JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjehem / Föräldrar till barn placerade i familjehem

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Föräldrar till barn placerade i familjehem

När bor barn i familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn och ungdomar måste bo i familjehem. Gemensamt är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och en fungerande vardag.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller bråk i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller har missbruksproblem.

Frivillig placering enligt Socialtjänstlagen SoL

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen (SoL).

Placerad enligt LVU

Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Då är det en domstol, förvaltningsrätt, kammarrätt som fattat beslut om vård.

Vid LVU placering har socialtjänsten samma befogenheter att besluta i frågor gällande ditt barn. Men i högsta möjliga mån samarbetar socialtjänsten med dig som vårdnadshavare i frågor som rör ditt barn.

 

Vad är familjehem

Ett familjehem tar hand om ett barn som en familjemedlem, för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid.

Innan ett barn placeras i en familj har socialtjänsten gjort noggranna utredningar om familjen. För att vara familjehem krävs ett beslut om att få ta emot just det barnet. Familjen måste ha de egenskaper som krävs för att hjälpa just det barnet med sina behov. Därför har inget hem något generellt godkännande.

Familjehem tar hand om barnets hela omvårdnad, i samverkan med föräldrar och socialtjänst.

Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll. Ett familjehem kan vara gift, sambo eller ensamstående. Familjehem kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Familjehem är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum. Socialtjänsten har täta kontakter med såväl barnet som familjehemmet. Socialtjänsten ger stöd och utbildning till familjehemmen. Barnet får en särskild socialsekreterare, en barnsekreterare, som träffar barnet enskilt. För att försäkra oss om att barnet har det bra.

Barnen kan placeras i familjehem när de är mellan 0 och 18 år. Barnet eller rättare ungdomen kan vara placerade fram till 21 år, om behov finns. Familjehemmets uppgift är förutom att ta hand om barnet också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst.

Målet är nästan alltid att barn ska återförenas med sin egen familj.

Vi samarbetar för barnets bästa

Att ha ett barn som inte bor tillsammans med dig ställer stora krav på samarbete mellan dig och socialtjänsten, familjehemsföräldrarna. För att ditt barn ska få den vård och omsorg som han eller hon behöver är det viktigt att ni gemensamt kan komma fram till lösningar som är bäst för ditt barn, både på kort och på lång sikt. Barnets bästa är det vägledande.

Ditt ansvar som förälder

Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn. Det innebär att du till exempel har rätt att få information om hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs. Om du anser att något är fel har du rätt att få din uppfattning antecknad. Om ditt barn är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden över bestämmanderätten för ditt barn och kan bestämma till exempel om umgänge eller om hälso- och sjukvård som ditt barn kan behöva.

Familjehemmets ansvar

Den dagliga omsorgen svarar familjehemsföräldrarna för. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet.

Socialtjänstens ansvar

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att ditt barn får den vård och omsorg som han eller hon behöver. Socialtjänsten följer också upp förhållandena i familjehemmet och håller regelbundet kontakten med ditt barn.

Barnsekreterarens ansvar

Barnsekreterare är den handläggare du och ditt barn har kontakt med under placeringstiden. Det är den ansvariga barnsekreteraren som har ansvar för ditt barns vård utanför det egna hemmet.

Det sker uppföljningar under placeringstiden genom hembesök, enskilda samtal med barnet, samtal med föräldrar, familjehem, sjukvård och skola. Den information som inhämtas dokumenteras och sparas i ditt barns akt på socialtjänsten. En gång var sjätte månad delges socialnämnden information om barnet och dess utveckling.

Familjehemssekreterarens ansvar

Familjehemssekreterare är ansvarig handläggare för familjehemmet och har kontinuerlig kontakt med familjehemmet. De utreder, utbildar och ger stöd till familjehemmet. Familjehemssekreterare deltar även vid gemensamma uppföljningar och samarbetar nära barnsekreteraren.

Eget stöd till föräldrar

Det är viktigt att du som förälder söker och tar emot den hjälp och stöd som erbjuds. Under den tid som barnet är placerat ska du arbeta med din föräldraförmåga. Målet är oftast att barnet ska flytta hem igen.

Är du osäker på vilken hjälp du eller din familj behöver, är du välkommen att kontakta mottagningsenheten eller barnsekreterare, för att få rådgivning och vägledning eller för att göra en ansökan om stöd och hjälp.

Behöver du stöd i din roll som förälder? Då erbjuder kommunen föräldrastöd i form av olika föräldraskapskurser, se Föräldrar emellan.

Du/ni kan få individuella råd och stödsamtal, med fokus på ert föräldraskap. Du kan vända dig till familjeenheten.

All öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten är kostnadsfri.

Avgifter och ersättningar

När barnet flyttar till familjehemmet meddelar barnsekreteraren Försäkringskassan att barnbidraget skall utbetalas till familjehemmet under tiden barnet bor där. Eventuellt underhållsstöd upphör att utbetalas.

Du/ni måste själva ansvara för att nya uppgifter för bostadsbidraget kommer till Försäkringskassan.

Om barnet är i åldern mellan 0 –18 och bor i familjehem måste du/ni bidra till kostnaderna för barnet. Den summan är beroende av din ekonomi och dina förhållanden i övrigt och betalas till kommunen. Högsta beloppet motsvarar maxbeloppet på underhållsstödet. Detta gäller båda föräldrarna. När du fått beskedet om vilken summa du skall betala kan du begära jämkning om du tänker att beloppet är oskäligt.

Umgänge mellan dig och ditt barn

Relationen mellan dig och ditt barn är viktigt. Umgänget mellan er kan se mycket olika ut beroende på anledning till placeringen. Det är viktigt för ditt barn att kontakten mellan er kan hållas på ett för barnet så bra sätt som möjligt. Umgänget regleras i en uppgjord umgängesplan tillsammans med barnsekreterare där barnets behov i första hand tas i beaktan. Ett barn som bor i familjehem har rätt till att hålla kontakt med sina föräldrar och andra släktingar. Familjehemsföräldrarna ska göra vad de kan för att hjälpa barn och föräldrar ha en nära kontakt. Familjehemsföräldrarna får veta hur ofta ni ska ha kontakt med varandra och på vilket sätt av den socialsekreterare som har placerat ditt barn i familjehemmet.

Vad som är bäst för ditt barn ska vara vägledande för hur ni ska ha kontakt med varandra. Om ditt barn är placerat i familjehem med ditt samtycke har du rätt att vara delaktig i hur er kontakt ska se ut, men om ditt barn är placerat med tvång (LVU) har du inte samma möjlighet.

När kan ditt barn flytta hem igen?

När din situation är så bra att du klarar av att ta hand om ditt barn igen är det dags att börja planera för en hemflyttning.

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

En hemflyttning behöver planeras noggrant och utifrån barnets bästa. Ditt barn har under vistelsen i familjehemmet kanske fäst sig vid sin andra familj, fått nya kompisar och vant sig vid en ny skola. Det tar tid för ditt barn att vänja sig vid att åter flytta samtidigt som det kanske längtar efter att få flytta hem igen. Det är därför viktigt att hemflyttningen får ta lite tid och att ditt barn ges möjlighet att behålla sina nya kontakter så länge ditt barn har önskemål om detta och det är bra för ditt barn. Barnsekreteraren gör gemensamt med barnet, dig, familjehemmet och andra inblandade (t.ex. skolan) en planering för hur hemflytten bäst kan ske. Många barn flyttar hem igen, men inte alla.

Det kan vara hjälp med att återskapa vardagsrutiner, men även att skapa nya förhållningssätt. Avsikten är att behålla och understödja den utveckling och de förändringar, som skett med ditt barn under placeringstiden.

Vårdnadsöverflytt

Om ditt barn har bott i samma familjehemmet i tre år och det inte finns planering för att barnet skall flytta hem ska socialtjänsten överväga om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet. Om detta skulle ske har du fortfarande rätt att regelbundet träffa ditt barn. LÄNK----

Om du inte är nöjd

I första hand ska du prata med barnsekreterare. Om du inte får tag i honom eller henne kan du fråga efter dennes chef.

Du har också möjlighet att vända dig till IVO med dina synpunkter. Myndigheten har så kallad tillsyn över socialtjänsten, vilket betyder att den ska kontrollera att brister och dåliga förhållanden rättas till. Men IVO kan inte ändra ett beslut som fattats av en socialnämnd eller domstol. Länk till IVO.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 25 augusti 2021