JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Skolornas utflyktsmål / Ämnesområden / Natur / Naturreservat

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Naturreservat

Vad är ett naturreservat?

Generella regler för naturreservat

Det finns speciella anvisningar för varje reservat. Dessa hittar du på länsstyrelsens sida.

Naturreservat i Laholms kommun

Det finns för närvarande 24 st naturreservat spridda runt kommunen.

Bjärsåkra, Bölinge naturreservat på 44 ha är ett fint exempel på den naturtyp som dominerar de inre, östra delarna av Hallandsås. Ett kuperat skogslandskap med mycket bok och ek omväxlat med öppna hedmarker com uppkommit genom svedjebruk och betesgång i äldre tider. Det är ett ypperligt strövområde med småvägar och stigar och två utsiktspunkter med utblick över landskapet.

Blåalt ligger öster om Veinge på väg mot Mästocka. Naturreservatet domineras av ek- och bokskogar med en lång skoglig kontinuitet. Skogarna är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Blåalt är klassat som område av riksintresse för naturvård.

Bollaltebygget legger öster om vägen mellan Knäred och Mästocka.

Bölarp på 0,6 ha ligger omedelbart söder om Vessingeån. Här finns ett bestånd av den sällsynta nålginsten på gammal ljunghedsmark. Växtplatsen har förlkarats som naturminne.

Ekered, Hasslöv, ligger i det inre av Hallandsås på en höjd av nära 200 m ö h med en riklig förekomst av den vackra sk "smörbollen". Här växer också bland mängder av Jungfru Marie nycklar kärrknipprot. Växtplatsen är fridlyst och avsedd som naturreservat. Ekered var en by med 5 gårdar och 3 torp, som funnits i minst 600 år och som försvann i mitten på 1900-talet. Husgrunder finns kvar där gårdarna låg.

Göstorps skog är ett urskogsområde med orörd prägel på ca 180 ha. Norra delen består av hedartad ädellövskog med ek och i söder finns länets största sluttande kärr. Här finns skogsbevuxna ändmoränryggar tvärs över den sluttande marken som hindrar vattenavrinning och kärr bildas mellan höjderna. I Göstorps skog finns livsrum för växter och djur som missgynnas i kulturskogen.

Hollandsbjär är en 8 ha öppen, halländsk, gammal gräshed med enstaka enar som hålls öppen genom bete. Här finns rika bestånd av nål- och hårginst och backsippa.

Hökafältet ligger utmed Laholmsbukten omedelbart söder om Lagans mynning. Kronoparken Snapparp ligger på vattendragets norra sida. Dessa bildar tillsammans ett sanddynsreservat som är ca 400 ha stort. Mot väster begränsas reservatet av en vacker sandstrand med en smal rand dyner och innanför består vegetationen av kärr och fuktigt vaxande hedar samt tallplanterad hed längre in. Ett mycket vackert område. Det finns även slingor vid Hökafältet i längderna 2,5 km, 4 km eller 6 km. På 2,5 km slingan finns elljusspår som är tänt varje kväll. Det finns även tillgång till dusch och bastu efteråt vissa kvällar, om man på sommaren inte väljer att ta ett bad i havet. Mellbystrandsskolan tipsar om arbete i Hökaskogen.

Ingvarsbygget är ett naturreservat som ligger utanför Hishult. Fastigheten på tolv hektar består av en gård, ett åldrigt odlingslandskap, ängsmark samt både gles och tät skog. Den siste ägaren, Hilbert Karlsson, som avled 1989, följde sin mors önskan, nämligen att förändra så lite som möjligt på gården. Mangårdsbyggnaden ser ut på samma sått idag som när den uppfördes 1913 och är mycket välbevarad.

Klinta hallar ligger uppe på Hallandsås, söder om Våxtorp i syd- och östvända sluttningar. I reservatets östra kant finns bergbranter med knotiga bokar, enstaka almar och ett stort inslag av döda träd. Reservatets övriga delar består av reslig och rakstammig bokskog.

Matkroksmossen är ett alldeles nybildat naturreservat. Det ska få skötselplan och göras mer tillgängligt för besökare. Naturreservatet Matkroksmossen är ett 83 hektar stort område på Hallandsåsens platå vid gränsen mot Skåne. Reservatet är mycket varierat och hyser många olika naturtyper och miljöer. Det består av tre ungefär lika stora delar: sumpskog/myrmark, bokskog samt planterad gran. Bokskogen består av träd som bedöms vara upp till 150 år gamla. 131 träd klassas som särskilt skyddsvärda.Reservatet rymmer både grova ädellövträd och mindre bokar som lockar många sällsynta och hotade arter. Elva rödlistade arter och minst tre regionalt intressanta arter har rapporterats, säger naturvårdshandläggare Marie Tönnberg. De flesta arterna är lavar och mossor, men också de mest hotade arterna — flodkräfta och ål — finns i reservatets vattendrag. I området återfinns även den kulturhistoriskt intressanta så kallade Snapphanegrytan.

Mästocka ljunghed är en kvarleva av de vidsträckta hedområden som i äldre tider täckte stora delar av Halland. Enligt gammal sed har man omväxlande bete och ljungbränning. Här växer Hallands landskapsblomma ginsten som en gyllene matta över heden. Ljungens blomningstid är en ljuvlig tid för besökande. boskap av rasen Highland Cattle strövar fritt omdring på ljungreservatet. Området är ca 70 ha stort. Björsjön som ligger intill är en bra badplats. Du kan ladda hem en Pdf-fil med beskrivning från Veingeskolans studiebesök här.

Osbecks bokskogar heter det stora naturreservat som nyligen bildats och som omfattar hela Hallandsås nordsluttning från länsgränsen i Ö Karup till Hasslöv.

Oxhult är ett alldeles nybildat naturreservat. Det ska få skötselplan och göras mer tillgängligt för besökare. Oxhult är ett 15 hektar stort skogsområde beläget i en höglänt skogstrakt inom Laholms kommun, strax söder om Smedjeån. Området domineras av ädellövskog med bok och ek, men området är omväxlande och här finns även inslag av mindre sump- och blandskogar med al, tall och björk. Minst tolv rödlistade arter har hittats inom reservatet. Majoriteten av dessa är lavar. Kartor visar att området varit lövskogsklätt minst från år 1650 och framåt, vilket kan förklara förekomsten av bland annat hotade bokskogsarter.

Pennebo ligger uppe på Hallandsås söder om Hasslöv. I markerna kring Pennebo går det att uppleva historiens vingslag. Än idag finns spår efter hur man tidigare brukat markerna vid Pennebo. Ängar och betesmarker har idag ersatts av värdefull, variationsrik skog. Vid en vandring i reservatet kan jämförelser mellan då och nu ge nya perspektiv på naturens mångfald.

Rönnö ligger nordost om Knäred, selvis i kronobergs län. Naturreservatet är ett mycket värdefull mosaikartat område som består av orörd myr och naturskog. Naturen är präglad av den höga nederbörden – här samsas smala kärrstråk med stora öppna mossar, sumpig tallskog med ädellövskogar av bok och ek och längs med rinnande vatten ligger gamla slåtterkärr (så kallade mader). Mångfalden av olika myr- och skogshabitat gynnar djur- och växtlivet och i reservatet kan man stöta på såväl tjäder, orre, skogsduva som rödlistade mossor, lavar och svampar.

Skummeslövs norra och Skummeslövs södra sanddynsreservat ligger vid Laholmsbuktens södra del och består av två delar, en längst i söder gränsande till Hemmeslövsstrand, samt en intill ortens norra del gränsande till Mellbystrand. Båda områdena är gamla flygsandsfält, nu i huvudsak skogsbevuxna. Tillsammans är områdena ca 111 ha. Skogen består mest av tall och bergtall med inslag av lövskog. Här finns ett par slingor i lätt kuperad terräng. Slingorna ligger i anslutning till Skummeslövs tennisbanor.

Svarvareskogen utgör, tillsammans med Skummeslövs sanddynsreservat, en del av det forna Skummeslövs flygsandfält. Området är ett populärt friluftsområde med flera markerade strövstigar.

Såghuslund

Söderskogen ligger svårtillgängligt mellan Veinge och Simlångsdalen vid kommungränsen mellan Laholm och Halmstad. Söderskogen ligger i en kullig terräng i övergångslandskapet mellan kustslätten och sydsvenska höglandet. Här växer äldre ekskog av intressant karaktär, så kallad "krattekskog".

Tjuvhultskärret ligger uppe på Hallandsås söder om Hasslöv. Tjuvhultskärret erbjuder sommartid en fantastisk blomsterprakt. Till skillnad från större delen av Hallandsåsen innehåller marken vid Tjuvhult höga halter av kalk som förts hit av inlandsisen. Kalken samt långvarig hävd bidrar till att Tjuvhultskärret idag är ett av länets artrikaste slåtterkärr.

Tjärby sanddynsreservat är ett gammalt flygsandsfält. Klitterna som kan vara mer än 10 m över omgivningen, är numera klädda med välskött tallskog. Dessa sanddyner sägs ha bildats för ca 6500 år sedan, så havet stod 12 m högre än nu. Ett mycket intressant område.

Vallåsen ligger på Hallandsås nordsluttning söder om Våxtorp. Vallåsen har varit skyddat som domänreservat sedan 1946 men omfördes till naturreservat 1996. Här växer gammal bokskog med inslag av drygt 200 år gamla träd.

Vindrarp

Vännet ligger ca 500 m nordost om Göstorps skog och domineras av bokskog och lövblandad barrskog. Det är ett långsträckt område som sträcker sig över fem höjder med en maximal höjdskillnad på knappt 30 meter. Delar av skogen i området har lång kontinuitet och här har hittats en rad rödlistade arter. Merparten av skogen bedöms vara minst 100 år gammal.

Västralt. På Lagans nordsluttning strax sydväst om Knäred brer Västralts ädellövskogar ut sig. Längst i öster där terrängen är som brantast sträcker sig högresta bokar mot skyn.

Åstarpe mosse. Högt uppe på Hallandsåsen breder den vidsträckta våtmarken Åstarpe mosse ut sig. Mossen har ett rikt växt- och djurliv och är ett av landets mest värdefulla våtmarksområden.

Övragård ligger längs vägen mellan Veinge och Bäckamot. I naturreservatet finns mycket att upptäcka! Här finns en av landets få växtplatser för den akut hotade arten nålginst och spännande spår från istiden.Läs mer!

Här kommer tips om vad man kan göra vid utflykter till naturreservaten.

Naturminnen

 • En ekallé - Prästgården 1:1, Hasslöv 3:2
 • En vinterek - Gosterbygget 1:35 (1:24)
 • En ek - Åmot 1:77
 • Fem ekar - Vråkärr 1:20
 • En ca 200 år gammal ek - Mellby 8:43
 • Två bokar - Vindrarp 1:2
 • Mosippa - Krogshult 1:31
 • En ek - Tommared 1:2

Fridlysta växter i Halland

Fridlysning innebär förbud att plocka eller skada arterna där de växer vilt.

 • Samtliga orkidéer (fam. Orchidaceae)
 • Tagginst (Genista germanica)
 • Nålginst (Genista anglia)
 • Blåsippa (Ranunculaceae hepatica)
 • Backsippa (Anemone pulsatilla)
 • Mosippa (Anemone vernalis)
 • Fältsippa (Anemone pratensis)
 • Gullviva (Primula veris)
 • Praktnejlika (Dianthus superbus)
 • Kransrams (Polygonatum verticillatum)
 • Bohusfetknopp (SEdum anglicum)
 • Strandvallmo (Glaucium flavum)
 • Martorn (Eryngium maritimum)
 • Idegran (Taxux baccata)
 • Hjorttunga (Asplenium scolopendrium)
 • Glansbräken (Asplenium adiantum-nigrum)
 • Marrisp (Limonium vulgare var. hallandicum)
 • Hedblomster (Helichrysum arenarium)
 • Hedjohannesört (Hypericum pulchrum)
 • Cypresslummer (Lycopodium complanatum ssp chamaecyparissus)
 • Liljekonvalj (Convallaria majalis) Förbud att gräva upp och plocka för försäljning

Hallands värdefullaste myrar ska skyddas

Myrskyddsplan för Sverige redovisar de av landets mest värdefulla myrar som ännu inte har något långsiktigt skydd. Totalt handlar det om 381 myrar som ska skyddas de närmaste åren.

För Hallands del ingår 20 områden i planen, varav 16 områden saknar långsiktigt skydd till sin helhet. De fyra skyddade områdena är naturreservat med Natura 2000-status i tre fall. Nio av de 16 ännu ej helt skyddade områdena ingår delvis i Natura2000-nätverket. Två av dessa områden berörs dessutom av naturreservat till en del.

Skydd av halländska myrar

Myrskyddsplanen presenterar de myrmarker som Länsstyrelsen skall prioritera i sitt arbete med att skydda fler områden långsiktigt (se förteckning längst ner på sidan). Med långsiktigt skydd menas vanligen formellt skydd såsom bildning av naturreservat. Även andra skyddsformer kan dock komma att användas, t ex naturvårdsavtal eller biotopskyddsområde. I en del områden, eller delar av områden, kan gällande lagstiftning i vissa fall anses utgöra ett tillräckligt skydd.

Myrskyddsobjekt som ingår i reviderad Myrskyddsplan för Sverige, helt eller delvis belägna i Hallands län

Laholms kommun

 • Kolkamossen
 • Matkroksmossen och Djurholmamossen (Laholm/Ängelholm)
 • Rönnömossekomplexet (Laholm/Ljungby/Markaryd)
 • Smedjeån
 • Svinamadsbäcken

Redan skyddade genom naturreservat är

 • Kloömossen
 • Mogölsmyren
 • Vapnö mosse
 • Åstarpe mosse
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rose-Marie Gustavsson
Sidan uppdaterad den 27 mars 2012