JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Krisberedskap / Samhällets beredskap

Samhällets beredskap

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några gränser. En kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhälle

Händelsen avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver därmed skyndsamma insatser.

 För att samhället ska kunna förebygga, förbereda, motstå och hantera en sådan situation krävs att det finns en krisberedskapsförmåga. Förmågan byggs upp genom utbildning, övning och andra åtgärder som genomförs före, under och efter en kris.

Samhällets grundläggande stabilitet och flexibilitet är avgörande när det gäller möjligheten att klara en allvarlig händelse. Samhällets krisberedskap byggs därför främst av de åtgärder som genomförs i den normala verksamheten för att hantera störningar och olyckor som bränder, olyckor med transportmedel, översvämningar, kortare eller längre avbrott i elförsörjning, IT-incidenter etc.

Sveriges kommuner har en stor roll i samhällets säkerhets- och krisberedskapsarbete och de har ett långtgående ansvar för kommuninvånarnas trygghet och säkerhet. De senaste årens händelser har även visat på behovet av att ha en förmåga att hantera oväntade påfrestningar på samhället.  

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA betyder Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten för att varna eller informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka fara eller störningar i samhället. VMA kan meddelas genom lokalradion, som utomhuslarm eller som larm till din telefon i form av samtal eller sms. 

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. Vid Faran Över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. VMA-signalen kan kompletteras med information via telefon och sms 

Detta ska du göra

Om du får ett VMA-sms eller hör signalen ska du genast gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Du kan söka information om vad som har hänt på flera sätt:

  • Sveriges Radio Halland, P4  
  • Laholms kommuns webbplats
  • Text-TV - 
  • Lokaltidningens hemsida  
  • Ring 113 13.

Laholms kommuns krisorganisation

Laholms kommuns krisorganisation är i stor utsträckning samma organisation som används under vanliga förhållande. Inom ramen för den ordinarie organisationen hanteras de allra flesta vardagskriser.

Om det inträffar händelser som anses påverka många kommunala verksamheter eller där det finns behov av en utökad samverkan mellan verksamheterna samlas en krisledningsgrupp. Krisledningsgruppens sammansättning varierar beroende på händelsens omfattning men består av kommunchefen, berörda verksamhetschefer samt nyckelpersoner.  

Om krisen är av sådant slag att det krävs beslut som ligger utanför kommunchefens och verksamhetschefernas mandat kan kommunens krisledningsnämnd sammankallas. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott på tre personer, dessa utgör krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser och kan överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen.

Kommunens krisledningsarbete regleras i "Laholms kommuns ledningsplan vid kris eller extraordinär händelse" som även innehåller informationsplan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jörgen Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017