JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Föreningsinformation / Bidrag till föreningar

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bidrag till föreningar

Bestämmelser om bidrag

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara en godkänd bidragsberättigad förening och uppfylla ett antal krav enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8. Se länk under rubriken "Dokument" på denna sida.

Föreningen måste därefter årligen efter varje årsmöte lämna in föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Bidrag till ideella föreningar

Kultur- och utvecklingsnämnden vill i första hand gynna föreningslivet med kontanta bidrag till:

 • barn och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriteradegrupper  med säte i Laholms kommun och som bedriver verksamhet inom kommunen
 • föreningar med allmän samlingslokal i Laholms kommun som har till ändamål att äga och upplåta allmän samlingslokal

Bidragshanteringen digitaliseras

Digitaliseringsprocessen kring bidragsansökningar och föreningsuppgifter har varit på gång en längre tid och nu är det dags att ta ett stort kliv och bli helt pappersfria inför 2022. Nu inför vi nya rutiner för föreningsuppgifter, bokningar och bidragshantering på https://247.laholm.se/forening/

Digitaliseringsprocessen kommer att ta fart under hösten 2021 och när nästa ansökningsperiod startar i början på 2022 kommer all bidragshantering samt inlämning av årliga föreningsuppgifter att hanteras digitalt. Därmed kommer alla blanketter att försvinna från föreningssidorna på Laholm.se

Vi finns här för att hjälpa er genom den digitala resan. Om ni behöver hjälp är ni välkomna att boka tid för genomgång med föreningsutvecklaren. Vi kommer även att ha en genomgång på föreningsträffen den 10 november.

Olika föreningsbidrag

Till bidragsberättigade föreningar, det vill säga föreningar som är registrerade och godkända av kultur- och utvecklingsnämnden, lämnas bidrag enligt nedan:

Aktivitetsbidrag via Aktivitetskortet på Nätet (ApN)

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet för prioriterade grupper.

Laholms kommun är anslutna till ApN (aktivitetskortet på nätet). Från och med hösten 2021 sker ansökan om aktivitetsbidrag helt och hållet genom ApN för att underlätta föreningarnas att hantering av aktivitetsbidraget. Kontakta föreningsutvecklaren för hjälp att ansluta er till ApN.

Länk till ApN https://aktivitetskort.se/ Välj Laholms kommun i scrolllistan.

Bidrag lämnas till föreningar med verksamhet för åldersgruppen 7 - 25 år och/eller verksamhet av Kultur- och utvecklingsnämnden utsedd prioriterad grupp. Under 2021 har Kultur-och utvecklingsnämnden utsett personer med funktionsvariation som en prioriteradgrupp. 

Bidrag lämnas per deltagare för aktiviteter med minst tre deltagare i åldern 7 – 25 år utöver ledare. Ledare i åldrarna 13 - 25 år är också bidragsberättigade. För deltagare och ledare inom verksamhet för de prioriterade grupperna finns ingen övre åldersgräns.
Bidragsbeloppen fastställs årligen enligt följande beräkningsmall: För den prioriterade gruppen lämnas ett högre bidrag än för åldersgruppen 13-18 år, 7-12 år och 19-25 år. Till åldersgruppen 13-18 år lämnas ett högre bidrag än till grupperna 7-12 år och 19-25 år men lägre än till den prioriterade gruppen. Beräkningsgrunden är 1 för 7-12 år och 19-25 år, 1,5 för 13-18 år och 2 till prioriterade grupper.

Redovisning av aktiviteter

Verksamheten skall redovisas två gånger/år. För perioden 1 januari – 30 juni inlämnas ansökan om bidrag senast 25 augusti och för perioden 1 juli – 31 december senast 25 februari varje år.

Närvarokort

För att underlätta redovisningen erbjuder Fritidsenheten en kostnadsfri excelfil för sammanställning och redovisning av statligt och kommunalt aktivitetsbidrag. Detta kommer att erbjudas i fortsättningen också, dock kommer föreningarna behöva fylla i det digitalt i ApN i efterhand då all bidragshantering går över till det digitala. Närvaroregistrering från SvenskaLag och liknande går att föra över automatiskt. 

Lokalbidrag

A. Lokalbidrag – kommunägd lokal/anläggning

Kommunala lokaler, som hyrs ut vid enstaka tillfällen eller per säsong, såsom gymnastik- och idrottshallar, samlings- och fritidslokaler upplåtes med subventionerad hyra. Förening faktureras enligt särskild taxa och denna hyreskostnaden är inte berättigad till lokalbidrag "B".

B. Lokalbidrag – årsförhyrd lokal/anläggning

Till godkänd årsförhyrd eller annan stadigvarande förhyrning av lokal eller anläggning lämnas bidrag med högst 50 procent av hyreskostnaden inklusive värme, dock maximalt ett prisbasbelopp (47 600 kronor).
Eventuella hyresintäkter (andra hand) skall redovisas och frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.

C. Lokalbidrag – föreningsägd lokal/anläggning eller kommunal lokal/anläggning (med nyttjanderätt eller liknande)

Till godkänd föreningsägd lokal och anläggning lämnas bidrag med högst 50 procent av faktiska driftskostnader, dock maximalt två prisbasbelopp (2x47 600 kronor).
Föreningens hyresintäkter och/eller andra intäkter för lokalens/anläggningens nyttjande skall redovisas vid ansökningstillfället varvid 50 procent av intäkterna skall frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.

Bestämmelsen är även tillämplig för kommunala lokaler och anläggníngar där föreningen har drift och skötselansvar enligt särskilt nyttjanderättsavtal eller liknande samt lokal/anläggning som helt eller delvis upplåts mot hyra eller arrende.

Ansökan om lokalbidrag B och C enligt ovan inlämnas senast den 25 februari varje år.

Ansökan om lokalbidrag B och C görs via FRI på 247.laholm.se

Utbildningsbidrag

Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande utbildning av föreningens ledare samt underlätta rekrytering av nya ledare.

Bidrag lämnas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för prioriterade grupper, som årligen redovisar minst 20 sammankomster enligt reglerna för kommunens aktivitetsbidrag.

Utbildning som anordnas av eller sker i samverkan med föreningens riks- eller distriktsorganisation är godkänd för bidrag. Annan utbildning kan godkännas efter särskild prövning.

Bidrag lämnas till kursavgiften med högst 1 200 kronor per kurs och deltagare. Till övriga kostnader som t.ex. reskostnader och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte bidrag.

Antalet medlemmar i åldern 7-25 år (funktionshindrade - alla medlemmar oavsett ålder) är avgörande för hur mycket bidrag en förening kan få per år. Bidraget beräknas på antalet aktiva medlemmar (200 kronor/medlem och år) men alla bidragsberättigade föreningar har möjlighet att söka bidrag för minst 7 000 kronor per år.
Exempel: En förening med 50 aktiva medlemmar mellan 4-25 år kan maximalt få (50x200kr) 10 000 kr i utbildningsbidrag per år. 

Ansökan om bidrag inlämnas halvårsvis i efterhand med samma ansökningstider som aktivitetsbidraget senast den 25 februari och 25 augusti.

Ansökan om utbildningsbidrag gör du via FRI på 247.laholm.se 

Övrigt bidrag

Bidraget avser stödja speciella verksamheter eller objekt som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas i övriga bidragformer. Bidraget kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning att stödja. Dock ej till vinstdrivande organisationer. 

Följande projekt/åtgärder kan komma ifråga:

 • utvecklings- och försöksverksamhet
 • större arrangemang
 • större reparations- och underhållsåtgärder
 • Funktionsanpassning
 • miljöåtgärder

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar efter särskild prövning om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel.

Ansökan om bidrag inlämnas senast den 25 februari alternativt 25 augusti.

Ansökan om övrigt bidrag görs via FRI på 247.laholm.se 

Bidrag till föreningar med allmän samlingslokal

Enligt bestämmelserna lämnas kommunalt bidrag till föreningar inom kommunen som har till ändamål att äga och upplåta en allmän samlingslokal. Reglerna gäller även för föreningar, som innehar samlingslokal med nyttjanderätt.

Med allmän samlingslokal avses lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande verksamhet.

För att få bidrag krävs det att

 • a) det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten
 • b) lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard
 • c) lokalen kommer att hållas tillgänglig enligt § 2 och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor
 • d) lokalen har eller förväntas få en allsidig användning
 • e) det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. f) minst 20 000kr/år i hyresintäkter för enstaka uthyrningar inklusive egna arrangemang. Om särskilda skäl föreligger kan, efter prövning av kulturoch utvecklingsnämnden bidrag utgå även om hyresintäkten tillfälligt inte uppgår till detta belopp.
 • För att få bidrag krävs det vidare att föreningen har antagit en policy om att den skall vägra upplåta sina lokaler, om upplåtelsen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.

Till bidragsberättigad förening lämnas årligen bidrag till föreningens kostnader för drift och uthyrningstillfällen. Syftet är att täcka en del av föreningens driftskostnader. Bidragets storlek fastställs av föreningens driftskostnader och uthyrningstillfällen, samt till den bidragsram som kultur- och utvecklingsnämnden disponerar under budgetåret. Varje år efter inkomna ansökningar, fastställer kultur- och utvecklingsnämnden hur stor procentsatsen blir för kostnadstäckning av driftskostnaderna. Resterande summa av avsatt budget till bidraget fördelas mellan föreningarna utefter hur många uthyrningstillfällen som skett föregående verksamhetsår. 

Ansökan om bidrag inlämnas senast den 31 augusti för nästkommande års verksamhet. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om bidrag i januari nästkommande år. Ansökan görs via FRI på 247.laholm.se.

Följande samlingslokaler i kommunen omfattas av bidragsgivningen 2021:

Blankeredsgården i Knäred, Genevads Folkets Hus, Godtemplarlokalen i Våxtorp, Hasslövs Bygdegård, Hökagården i Mellbystrand, Knäreds Bygdegård, Lagagården i Laholm, Mestocka Bygdegård, Skoskumsgården i Skummeslövsstrand, Solbacken i Edenberga, Våxtorps Bygdegård, Ysby Bygdegård samt Ålstorps Bygdegård.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rebecka Wik
Sidan uppdaterad den 12 januari 2021