JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Fullmäktiges vision och mål / Målområden med gemensamma resultatmål

Målområden med gemensamma resultatmål

Kommunfullmäktige har beslutat om målområden med gemensamma resultatmål som gäller för år 2020-2023.

Barn och unga

I Laholm ska alla barn och unga ha rätt till goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. Vi skapar förutsättningar för en sund livsstil, en varierande och meningsfull fritid samt ett rikt före­nings­liv. Barn och unga ska ges förutsätt­ningar för en bra start i livet där förebyggande arbete och tidigt stöd ska prioriteras utifrån individuella behov. Barns bästa ska genomsyra all planering. Stor delaktighet, inflytande och dialog med barn, unga och vårdnadshavare är viktigt i arbetet med kommunens utveckling. Laholms kommun ska arbeta mot hedersrelaterat våld.

Mål

Barn och ungas psykiska hälsa ska öka.

Samhällsplanering

En väl fungerande samhällsplanering utgör grunden för att nå framgång inom alla mål­områden. I Laholm ska samhällsplaneringen bygga på hållbar tillväxt för en levande landsbygd, en stads­kärna för boende, handel och mötesplatser samt en utveckling av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva och varierande boendeformer samt inbjudande och trygga offentliga miljöer. Vi ser samhällsplanering som ett viktigt verktyg i arbetet med att öka invånarnas, näringslivets och den kommunala verksamhetens förmåga att bidra till ett hållbart samhälle. Planeringen ska vara inkluderande, rättvis och effektiv.

Mål

Det är fler som trivs och fler vill leva och bo i Laholm.

Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Ökad sysselsättning leder till ökad skattekraft och bättre livskvalitet i kommunen, mer arbets­kraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Laholms kommun ska erbjuda förskola och skolor med hög kvalitet som ger goda kunskaper och möjligheter för fort­satt utveckling. Gymnasie- och vuxenutbildningar ska vara attraktiva och leda till jobb eller fortsatt utbildning. Näringslivsutvecklingen ska främjas för fler och växande företag. Entreprenörskap, kunskap och företagande ska främjas i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen ska stimuleras.

Mål

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier.

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete.

Trygghet och folkhälsa

Vi ska arbeta för att vara en kommun som ger invånarna goda förutsättningar för trygghet och säkerhet och vi ska fortsätta utveckla god samverkan med övriga samhällsaktörer. Alla i kommunen har rätt till god och jämlik hälsa. Kommunen ska skapa förutsättningar i samhället för befolkningen att behålla eller förbättra sin hälsa. Vi ska arbeta för att minska utanförskapet samt förbättra möjligheterna för alla att vara delaktiga i samhälls­utveck­lingen. Vi ska främja och stärka den enskildes möjligheter och förmåga att leva ett självständigt liv genom med­skapande och valmöjlighet samt med en utveckling av välfärdsteknologi.

Mål

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 15 februari 2021