JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Fullmäktiges vision och mål

Fullmäktiges vision och mål

Kommunfullmäktige antog den 23 april 2019 vision 2040, målområden och gemensamma resultatmål 2020-2023 för kommunens verksamheter. Vision och mål är styrande för planeringen av den kommunala verksamheten och servicen.

Vision

I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.

År 2040 ska det bo 30 000 invånare i kommunen.

Hållbar utveckling

 Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna och besökarna trivs. Laholm ska också vara en kommun som attraherar nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga för Laholms framtid. Laholm ska prioritera utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

I Laholm ska kulturen och fritiden vara drivkrafter för tillväxt, demokrati och samhälls­utveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara delaktiga och ta ansvar för kommunens utveckling. Laholm ska vara en välkomnande kommun som aktivt arbetar med integration.

Hållbar tillväxt

Utveckling är en förändringsprocess som kräver val och beslut. Förändringsprocessen behöver också präglas av omtanke, uthållighet och hållbarhet. Laholms tillväxt ska bidra till att kommunen utvecklas positivt, att vi kan behålla en god livskvalitet och en god miljö. Vi vill att fler människor och företag bidrar till en långsiktigt trygg välfärd, bra service, ökat kulturliv och mångfald. En
positiv utveckling och tillväxt ger en positiv framtidstro och stolta invånare.

Tillväxt bidrar till

 • Ökat skatteunderlag
 • Högre medelinkomst
 • Växande näringsliv
 • Växande arbetsmarknad
 • Stolta invånare

Kommunen har ett bra utgångsläge för hållbar tillväxt. Men för att bli en än mer intressant kommun för boende, inflyttare, investerare och besökare behöver de goda förutsättningarna förstärkas och utvecklas ytterligare. I vårt tillväxtarbete är vi beroende av en rad andra medaktörer, offentliga och privata, därför är dialog och samverkan med andra aktörer viktiga utgångspunkter.

Framgångsfaktorer för hållbar tillväxt

Våra framgångsfaktorer för tillväxt finns inom områden där Laholms kommun erbjuder mervärden eller områden där vi behöver förbättra oss för att motsvara dagens och framtidens förväntningar. Framgångsfaktorerna har stor betydelse för Laholms kommun som boendemiljö, etableringsort och besöksmål. Att jobba med framgångsfaktorerna tillsammans med invånare och inflyttare, investerare och besökare blir ett sätt att utveckla kommunen mot hållbar tillväxt.

Våra främsta framgångsfaktorer

 • Goda möjligheter till hållbar infrastruktur
 • Ett varierat och attraktivt utbud av bostäder
 • Kommunal service av hög kvalitet
 • Höga kultur-, natur- och rekreationsvärden
 • Stark företagaranda och starkt näringslivsklimat.
 • Laholms kommun är en attraktiv arbetsgivare

För en god utveckling ska den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten alltid beaktas i samband med prioriteringar och ställningstaganden. Särskild fokus riktas åt att skapa jämlika möjligheter för alla invånare i Laholms kommun.

Invånare/Inflyttare - Boendemiljö

Utifrån ett boendemiljöperspektiv finns starka sammankopplingar mellan alla framgångs­faktorer. Forskning och regionala undersökningar visar att några av de tydligaste anledningarna till flytt avseende boendemiljö som kan påvisas är: sociala orsaker, arbete, natursköna omgivningar, kommunikationer, rekreation, vattennära, lugnt område och utbildningsmöjligheter. Trenden visar att betydelsen av när­heten till arbetsplatsen blir allt mindre betydelsefull till fördel för valet av boendemiljö utifrån andra aspekter. Närheten till hav, strand och vatten är en av de starkaste och mest profilerande delarna av Laholms kommuns erbjudande vad gäller boendemiljö.

Investerare - Etableringsort

Tillgång till marknad, kompetensförsörjning och byggklar mark är grundläggande faktorer för etableringar och investeringar. För företagsledare är idag livsmiljöperspektiv i kombination med bra och snabba kommunikationer viktiga i valet av etableringsort.

Besökare - Besöksmål

Höga kultur-, natur- och rekreationsvärden är den grundläggande framgångsfaktorn avseende kommunen som besöksmål. Precis som för de andra målgrupperna samspelar alla framgångs­faktorerna. Bra kommunikationer är naturligtvis mycket betydelsefullt för att vara tillgänglig för marknaden. Eftersom småskaligheten i branschen är stor blir också utbildning och kompetens en viktig framgångsfaktor i att utveckla kommunen som besöksmål.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 12 januari 2022