JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjerätten / Vårdnad

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Vårdnad

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar, till skillnad från vård, som syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Faktisk vård är den som utövas av den förälder som barnet är hos, oberoende av om den personen har vårdnaden eller inte.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt ovan blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna är vårdnadshavare. Detta oberoende av om föräldrarna bor ihop eller inte.

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds har de gemensam vårdnad.

Om barnet är folkbokfört i Sverige kan föräldrarna få gemensam vårdnad genom registrering hos Skatteverket efter att båda föräldrarna anmälan av dem båda

  1. till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap eller
  2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare.

Ensam vårdnad

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är modern ensam vårdnadshavare. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vårdnad om barn efter att föräldrar separerat

Även efter en skilsmässa mellan föräldrarna står barnet under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses. Har sammanboende ogifta föräldrar haft gemensam vårdnad så har de fortfarande gemensam vårdnad om de flyttar isär.

Avtal om vårdnad om barn

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska ha vårdnaden om barnet. Avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, ska socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Om föräldrarna är oense om vårdnaden om barnet ska vara gemensam

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.

Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023