Sök Kontakt


Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm.

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats.

Så överklagar du ett beslut Pdf, 31.2 kB.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2024.

Detaljplan för Vessinge 2:2 med flera - Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden

Från den 1 juli till och med den 26 juli 2024 ställs förslag till detaljplan för Vessinge 2:2 m.fl. Stationsområdet, Veinge, Laholms kommun ut för granskning.

Detaljplan för Vessinge 2:2 m.fl.

Detaljplan för Haga, Skummeslöv 29:1 med flera - Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden

Från den 24 juni till och med den 19 juli 2024 ställs förslag till detaljplan för Haga, Skummeslöv 29:1 m.fl., Länk till annan webbplats. Skottorp, ut för granskning.

Detaljplan för Haga, Skummeslöv 29:1 m.fl.

Samråd - Vattentjänstplan för Laholms kommun

Laholms kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen redovisar kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen redogör också för åtgärder som behövs för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Innan kommunen antar en vattentjänstplan ska den samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 maj 2024 att godkänna Vattentjänstplan för Laholms kommun för samråd.

Vattentjänstplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Samrådstiden pågår från 14 juni 2024 till och med den 31 augusti 2024.

Förslag på vattentjänstplan för Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Skicka in dina synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 31 augusti 2024, hänvisa till ”Vattentjänstplan Laholm”.

Synpunkterna skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Samråd - avfallsplan och avfallsföreskrifter

En revidering av gällande avfallsplan och tillhörande avfallsföreskrifter har genomförts och innan dessa antas ska de ut på samråd.  I samband med detta finns det möjligheter att på lämna synpunkter på nytt.

Avfallsplanen är ett dokument med mål och åtgärder som styr hur kommunen jobbar med avfallsfrågor. Planen berör inte bara det avfall som genereras av kommunala verksamheter eller avfall som kommunen ansvarar för, utan även annat avfall som uppkommer inom kommunen. Avfallsföreskrifterna styr hur kommunen, hushåll och verksamheter skall hantera sitt avfall. Det kan vara hur hämtställen skall vara utformade, var olika former av avfall skall lämnas och hur det skall vara sorterat.

Hela revideringen utifrån gällande avfallsplan består bland annat av anpassningar till förändringar i lagstiftning, förtydliganden och utveckling mot en mer effektiv och bättre avfallshantering.

Remissutgåva av avfallsplan och avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Remissyttranden skall vara kommunen tillhanda senast den 26 juli 2024. Hänvisa till diarienummer: 2023-000083.

Remissyttrandet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden, Humlegången 6, 312 80 LAHOLM

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Om du har allmänna frågor om avfallsplanen kan du ställa dem till:
Daniel Zetreus, avfallsplanerare

daniel.zetreus@laholm.se

0430-15902

Grannhörande

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun har fått in en ansökan om bygglov för säsongslov fr.o.m. 1 maj t.o.m. 15 september varje år för anordnande av 169 parkeringsplatser på del av fastigheten Mellby 10:10.

Parkeringsplatserna anordnas på grönyta söder om Ejdervägen i södra Mellbystrand.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 25 § ge grannar m.fl. tillfälle att yttra sig över ansökan.

Anledningen till grannhörandet är att ansökan avviker från gällande detaljplan avseende markens användning – parkeringsplatserna placeras på mark avsedd för allmänt ändamål, natur.

Innan ansökan prövas ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. Önskar du ta del av handlingarna och yttra dig kan du höra av dit till samhällsbyggnads-nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Var tydlig med vad din synpunkt avser. Yttrande ska ha inkommit senast 27 juni 2024.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum

Anslaget
från och med

Anslaget
till och med

Kommunfullmäktige Pdf, 475.9 kB.

2024-06-252024-07-052024-07-26

Socialnämndens beredningsutskott

2024-07-022024-07-032024-07-25

Utbildningsnämnden Pdf, 124.9 kB.

2024-06-272024-06-282024-07-21

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2024-06-252024-06-272024-07-19

Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 281.5 kB.

2024-04-182024-06-212024-07-12

Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 203.3 kB.

2024-06-172024-06-202024-07-12

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-06-182024-06-202024-07-10

Utbildningsnämndens

beredningsutskott

2024-06-192024-06-202024-07-13

Socialnämnden Pdf, 225.9 kB.

2024-06-182024-06-202024-07-12

Kommunstyrelsen Pdf, 455 kB.

2024-06-112024-06-142024-07-05

Valnämnden Pdf, 181.6 kB.

2024-06-122024-06-142024-07-04

Socialnämndens beredningsutskott

2024-06-042024-06-052024-06-27

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-06-042024-06-112024-07-02

Kultur-och folkhälsonämndens beredningsutskott

2024-06-102024-06-132024-07-04

Patientnämnden Halland

2024-06-052024-06-112024-07-03

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 212 kB.

2024-06-042024-06-052024-06-28

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 515.5 kB.

2024-06-042024-06-052024-06-28

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

2024-05-292024-06-052024-06-27

Utbildningsnämndens beredningsutskott

2024-06-032024-06-042024-06-27

Kommunfullmäktige Pdf, 290.9 kB.

2024-05-282024-05-312024-06-21

Utbildningsnämnden Pdf, 159.7 kB.

2024-05-292024-05-312024-06-23

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2024-05-282024-05-292024-06-21

Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 403.7 kB.

2023-05-212024-05-282024-06-19

Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 221.3 kB.

2024-05-202024-05-242024-06-15

Utbildningsnämndens

beredningsutskott

2024-05-222024-05-232024-06-14

Socialnämnden Pdf, 225.9 kB.

2024-05-212024-05-232024-06-14

Socialnämndens beredningsutskott

2024-05-212024-05-222024-06-13

Kommunfullmäktige Pdf, 257.5 kB.

2024-05-142024-05-172024-06-07

Kommunstyrelsen Pdf, 310.8 kB.

2024-05-142024-05-172024-06-07

Kommunstyrelsen, direktjusterat Pdf, 130.3 kB.

2024-05-142024-05-172024-06-07

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-05-072024-05-142024-06-05

Kultur- och folkhälsonämndens beredningsutskott

2024-05-132024-05-152024-06-14

Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Mottagningstider 2024

Nämnden för överförmyndare i samverkan har följande öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00
Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter, Halmstad Direkt.
Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och Båstad.
Kontaktuppgifter:

035 – 13 70 00

direkt@halmstad.se

Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad.

Mer information hittar du på Halmstads kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: