JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

arje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

 Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2023

Mottagningstider 2023, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Kungörelse

Länsstyrelsen i Hallands län. Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Mottagningstider 2022, Nämnden för överförmyndare i samverkan

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

 

DETALJPLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT

Detaljplan för del av Åmot 2:4, Mellbystrand, Laholms kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-21 anta en detaljplan för rubricerat område. Beslutet vann laga kraft 2022-07-20.

Detaljplan för kvarteret Hästen, Laholm, Laholms kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-30 anta en detaljplan för rubricerat område. Beslutet vann laga kraft 2022-09-23.

Samhällsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL).

 Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan inte kunde förutses inom den tiden, får talan väckas senare.

Laholm 2022-12-07

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Kommunfullmäktige

2023-01-31 2023-02-03 2023-02-24

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2023-01-31 2023-01-31 2023-02-22

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

2023-01-25 2023-01-31 2023-02-22

Samhällsbyggnadsnämnden

2023-01-25 2023-01-30 2023-02-21

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2023-01-24 2023-01-26 2023-02-18

Socialnämnden

2023-01-24 2023-01-25 2023-02-16

Kommunstyrselsen

2023-01-17 2023-01-20 2023-02-11

Barn- och ungdomsnämdens protokoll 

2023-01-18 2023-01-20 2023-02-11

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2023-01-11 2023-01-17 2023-02-07

Kultur- och utvecklingsnämnden

2023-01-23

2023-01-26 2023-02-19

Kultur- ochutvecklingsnämndens beredningsutskott 

2023-01-16

2023-01-18 2023-02-17
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 3 januari 2023