JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Politisk ordlista

Politisk ordlista

Till hjälp och stöd.

Det finns många ord och begrepp i det politiska språket.
En del förekommer ofta, andra mer sällan. Gemensamt för
termerna är att de inte tillhör vardagssvenskan för de flesta av oss. Så för hjälp och stöd att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista.

Några intressanta länkar i ämnet språk och språkvård finns under länkar.

Ordlistan

Acklamation
Beslut som fattas utan omröstning.

Ajournera
Paus, skjuta upp till senare tidpunkt eller  ammanträde.

Allmän handling
Handling som förvaras hos en myndighet.

Arkivera
Lägga handlingar i arkivet för långtidsförvaring.

Avslå ärendet
Att avgöra ett ärende genom att säga nej.

Beredning
Att förbereda ett ärende dvs utreda och
skapa beslutsunderlag.

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Diarium
Register över allmänna handlingar hos en myndighet.

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd
eller styrelse. Muntligt svar ges.

Ersättare
Vikarie för ordinarie ledamot. Kallas även suppleant.

Expediera
Sända iväg handling.

Föredragningslista
Dagordning, förteckning över ärenden vid ett sammanträde.

Handling
Dokument som innehåller information om ett ärende.

Inhibera
Inställa. Inhibitionsbeslut är ett tillsvidarebeslut som
innebär att ett myndighetsbeslut inte ska verkställas i
avvaktan på att en överordnad myndighet avgör ärendet.

Inkommen
När handling anlänt till myndigheten.

Interimistiskt beslut
Tillfälligt beslut som gäller tills slutligt beslut fattas.

Interpellation
Fråga i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd
eller styrelse. Skriftligt svar ges.

Justera
Granska och godkänna ett protokoll.

Kungörelse
Offentligt meddelande, tillkännagivande.

Ledamot
Ordinarie representant i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller i en nämnd.

Mandattid
Tidsperiod för vilken man är vald.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Myndighet
Nämnd eller styrelse i kommunen.

Offentlighetsprincipen
Rätt till insyn i myndigheternas verksamhet t ex rätt
att ta del av allmänna handlingar.

Presidium
Ordförande och vice ordförande.

Proposition
Förslag till beslut som framförs av ordföranden.

Protokoll
Skriftlig rapport från ett sammanträde.

Remiss
Synpunkter från andra myndigheter i ett ärende.

Reservation
Markera sin avvikande mening mot ett beslut vid ett
sammanträde. Noteras i protokollet.

Tilläggsyttrande
Tillägg till tidigare krav.

Upprättad
Handling som färdigställts t ex slutbehandlats eller justerats.

Votering
Omröstning.

Yrkande
Krav, begäran.

Yttrande
Skrivelse med synpunkter i ett ärende.

Återremiss
Ett ärende skickas tillbaka till beredande nämnd för ytterligare
utredning eller liknande.

Överklagande
Invändningar mot ett beslut som fattats av myndighet.
Förvaltningsdomstol gör en överprövning, en laglighetsprövning.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 1FL
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 10 februari 2022