JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina rättigheter

Dina rättigheter

Rättssäkerhet och service

Vi ska ge dig en opartisk, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. Samtidigt ska vi lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt. I förvaltningslagen finns regler om vår handläggning av dina ärenden hos kommunen och vår serviceskyldighet gentemot dig.

Läs våra allmänna handlingar

För att garantera dig insyn i kommunens arbete har du rätt att ta del av våra allmänna handlingar och vanligtvis utan att du behöver tala om ditt namn eller varför du är intresserad av informationen. Detta är en del av den svenska offentlighetsprincipen och har skrivits in i en av våra grundlagar.

Tryckfrihetsförordningen

Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från kommunen, t ex brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst att läsa. Handlingar som kommer in till eller skickas ut från kommunen registreras. Om du vill veta vilka handlingar som finns hos oss kan du kontakta kanslienheten. Kommunfullmäktiges och de flesta nämnders protokoll kan du läsa direkt på vår webbsida.

Vi får inte lämna ut en handling om det gäller sekretess för den enligt sekretesslagen. Syftet med sekretessen kan t ex vara att skydda enskilda människors integritet i ärenden som rör socialtjänsten. Det finns heller ingen skyldighet att lämna ut handlingar som ännu inte är allmänna, t ex internt arbetsmaterial.

Personlig integritet

Laholms kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Du som därigenom registreras ska som regel få information om vår behandling av dina personuppgifter.

Du har även rätt att en gång per år skriftligt begära ett s k registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig i våra register har du rätt att begära rättelse. För att få hjälp med detta kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Från och med den 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen (GDPR) som skyddar dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Mer information om dataskyddsförordningen kan du hitta nedan under länkar.

Hur du överklagar

Som medlem i kommunen har du rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten (s k laglighetsprövning enligt kommunallagen). Ett beslut överklagas skriftligt och ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det meddelas på kommunens officiella anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. För att förvaltningsrätten ska pröva överklagandet ska man ange vilket beslut som överklagas och de skäl man stöder överklagandet på. Kommunens officiella anslagstavla finns på www.laholm.se. 

Om du har lämnat in ett enskilt ärende till kommunen och fått t ex avslag på en ansökan, får du information i beslutet om hur du överklagar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Irina Boutenko
Sidan uppdaterad den 11 januari 2021