JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting / Mottagning nyanlända / Ordförklaringar

Ordförklaringar

Vet du skillnaden mellan ankomstboende, anläggningsboende och eget boende? Här listar vi några vanliga ord och begrepp som handlar om flyktingmottagning och asylsökande. Hittar du inte ordet du söker finns det fler ordförklaringar på Migrationsverkets hemsida.

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden på att beslut ska fattas om uppehållstillstånd eller avvisning.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende, EBO

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Etablering

Regering och riksdag har beslutat om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Personer med flyktingbakgrund i arbetsför ålder (20-64 år) samt ensamkommande ungdomar i åldern 18-19 år kan delta i etableringen. Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda inträdet i arbets- och samhällslivet, ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Flykting

Att värna om möjligheten för flyende människor att söka en fristad i Sverige är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Människor som söker skydd här är välkomna i enlighet med de konventioner som Sverige anslutit sig till och med vår egen lagstiftning. Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

Även om du inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan du ändå ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Du är enligt lagen skyddsbehövande om du löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Du är också skyddsbehövande om du behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till ditt hemland på grund av miljökatastrof.

LMA-kort

En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera. Utfärdas av Migrationsverket.

Nyanländ person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

Sfi

Svenska för invandrare

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Charlotte Eklind Tagesson
Sidan uppdaterad den 1 februari 2017