Sök Kontakt

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt, göra stora tillbyggnader eller ändra användning utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar överhuvudtaget är möjligt.

Ta reda på om du behöver förhandsbesked

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område har den inte någon byggrätt. Det är inte heller prövat vad som är lämpligt på platsen. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.

I kartfunktionen kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Gällande detaljplaner

När du ansöker om förhandsbesked gör vi en lokaliseringsprövning. Därför kräver en ansökan om förhandsbesked inte lika många handlingar som en bygglovs-ansökan. Till exempel behöver du inte ta fram detaljerade ritningar på det du vill bygga eller ändra.

Du kan också välja att ansöka om bygglov direkt. Då gör vi både lokaliserings-prövningen och bygglovsprövningen samtidigt. Då behöver du ta fram alla handlingar som krävs för en bygglovsansökan.

Vi prövar en ansökan om förhandsbesked mot lagstiftningen, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, mot kommunens översiktsplan, vägledande domar och kommunala riktlinjer till exempel kommunens arkitekturprogram.

Laholms kommuns översiktsplan

Arkitekturprogram för landsbygden länk

Arkitekturprogram för kusten länk

Arkitekturprogram för stadskärnan länk

Läs mer om förhandsbesked hos Boverket Länk till annan webbplats.

Bindande beslut

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vinner laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet.

Ett förhandsbesked kan vara förenat med villkor, vilket innebär att dessa behöver uppfyllas för att din ansökan om bygglov ska kunna beviljas. Det kan till exempel vara att byggnad och tomt måste placeras på ett visst sätt för att platsen ska vara lämplig, t.ex. i förhållande till strandskyddat område.

Kommunen kan under de två åren inte neka ett bygglov om ansökan stämmer helt med ditt förhandsbesked. Kommunen kan däremot avslå en bygglovsansökan på grund av sådant som inte ingår i förhandsbeskedet. Det kan till exempel vara byggnadens exakta placering, höjd, utformning eller färgsättning.

Både ett positivt och negativt beslut om förhandsbesked går att överklaga.

Förbered din ansökan

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Ansökan

I ansökan ska du ange typ av bebyggelse (permanent eller fritidsbebyggelse), antalet byggnader, storlek på byggnaderna samt tänkt tomtstorlek.

Karta

Kartan ska visa var du har tänkt att placera byggnaden eller byggnaderna, var infartsvägen till byggnaden ska vara. Det räcker att du med ett kryss redovisar ungefär på kartan var du tänkt placera din bebyggelse. Du behöver även redovisa eventuellt planerad vattenbrunn samt befintliga vattenbrunnar inom 200 meter Kartan ska vara aktuell och det ska vara lätt att orientera sig.

Du kan använda tjänsten Utdrag ur kartdatabas (länk), för att ta fram en kostnadsfri karta som underlag.

Utdrag ur kartdatabas

Bullerutredning

Om platsen du vill byga på ligger nära en större väg eller järnväg kan du behöva lämna in en bullerutredning. Du beställer utredningen från en sakkkunnig som gör utredingen.

Strandskyddsdispens

Om platsen du vill bygga på har strandskydd behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens och förhandsbesked prövas i separata ärenden. Om det är ett mindre vattendrag kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet. Kommunen rekommenderar dig att få strandskyddsfrågan utredd innan du ansöker om förhandsbesked.

Strandskydd

Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, det gör du enklast via vår e-tjänst.

E-tjänst sök bygglov Länk till annan webbplats.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan