JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Medborgarundersökning

Medborgarundersökning

Vi vill erbjuda invånarna i Laholms kommun en så bra kommun som möjligt. En del av kommunens vision är livskvalitet och tillväxt. I vårt förbättringsarbete är det viktigt att veta hur invånarna ser på sin kommun.

Under hösten 2019 genomförde SCB (Statistiska centralbyrån) en medborgarundersökning i kommunen. Syftet med denna var att undersöka hur kommuninvånarna upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Enkäten gick ut till 1 200 kommuninvånare mellan 18-84 år. 45 procent svarade på enkäten.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg gav kommunens invånare gett sin kommun.

Resultaten används av de förtroendevalda i planering av kommunens utveckling.

Förra undersökningen gjordes år 2017. Då svarade 43 procent på enkäten. Du kan läsa om resultatet nedan.

Kommunen som en plats att bo och leva på

Utifrån de tre olika områdena i undersökningen är laholmarna mest nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på. Det sammanfattande indexet Nöjd-Region-Index blev 57 för Laholm, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen är 59. Nöjd-Region-Index är något sämre än den förra mätningen 2017 då resultatet var 60.

Invånarna är nöjda med möjligheten att hitta bostäder och tycker att bebyggelsen i Laholm är trivsam. Även tillgången till fritidsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud är något som invånarna är nöjda med. För trygghet upplever laholmarna en förbättring sedan förra mätningen. Nu är betygsindex 54, jämfört med 52 år 2017.

Invånarna om kommunens verksamheter

Det sammanfattade indexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev 48 för Laholm, vilket är ett lägre resultat än den förra mätningen (2017). NMI för Laholms kommun är lägre än genomsnittet i jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen (53).

Trots lägre helhetsbetyg är medborgarna i Laholm mycket nöjda med vatten och avlopp och med räddningstjänsten (74 och 80) . Renhållning och sophämtning och också fått bra betyg (68). Laholmarna är även nöjda med förskola, kultur, grundskolan och idrotts- och motionsanläggningar. Bemötande och tillgänglighet, gymnasieskolan och äldreomsorgen är också områden som kommuninvånarna är nöjda med. Däremot får områdena stöd för utsatta personer, gator och vägar, gång- och cykelväger och miljöarbete något lägre omdömen.

Invånarna om inflytandet i kommunen

Då det gäller invånarnas möjligheter till inflytande så ligger svaren för Laholm på en betydligt lägre nivå, liksom genomsnittet för de anda kommunerna i undersökningen. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 33 för Laholm, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 39. Det är framför allt faktorerna påverkan och förtroende som drar ner resultatet. Nöjd-Inflytande-Index är lägre än förra mätningen 2017 då det var 38.

I länken på sidan kan du ta del av hela rapporten liksom tidigare de undersökningarna. Vill du jämföra Laholm med andra kommuner som genomfört medborgarundersökningen går detta att göra i SCB:s databas.   

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 11 januari 2021