JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Barns rättigheter

Barns rättigheter

Som barn har du rätt att växa upp i trygghet. Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Du har rätt att tycka och tänka fritt. Alla vuxna som arbetar med barn är skyldiga att lyssna på dig och låta dig vara delaktig i beslut som rör dig. I lagens mening räknas varje person under 18 år som barn.

Sverige är ett av många länder som anslutit sig till FN:s barnkonvention. Denna slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen, som består av 54 artiklar, sätter normer för bland annat barns hälsa, utbildning, social trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid.  Den tar också upp varje barns rätt till ett eget språk, namn, kultur och identitet.

Fyra huvudprinciper

FN:s kommitté för barns rättigheter har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara vägledande i tolkningen av artiklarna. Men det innebär inte att de är viktigare än andra. Samtliga artiklar är en del av en helhet.

Huvudprinciperna är:

 • Artikel två: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  Du ska inte behandlas olika eller annorlunda beroende på om du till exempel är tjej eller kille, från ett visst land, religiös eller inte religiös, homosexuell, bisexuell, heterosexuell, transperson eller har någon funktionsnedsättning. Alla barn och unga har samma rättigheter och är lika mycket värda. Barn får inte heller bli diskriminerade jämfört med vuxna.
 • Artikel tre: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid beslut och åtgärder som rör dem.
  Det betyder att ditt bästa alltid vara utgångspunkten när beslut fattas som rör dig.
 • Artikel sex: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
  Som barn har du rätt till ett bra liv och att få utvecklas till en trygg person.
 • Artikel tolv: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det.
  Du har rätt att bli tagen på allvar och att vuxna måste lyssna på dig. Du ska ha möjlighet att vara med och påverka i frågor som rör dig, utifrån din ålder och mognad.

I barnkonventionen understryks också att du som barn har rätt att gå i skolan, att leka, vila och vara ledig, att vara tillsammans med dina föräldrar och - om det är möjligt - att få träffa båda dina föräldrar även om de har separerat. Som barn ska du skyddas från våld och att tvingas göra saker mot din vilja.

Vårdnadshavare

I Sverige har man en vårdnadshavare till dess att man fyllt 18 år. Oftast är det ens föräldrar, det kan vara båda eller en av dem. Som vårdnadshavare har man ansvar för dej som barn och skyldighet att se till att du får dina behov tillgodosedda, att du har de saker du behöver för att leva och att du får möjlighet till en god utveckling och framtid. Ibland behöver en vårdnadshavare bestämma över saker som du kanske inte vill, om det är för ditt bästa.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FNs konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.

Barnombudsmannen ska utbilda och informera om barnkonventionen och kontrollera hur till exempel kommuner och myndigheter följer den. Barnombudsmannen lämnar också förslag till regeringen på hur svenska lagar kan ändras så att barnkonventionen följs bättre i Sverige.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022