Sök Kontakt


Aktuella projekt

Planering och projektering sker inför att kunna bygga ut fler bostäder, infrastruktur eller nya verksamhetsområden.

Ny genomfartsväg i östra Laholm

Sofieroleden är en ny genomfartsväg i Laholms östra delar som planerades redan 2006, i samband med att detaljplanen för Örelid vann laga kraft. Mark är genom detaljplanen avsatt till väg.

Det finns ett behov av att flytta farligt godstransporter från Lagavägen till Sofieroleden för att kunna utveckla Laholms tätort. Med anledning av det har Laholms politiker beslutat att bygga ut Sofieroleden.

Sofieroledens norra och södra del har redan byggts ut och nu projekterar kommunen för den mittersta delen av leden.

När byggnationen av leden är klar kommer Sofieroleden utgöra kommunens nya led för omledningstrafik vid olycka på E6, samt led för farligt gods transporter.

Vad har hänt?

  • Detaljplanen för Örelid vann laga kraft 2006.
  • Politikerna beslutade om att bygga ut mittersta delen av Sofieroleden.
  • Förprojektering genomfördes under Q4 2022-Q1 2023.

Vad händer nu?

  • Med förprojekteringen som underlag förväntas detaljprojekteringen påbörjas under Q1 2024.
  • Byggnation förväntas börja Q4 2024-Q1 2025 och pågå under 2025.

Gällande handlingar i projektet

VA översikt Pdf, 2.1 MB.

Överbyggnadsberäkning Pdf, 69.1 kB.

Kalkyl Pdf, 115.5 kB.

Belysning Pdf, 1.5 MB.

Väg Pdf, 2.5 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.2 MB.

Ljusberäkning Pdf, 1.3 MB.

Detaljplan för Östra Nyby har vunnit laga kraft.

Projektering av exploateringsområdet är påbörjad och pågår fram till sommaren 2024.

Byggnation förväntas börja under senhösten 2024 och pågå fram till senhösten 2025. Området består av en yta på 12 HA, fördelat på 1300m väg, 200m cykelväg, grönytor och tomter.

Information om projektet.

Byggnation under 20XX-20XX.

Mellan Klövervägen och Axvägen håller kommunen på att förbereda för ett nytt bostadsområde som varit planlagt sedan många år.

Området kan byggas ut med ett tjugotal småhustomter i ett lantligt läge, med Hallandsåsen som granne.

Byggnation planeras ske under 2025-2026.

Ett större utbyggnadsområde öster om Skottorps samhälle för i huvudsak bostäder planeras.

Detaljplanen kommer medföra att villor, radhus, flerbostadshus och en förskola kan byggas. Totalt kommer 200-300 bostäder kunna byggas.

Området är under detaljplanering och du kan läsa mer om detaljplanen på sidan under detaljplaner som håller på att tas fram.

Byggnation planeras ske under 2026-2027

Detaljplan Haga

En ny översiktsplan håller på att tas fram. Planen pekar ut hur Laholms kommun ska utvecklas framöver.

Översiktsplan 2050 Öppnas i nytt fönster.

Wakeboardpark i Skummeslövsstrand

I Skummeslövsstrand planeras just nu en Wakeboard Park som en viktig utveckling av besöksnäringen i Laholms kommun. Planen har varit under granskning hösten 2023 och inväntar nu antagande.

Laholms kommun, Region Halland och Trafikverket arbetar nära tillsammans mot målet att starta persontrafiken på Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. I dag används sträckan endast för gods- och omledningstrafik.

Markarydsbanan utvecklar kommunen i positiv riktning. Med nya stationer och persontåg som stannar i Knäred och Veinge blir orterna mer attraktiva, både att bo i och som besöksmål. Fler bostäder kan byggas och inflyttningen förväntas öka.

Tågtrafiken på Markarydsbanan blir en bra möjlighet för de som pendlar till jobbet eller till skolan, men också för de som gör lite längre resor. Hallänningarna kommer att nå östra och sydöstra Sverige med tåg, genom anslutningen till knutpunkten Hässleholm.

2019 tecknades en ny avsiktsförklaring mellan parterna, med intentionen att starta timmestrafik så snart som det är möjligt.

För att starta tågtrafiken krävs bland annat:

  • en ny station i Veinge,
  • ett mötesspår med ombyggd station i Knäred,
  • kontaktledningsbyte på hela Markarydsbanan,
  • åtgärder på Halmstad C och
  • att en järnvägsplan tas fram.

Avsiktsförklaring Markarydsbanan (Frågor och svar) Pdf, 416.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Markarydsbanan - Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsprogram för Veinge och Knäred

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram visioner för de båda orterna utifrån att det planeras för att de så småningom återigen blir stationsorter längs Markarydsbanan. I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att anta utvecklingsprogrammen

Utvecklingsprogram för Knäred Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsprogram för Veinge Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett grönområde i norra Mellbystrand, i korsningen Birger Pers väg och Marias väg, kommer att byggas ut med fler bostäder.

Plankarta Pdf, 421.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: