Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionsnedsättning / Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Den enskilde ska genom insatserna ges möjlighet att leva som andra och ha största möjliga inflytande och medbestämmande över det stöd som ges. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Hur får jag del av det?

Du ansöker om insats enligt LSS. Ansökan kan göras av dig själv, vårdnadshavarna eller god man/förvaltare. Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare.

Handläggaren träffar dig sedan för att utreda dina behov. Under utredningen kan utlåtande också behövas tas in från arbetsterapeuter eller annan specialist som underlag för att kunna fatta rätt beslut. LSS-handläggaren tar sedan ställning till om du har rätt till stöd enligt LSS. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut.

Beslutet är ett svar på ansökan och av beslutet ska det framgå vad du begärt och besked om vad som beslutats. Vid avslag/delvis avslag motiveras beslutet och det framgår hur behovet tillgodoses på annat sätt. Hänvisning till aktuell paragraf anges alltid.

Vad kostar det?

Såväl ansökan som insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Fakta

Följande insatser kan man få enligt LSS:

  • Rådgivning och annat personligt stöd (landstingets ansvar)
  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom för 12 år
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Boende med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  • Daglig verksamhet

Har du redan beviljade insatser kan du begära en individuell plan.

Garanti

Din ansökan handläggas så skyndsamt som det är möjligt men att göra utredningen av en ansökan om LSS kan i vissa fall ta upp till 4 månader att genomföra innan beslut kan fattas.  

Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten om du inte är nöjd.

När beslutet är fattat ska insatsen verkställas. LSS-handläggaren kommer då tillsammans med dig att hitta den bästa lösningen.

När du beviljats en eller flera LSS-insatser har du fortsatt kontakt med LSS-handläggaren. Handläggaren följer upp att allt fungerar som det är tänkt.

Om du har bestämt dig för att flytta till en annan kommun har du rätt till förhandsbesked om rätten till LSS-insatser av den mottagande kommunen.

Ansökan görs till LSS-handläggaren i den kommun som du flyttar till.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Camilla Lovén
Sidan uppdaterad den 18 mars 2019

Kontakt

Mottagningsgruppen

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 59
Fax: 0430-711 41

Mottagningen har telefontid: måndag-fredag 08.30-12.00 övrig dagtid måndag-fredag hänvisas akuta ärende till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Dokument