Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Allmänt om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Du vänder dig till socialtjänsten i den kommun där du bor för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är sista skyddsnätet när alla dina andra alternativ är uttömda.

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen om du inte kan få ditt och din familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt. Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat. Det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är att ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig lösning och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis. Ansökan görs för kommande månad.

När du får ekonomiskt bistånd är du skyldig att tala om för oss när du får inkomster, flyttar eller din familjesituation förändras.

Ansökan första gången

Om du inte har ett pågående ärende på Enheten för ekonomiskt bistånd ska du ta första kontakten genom att ringa till mottagningsgruppen som gör en förhandsbedömning, enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du kommer att bokas för ett nybesök med en socialsekreterare där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar. Din eventuella rätt till ekonomiskt bistånd kommer att utredas. I dialog med socialsekreteraren utformas, beroende på din livssituation, en individuell planering som du måste följa för att vara berättigat ekonomiskt bistånd.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd är det viktigt att du har sökt alla bidrag och ersättningar du kan ha rätt till, exempelvis sjukpenning, A-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag eller barnbidrag.

Kontakta mottagningsgruppen per telefon om och hur du ska gå vidare med ansökan. 

Handläggning

Efter ansökan gör vi en utredning tillsammans med dig. Du får redovisa dina utgifter, inkomster och tillgångar. Alla uppgifter måste styrkas med underlag, såsom lönebesked, kvitton, fakturor m.m. Din ansökan handläggs skyndsamt. Det är viktigt att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att alla handlingar som behövs lämnas in.

Om ansökan inte är komplett kommer handläggaren att begära kompletterande uppgifter från dig, därmed tar det längre tid att få beslut.

Individuell prövning

En individuell prövning görs alltid. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

  • Om du är arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbeten du kan klara av.
  • Om du är sjuk behöver du lämna ett aktuellt läkarintyg som styrker att du inte kan arbeta.
  • Om du har en sambo eller är gift, är ni försörjningspliktiga i förhållande till varandra.
  • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är din förälder/ dina föräldrar skyldig att försörja dig.
  • Om du studerar ska du söka att söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.
  • Har du andra tillgångar; fastighet, bostadsrätt, besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska dessa användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Beslut

När du gör en ansökan om ekonomiskt bistånd har du alltid rätt att få ett beslut. Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Får du helt eller delvis avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd får du ett skriftligt beslut med motivering till beslutet. Om du inte är nöjd med socialtjänstens beslut har du rätt att överklaga. Det gäller också om du fått delvis avslag. Du har också rätt att få en motivering till beslutet.

Överklaga

Om du är missnöjd med beslutet ska du överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet.

Tillsammans med beslutet får du information om hur du kan överklaga. Du kan få hjälp av din socialsekreterare att skriva ett överklagande.

Ett överklagande som inte ändras sänder Enheten för ekonomiskt bistånd vidare till förvaltningsrätten i Göteborg som prövar vad som är ett lämpligt beslut i ärendet.

Socialregister

Alla som får ekonomiskt bistånd registreras i ett dataregister, kallad socialregistret. I socialregistret finns uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd, uppgift om familjemedlemmar, dina inkomster och utgifter samt vilket försörjningsstöd som beviljats och utbetalats. Socialsekreteraren gör anteckningar i din personakt så länge du får ekonomiskt bistånd. Anteckningarna har du rätt att begära ut. Fem år efter sista utbetalningen av biståndet gallras handlingarna bort ur registret med undantag för de handlingar som behövs för forskningsändamål (enligt 12 kap. 2–4 §§ socialtjänstlagen).

Tystnadsplikt

Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Samtlig personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Det innebär att vi inte lämnar ut några uppgifter om dig till utomstående personer eller annan myndighet utan ditt samtycke.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 20 mars 2019

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd
Växel: 0430-150 00
Besöksadress: Lantmannagatan 3
312 80 Laholm

Vill ni komma i kontakt med er socialsekreterare, finns de nåbara på telefon alla vardagar kl. 08.30-09.30 (förutom tisdagar)

Receptionens öppetider: 
måndag kl. 10-12, 13-16
tisdag kl. 10-12, 13-16
onsdag kl. 10-12, eftermiddag stängt
torsdag kl. 10-12, 13-16
fredag kl. 10-12, 13-15

Receptionens sommaröppettider juni-september

Under juni-september har vi ändrade öppettider.
Öppet alla dagar kl 10-12, 13-15 utom onsdagar
Onsdagar öppet kl 10-12 men stängt på eftermiddagen.

 

Mottagningsgruppen

Enheten för ekonomiskt bistånd
Växel: 0430-150 00

Mottagningen har telefontid: måndag -  fredag kl. 8.30-9.30 (förutom tisdagar)

Enhetschef

Inger Jönsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 97
Fax: 0430-167 31

Dokument

Länk