JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Du som vill hjälpa barn och unga

Du som vill hjälpa till

Intresserad?

Behov av familjehem, kontaktfamiljer, jourhem, kontaktpersoner och ledsagare finns hela tiden. Det behövs alltid ett antal familjer och enskilda som vågar anta utmaningen att ta emot och hjälpa till. 

Det ställs inga formella krav för att bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson eller ledsagare.  Det är viktigt att man har en stabil social situation, tid och engagemang och att man skall ha ett varmt levande intresse för barn och ungdomar.

  • Familjehem - barnet / den unge bor stadigvarande i familjen
  • Jourhem - hem som tar emot barn och ungdomar med kort varsel under en kort tid
  • Kontaktfamilj - famijen stödjer en annan familj i föräldrarskapet. Barnet är i familjen en eller flera helger i månaden och viss tid på exempelvis skollov. 
  • Kontaktperson - är en person som likt en vän stödjer en annan person
  • Stödfamilj - familj som stödjer en familj med ett funktionsnedsatt barn. Barnet är i familjen en viss tid varje månad. 
  • Ledsagare - hjälper en person att ta sig till eller från en aktivitet

Har ni tid och plats och vill engagera er? Du som är intresserad och känner att det skulle vara stimulerande att göra en insats kan kontakta socialkontoret. Våra familjehemssekreterarna har hand om våra familjehem. Se kontaktuppgifter härintill. 

Familjehem

Är du intresserad av att ta emot barn eller ungdom i ditt hem? En del barn och ungdomar kan av olika andledningar inte bo hemma hos sina föräldrar, utan måste få vård och omsorg i en annan familj.

Att vara familjehem innebär att man för en kortare eller längre tid tar emot barn eller ungdom som bor stadigvarande i familjen.

Barn och ungdomar som placeras i familjehem har olika behov, och därför kan de se olika ut. Att det finns gott om tid och att familjens sociala situation är stabil är viktigt när man är familjehem.

Gemensamt för barnen och ungdomarna är att de behöver kärleksfulla, trygga och tydliga vuxna som har värme, tålamod och förmåga att sätta gränser. Ni kan bo på landet eller i stan, bara ni har ett rum ledigt.

Familjehem behöver inte se ut på ett visst sätt. Det kan vara en familj, ett par eller en ensamstående vuxen. De barn och ungdomar som placeras har olika behov. För vissa är det bra om andra barn/ungdomar bor i familjen, för andra är det bättre om det bara finns vuxna. 

Vi brukar säga att det måste finnas ett känslomässigt överskott hos dem som arbetar med familjehemsvård. Med det menar vi att man behöver ha både empati och stort engagemang i barnet, men också i deras familj och övriga nätverk.

Livet som familjehem kan vara slitsamt, men också stimulerande och givande. Det är viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att vilja ta emot en person till i familjen.

För vem behövs familjehem?

Skälen till att barn och ungdomar placeras i familjehem är självfallet olika, men gemensamt för alla är att de behöver komma ifrån sin nuvarande miljö under en kortare eller längre tid. Att mindre barn behöver ett annat hem kan bero på att föräldrarna har missbruksproblem, är psykiskt instabila eller utvecklingsstörda. De lite äldre barnen kan förutom en instabil hemmiljö, även ha relationsproblem, koncentrationssvårigheter och skolproblem som orsak till placering i annan familj. Ungdomarna kan ha problem med eget antisocialt beteende. 

De lagar som ligger till grund för familjehemsplaceringar av barn är:

  • Socialtjänstlagen (SoL) där vårdnadshavaren eller den enskilde samtycker till placering, eller
  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som är en tvångslagstiftning.

Samarbete

Familjehemsvård handlar mycket om samarbete med andra betydelsefulla personer runt barnet. En viktig uppgift för ett familjehem är att hålla kontakten med barnets familj. Socialtjänsten har ansvaret för barn som är familjehemsplacerade och ska tillsammans med familjehemmet och barnets föräldrar planera framtiden och följa barnets utveckling.

Varje placerat barn har en ansvarig socialsekreterare, som regelbundet besöker barnet. En annan socialsekreterare ansvarar för vägledning och stöd till familjehemmet. 

Ekonomisk ersättning och avtal

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjen och socialnämnden. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi. Vi följer SKL;s riktlinjer  (Sveriges kommuner och landstings).  Ersättningarna varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Den ekonomiska ersättningen består av:

  • en omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för mat, kläder, del i bostad med mera och
  • ett arvode som är ersättningen för det uppdrag familjen utför. Arvodet beskattas.

Utredning

Innan man tar emot barn eller ungdomar måste socialförvaltningen göra en utredning för att bedöma om barnet kommer att få det stöd och den hjälp som barnet behöver.   

Vi behöver samtycke till att få utdrag ur polisregistret, socialregistret, kronofogdemyndighetens register och från försäkringskassan. Vi kontaktar de personer som ni uppger som referenter. Släktingar som är intresserade att vilja bli familjehem genomgår samma utredning på samma sätt som andra blivande familjehem.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022