JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Föreningsinformation / Bidrag till föreningar

Bidrag till föreningar

Extra övrigt bidrag för energisparande investeringar

Går att söka 23 november - 11 december. Ansökan gör ni här http://247.laholm.se/bidrag/ . Läs igenom riktlinjerna nedan. För frågor kontakta föreningsutvecklare Mattias Persson, 070 - 206 98 96, mattias.persson@laholm.se 

Allmänt
Kultur-och utvecklingsnämnden avsätter under resterande del av 2022 500 000 kronor i ett extra övrigt bidrag. Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna i Laholms kommuns författningssamling 7.8 kan söka bidraget.

Prioriteringsgrunder
• Bidrag får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen och energikostnader i föreningen. Åtgärder ska göras för att minska energianvändningen på befintliga anläggningar.
• Projekten ska ha en naturlig samhällsnytta.
• Föreningar som bedriver barn-och ungdomsverksamhet prioriteras bland ansökningarna.
• Föreningar som delfinansierar sina projekt med egna medel och/eller medel från andra bidragsgivare prioriteras bland inkomna ansökningar.
• Projekt med en tydlig långsiktighet prioriteras.

Särskilda villkor
För att beviljas bidrag ska föreningen äga eller ha ett driftansvar för anläggningen som ansöker avser. Med driftansvar menas att föreningen själva ska ha ett ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska den ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för anläggningen.

Bidrag beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats. Projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade beviljas inte stöd.

Verksamhet som kommer barn- och ungdomar till nytta prioriteras bland inkomna ansökningar. Som underlag används antalet redovisade sammankomster under 2022. Föreningar som inte redovisar sammankomster måste i ansökan redovisa hur anläggningen används av barn- och ungdomar.

Föreningen ska ha genomfört sitt projekt senast 30 juni 2024. Förening kan bli återbetalningsskyldig (enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8 § 13).

Ansökan och beslut
Ansökan görs under perioden 23 november – 11 december. I ansökan ska följande finnas med:
- Totalkostnad för projektet.
- Offert eller annat underlag som styrker ansökningsbeloppet.
- En beskrivning och beräkning över hur mycket man som förening tror sig kunna spara med investeringen.
- Eventuella bidrag från andra bidragsgivare samt andel egen finansiering.
- Tidplan för projektet.

När det gäller övriga finansiärer räcker det med någon form av förhandsbesked. Beslut om bidrag delegerar kultur- och utvecklingsnämnden till enhetschef Fritid. Bidraget betalas ut i förskott senast 31 december 2022. Senast en månad efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in till nämnden.

I händelse av att totalkostnaden för projektet blir mindre än vad som uppgivits och det utbetalade bidraget inte tas i anspråk fullt ut ska överskjutande del återbetalas till Laholms kommun.

 

Ansökningsportalen för föreningsbidrag öppnar i januari 2023!

http://247.laholm.se/bidrag/ 

Den här omgången mottages endast ansökningar via webben. Läs noga igenom bestämmelserna och informationen nedan innan ni skickar in er ansökan. Kontakta föreningsutvecklaren om ni saknar inloggningsuppgifter till portalen.

Nästa viktiga datum att hålla reda på är 25 februari, sista dag att ansöka om aktivitetsbidrag, lokalbidrag, utbildningsbidrag och övrigt bidrag.

Samlingslokaler som omfattas av bidrag till allmänna samlingslokaler har sista ansökningsdag för detta 31 augusti.

Följande samlingslokaler i kommunen omfattas av bidragsgivningen 2022: Blankeredsgården, Genevads Folkets Hus, Våxtorps Godtemplaregård, Hasslövs Bygdegård, Hökagården, Knäreds Bygdegård, Lagagården, Mestocka Nya Bygdegård, Skoskumsgården, Solbackens Bygdegård, Våxtorps Bygdegård, Ysby Bygdegård samt Ålstorps Bygdegård.

Tänk på att ni måste ha skickat in era årliga föreningsuppgifter och laddat upp handlingar på https://247.laholm.se/forening/ för att ni ska kunna ansöka om bidrag. Skicka ett mejl till mig om ni saknar inloggningsuppgifter så ordnar jag detta. Ni har samma inloggningsuppgifter till katalogen som till bidragsansökan.

Ansök om bidrag HÄR

 

Bestämmelser om bidrag

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara en godkänd bidragsberättigad förening och uppfylla ett antal krav enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8. Se länk under rubriken "Dokument" på denna sida.

Föreningen måste därefter årligen efter varje årsmöte lämna in föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Uppgifterna lämnas in via https://247.laholm.se/forening/. Kontakta föreningsutvecklaren för hjälp med registrering. 

Bidrag till ideella föreningar

Kultur- och utvecklingsnämnden vill i första hand gynna föreningslivet med kontanta bidrag till:

 • barn och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriteradegrupper  med säte i Laholms kommun och som bedriver verksamhet inom kommunen
 • föreningar med allmän samlingslokal i Laholms kommun som har till ändamål att äga och upplåta allmän samlingslokal

Olika föreningsbidrag

Till bidragsberättigade föreningar, det vill säga föreningar som är registrerade och godkända av kultur- och utvecklingsnämnden, lämnas bidrag enligt nedan:

Aktivitetsbidrag 

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet för prioriterade grupper.

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet för prioriterade grupper.

För att underlätta i ansökan om aktivitetsbidrag har vi öppnat en portal i vårt befintliga system 247.laholm.se. I er ansökan fyller ni i precis samma uppgifter som ni gjort via pappersblankett samt bifogar en närvarorapport.

Ni som redan är ansluta till ApN och som registrerar närvaro via Idrott Online, Svenska Lag eller liknande kan fortsätta att skicka ansökan via detta forum. Detta för att ni fortsatt ska kunna överföra data på ett enkelt sätt.

Länk till ApN: https://aktivitetskort.se/ Välj Laholms kommun i scrolllistan.

Bidrag lämnas till föreningar med verksamhet för åldersgruppen 7 - 25 år och/eller verksamhet av Kultur- och utvecklingsnämnden utsedd prioriterad grupp. Under 2021-2022 har Kultur-och utvecklingsnämnden utsett personer med funktionsvariation som en prioriteradgrupp. 

Bidrag lämnas per deltagare för aktiviteter med minst tre deltagare i åldern 7 – 25 år utöver ledare. Ledare i åldrarna 13 - 25 år är också bidragsberättigade. För deltagare och ledare inom verksamhet för de prioriterade grupperna finns ingen övre åldersgräns.

Bidragsbeloppen fastställs årligen enligt följande beräkningsmall: För den prioriterade gruppen lämnas ett högre bidrag än för åldersgruppen 13-18 år, 7-12 år och 19-25 år. Till åldersgruppen 13-18 år lämnas ett högre bidrag än till grupperna 7-12 år och 19-25 år men lägre än till den prioriterade gruppen. Beräkningsgrunden är 1 för 7-12 år och 19-25 år, 1,5 för 13-18 år och 2 till prioriterade grupper.

Redovisning av aktiviteter

Verksamheten skall redovisas två gånger/år. För perioden 1 januari – 30 juni inlämnas ansökan om bidrag senast 25 augusti och för perioden 1 juli – 31 december senast 25 februari varje år.

Lokalbidrag

A. Lokalbidrag – kommunägd lokal/anläggning

Kommunala lokaler, som hyrs ut vid enstaka tillfällen eller per säsong, såsom gymnastik- och idrottshallar, samlings- och fritidslokaler upplåtes med subventionerad hyra. Förening faktureras enligt särskild taxa och denna hyreskostnaden är inte berättigad till lokalbidrag "B".

B. Lokalbidrag – årsförhyrd lokal/anläggning

Till godkänd årsförhyrd eller annan stadigvarande förhyrning av lokal eller anläggning lämnas bidrag med högst 50 procent av hyreskostnaden inklusive värme, dock maximalt ett prisbasbelopp (48 300 kronor).
Eventuella hyresintäkter (andra hand) skall redovisas och frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.

C. Lokalbidrag – föreningsägd lokal/anläggning eller kommunal lokal/anläggning (med nyttjanderätt eller liknande)

Till godkänd föreningsägd lokal och anläggning lämnas bidrag med högst 50 procent av faktiska driftskostnader, dock maximalt två prisbasbelopp (2x48 300 kronor).
Föreningens hyresintäkter och/eller andra intäkter för lokalens/anläggningens nyttjande skall redovisas vid ansökningstillfället varvid 50 procent av intäkterna skall frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.

Bestämmelsen är även tillämplig för kommunala lokaler och anläggníngar där föreningen har drift och skötselansvar enligt särskilt nyttjanderättsavtal eller liknande samt lokal/anläggning som helt eller delvis upplåts mot hyra eller arrende.

Ansökan om lokalbidrag B och C enligt ovan inlämnas senast den 25 februari varje år.

Utbildningsbidrag

Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande utbildning av föreningens ledare samt underlätta rekrytering av nya ledare.

Bidrag lämnas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriterade grupper, som årligen redovisar minst 20 sammankomster enligt reglerna för kommunens aktivitetsbidrag.

Utbildning som anordnas av eller sker i samverkan med föreningens riks- eller distriktsorganisation är godkänd för bidrag. Annan utbildning kan godkännas efter särskild prövning.

Bidrag lämnas till kursavgiften med högst 1 200 kronor per kurs och deltagare. Till övriga kostnader som t.ex. reskostnader och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte bidrag.

Antalet medlemmar i åldern 7-25 år (funktionshindrade - alla medlemmar oavsett ålder) är avgörande för hur mycket bidrag en förening kan få per år. Bidraget beräknas på antalet aktiva medlemmar (200 kronor/medlem och år) men alla bidragsberättigade föreningar har möjlighet att söka bidrag för minst 7 000 kronor per år.
Exempel: En förening med 50 aktiva medlemmar mellan 4-25 år kan maximalt få (50x200kr) 10 000 kr i utbildningsbidrag per år. 

Ansökan om bidrag inlämnas halvårsvis i efterhand med samma ansökningstider som aktivitetsbidraget senast den 25 februari och 25 augusti.

Övrigt bidrag

Bidraget avser stödja speciella verksamheter eller objekt som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas i övriga bidragformer. Bidraget kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning att stödja. Dock ej till vinstdrivande organisationer. 

Följande projekt/åtgärder kan komma ifråga:

 • utvecklings- och försöksverksamhet
 • större arrangemang
 • större reparations- och underhållsåtgärder
 • Funktionsanpassning
 • miljöåtgärder

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar efter särskild prövning om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel.

Ansökan om bidrag inlämnas senast den 25 februari alternativt 25 augusti.

Bidrag till föreningar med allmän samlingslokal

Enligt bestämmelserna lämnas kommunalt bidrag till föreningar inom kommunen som har till ändamål att äga och upplåta en allmän samlingslokal. Reglerna gäller även för föreningar, som innehar samlingslokal med nyttjanderätt.

Med allmän samlingslokal avses lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande verksamhet.

För att få bidrag krävs det att

 • a) det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten
 • b) lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard
 • c) lokalen kommer att hållas tillgänglig enligt § 2 och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor
 • d) lokalen har eller förväntas få en allsidig användning
 • e) det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. f) minst 20 000kr/år i hyresintäkter för enstaka uthyrningar inklusive egna arrangemang. Om särskilda skäl föreligger kan, efter prövning av kulturoch utvecklingsnämnden bidrag utgå även om hyresintäkten tillfälligt inte uppgår till detta belopp.
 • För att få bidrag krävs det vidare att föreningen har antagit en policy om att den skall vägra upplåta sina lokaler, om upplåtelsen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.

Till bidragsberättigad förening lämnas årligen bidrag till föreningens kostnader för drift och uthyrningstillfällen. Syftet är att täcka en del av föreningens driftskostnader. Bidragets storlek fastställs av föreningens driftskostnader och uthyrningstillfällen, samt till den bidragsram som kultur- och utvecklingsnämnden disponerar under budgetåret. Varje år efter inkomna ansökningar, fastställer kultur- och utvecklingsnämnden hur stor procentsatsen blir för kostnadstäckning av driftskostnaderna. Resterande summa av avsatt budget till bidraget fördelas mellan föreningarna utefter hur många uthyrningstillfällen som skett föregående verksamhetsår. 

Ansökan om bidrag inlämnas senast den 31 augusti för nästkommande års verksamhet. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om bidrag i januari nästkommande år. 

Följande samlingslokaler i kommunen omfattas av bidragsgivningen 2022:

Blankeredsgården i Knäred, Genevads Folkets Hus, Godtemplarlokalen i Våxtorp, Hasslövs Bygdegård, Hökagården i Mellbystrand, Knäreds Bygdegård, Lagagården i Laholm, Mestocka Bygdegård, Skoskumsgården i Skummeslövsstrand, Solbacken i Edenberga, Våxtorps Bygdegård, Ysby Bygdegård samt Ålstorps Bygdegård.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rebecka Wik
Sidan uppdaterad den 7 juni 2022