalys/-bedömning behöver tas fram. Grunden som används i frågan är Länsstyrelsen i Hallands läns skrifter kring transporter av Farligt Gods, se länk till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018