JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kommunrevision

Kommunrevision

Kommunrevisionen är en del av det lokala demokratiska systemet, liksom kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Revisorerna är också förtroendevalda och utsedda av kommunfullmäktige.

Revisiorerna och lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga och särskild kundansvarig för sin gransking i den omfattning som behövs dör att fullgöra granskningen enligt god revisionsed. Revisionen har avtal angående kundansvarig med E&Y AB.

Revisionens främsta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag för sin prövning och beslut om kommunstyrelsen och andra nämnder ska beviljas ansvarsfrihet för sin verksamhet.

Uppdraget

Revisorernas uppdrag är således att granska och pröva hur beredningar, styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda fullföljer det ansvar som kommunfullmäktige lagt på deras axlar. Tonvikten läggs på att kontrollera om styrelsernas och nämndernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas arbete utmynnar i en årlig rapport samt revisionsberättelse som ligger på kommunfullmäktiges bord i april.

Hur revisorerna arbetar

Det finns i huvudsak fyra typer av revisionsaktiviteter:

  • Grundläggande granskning
  • Förstudier och kortgranskningar
  • Fördjupade granskningar
  • Granskning av delårsrapport och årsredovisning (räkenskapsrevision)

Revisionskollegiet sammanträder ungefär 15 gånger per år. Beslutsprotokoll skrivs, vilka är tillgängliga för allmänheten. Konkreta rutiner och utgångspunkter för det praktiska revisionsarbetet finns exempelvis beskrivet i revisionsplanen, se länk här till höger.

Arbetet styrs av:

  • Kommunallagen
  • Reglemente för revisorerna
  • God revisionssed i kommunal verksamhet
  • Revisionsstrategi
  • Aktiebolagslagen (avseende lekmannarevisionen)
  • Det ekonomiska utrymme som fullmäktige anvisar för revision 
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 11 januari 2023